25.10. alkavalla verkkokurssilla Oppiminen ja muutostoimijuus pääset pohtimaan, miten yksilön ja yhteisöjen toimintaa voi muuttaa.
  • Miksi yksilön on vaikeaa muuttaa toimintaansa tai omaksua uusia näkökulmia?
  • Miksi tieto ei useinkaan riitä muuttamaan toimintaa? 
  • Miten asenteita muutetaan?
  • Mitä yhteisön toiminnan muuttaminen vaatii?
  • Millaista näkökulmaa ihmisen ajatteluun ja toimijuuteen liittyvät teoriat tarjoavat muutoksen ymmärtämiseen?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintoihin kuuluvalla verkkokurssilla Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op. Kurssilla tarkastellaan muutosta kognitiivisen dissonanssin ja toimijuuden teorian viitekehyksistä käsin. Molemmat lähestymistavat tarkastelevat muutostilanteita ja -vaatimuksia sekä yksilöiden että organisaatioiden haasteina.

Festingerin kognitiivisen dissonanssin teoria tarkastelee muutosta mikrotasolta ja vastaa kysymykseen, kuinka muutosta voidaan edistää yksilöissä ja yksilöiden kautta, ja mistä vastarinta kertoo. Teoria auttaa ymmärtämään yksilötason muutoshalukkuutta tai vastarintaa arkielämän tilanteissa. Se antaa myös välineitä niille, jotka toimivat – tai haluaisivat toimia – muutosagentteina omassa organisaatiossaan.

Transformatiivisen toimijuuden käsitteen taustalla on ajatus, että kulttuuriset mallit ovat ainakin välillä inhimillisen toiminnan esteenä tai rajoituksena. Vaikka kurssikirjallisuus tarkastelee muutosprosessia erityisesti kouluyhteisöissä, voidaan teoriaa ja sen käsitteitä soveltaa myös muiden organisaatioiden muutospaineisiin ja -tilanteisiin.

Ajatusten ja asenteiden muuttaminen on usein vaikeaa. Siksi on muutettava toimintaa, jolloin myös ajattelu muuttuu, sanoo kurssin opettaja Erja Rusanen

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoja ja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman tai työyhteisönsä toiminnan muuttamisesta. Sen voi suorittaa joko verkkokurssina tai kirjallisin tehtävin. Lisätietoa opinto-ohjelmissa:

Lue myös:
Avoimen yliopiston koko opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku
Miten opiskelemaan?