Työtä ja osaamista kehittämässä

Työelämän muutokset haastavat uudistamaan organisaatioiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämismenetelmiä.

Kasvatustieteiden aineopintojen jaksoilla pohditaan erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä ja tutustutaan tarkemmin kehittävän työntutkimuksen metodologiaan.

Osaamista kehittämään

Toimintaympäristöjen nopea muutos edellyttää panostusta työelämään liittyvän osaamisen kehittämiseen. Osaamisen jatkuva kehittyminen on tärkeää paitsi yksilöille, myös elinehto organisaatioiden kilpailukyvylle.

Opintojaksolla Osaamisen kehittäminen työelämässä (5 op) tarkastellaan osaamisen kehittämisen teorioita ja niihin pohjaavia käytännön kehittämismenetelmiä. Erityisesti pohditaan taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden ilmiöitä erilaisissa tuotantomuodoissa sekä työelämän osaamistarpeita tulevaisuudessa.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä opettajien osoittaman materiaalin sekä kirjoittamalla osaamisen kehittämistä analysoivan esseen. Opettajina toimivat KT Heli Kaatrakoski ja FL Kirsi Kallio.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Kehittävä työntutkimus

Muutokset työelämässä edellyttävät erilaisten kehittämismenetelmien tuntemista ja kykyä niiden soveltamiseen. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti arvostettuun suomalaiseen kehittävän työntutkimuksen traditioon menetelmänä kehittää ja tutkia työtä.

Kehittävä työntutkimus (5 op) -opintojaksolla perehdytään kehittävän työntutkimuksen alan tuoreisiin tutkimuksiin ja käytännön sovelluksiin. Menetelmää on sovellettu lukuisissa organisaatioissa kotimaassa ja ulkomailla. Yksi esimerkki onnistuneesta kehittämishankkeesta on Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettu Solmutyöskentely kirjastossa -projekti.

– Kirjasto hyötyi Solmu-projektista suuresti ja sen tuotokset näkyvät vieläkin sekä arjessa että strategiatyössämme. Projekti on vaikuttanut työtapoihimme ja organisaatiouudistuksiimme positiivisella tavalla, kertoo Solmutyöskentely kirjastossa -projektiin osallistunut johtava tietoasiantuntija Johanna Lahikainen.

Kehittävän työntutkimuksen -opintojakso (5 op) alkaa perjantaina 28.10.2016. Opettajina toimivat KT Heli Kaatrakoski ja FL Kirsi Kallio.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista