Tekoja Suomen ja maailman parhaaksi – yhdessä

Vuonna 2015 Helsingin yliopistolla elettiin monenlaisia aikoja. Rakensimme tuloksekasta yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa osana 375-juhlavuoden ohjelmaa, mutta toisaalta valtion säästöt osuivat myös meihin.

Helsingin yliopiston 375-juhlan ohjelma toi yhteen yliopistolaiset ja kumppanit. Iloitsimme tutkimuksen ja koulutuksen menestyksestä: tärkeitä ja vaikuttavia tutkimustuloksia syntyi paljon ja moni yliopistolainen sai kotimaisia ja kansainvälisiä tiede- ja kulttuuripalkintoja. Maaliskuussa 2016 Helsingin yliopisto arvioitiin Pohjoismaiden parhaaksi monialaiseksi yliopistoksi. Suomen hallituksen päätökset vaikuttavat kuitenkin merkittävästi rahoitukseemme. Raskaita sopeutustoimia joudutaan tekemään, koska säästötarve on vuositasolla jopa 100 miljoonaa hallituskauden lopussa. Niiden ikäviä vaikutuksia ei voi vähätellä.

On katsottava eteenpäin. Kehitämme pääkaupunkiseutua ja Suomea lääketieteen ja -teknologian osaamiskeskittymänä Health Capital Helsinki -hankkeessa ja yliopiston omia rakenteita elämäntieteiden (life science) tutkimusta ja opetusta monipuolisesti palvelevana Life Science Center -kokonaisuutena. Kandidaatti- ja maisteriohjelmia uudistamme entistä monialaisemmiksi, monenlaista osaamista tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Yliopistot rakentavat Suomea ja suomalaisuutta, ja Helsingin yliopisto haluaa olla näkyvä vaikuttaja Suomi 100 -ohjelmassa vuonna 2017. Avaamme syksyllä 2017 uuden Tiedekulman Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmaan, entisen hallintorakennuksemme alakerroksiin. Tila antaa vuonna 2012 aloitetulle Tiedekulma-toiminnalle erinomaiset puitteet toimia tieteen ja korkeimman koulutuksen avoimena kohtaamispaikkana sekä tutkijoiden, opiskelijoiden, kumppaneiden ja kaupunkilaisten yhteisenä työtilana.

Haluamme olla globaali vaikuttaja, ja tavoite näkyy uuden strategiamme 2017–2020 visiossa Globaali vaikuttaja – yhdessä. Keskitymme opiskelijan näkökulmaan, uusiutuviin tutkintoihin ja monipuolisiin työelämävalmiuksiin ja rakennamme uusia oppimisympäristöjä ja -tapoja. Avoin tiede ja kokeileva toimintakulttuuri vievät meitä eteenpäin ja uusiutumisen mahdollisuutena tutkimme myös uusia kansainvälisiä rahoituslähteitä. Tutkimus-, opetus- ja avoimuusmenestyksemme ohella iloitsemme syksyllä 2015 saamastamme Helsinki hauskemmaksi -palkinnosta ja jatkamme avointa vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

Murroksesta selviämme luottamalla luovuuteen, laatuun ja kansainvälisyyteen vahvan tutkimusyliopistomme kivijalkoina. Teemme tiivistä eurooppalaista yhteistyötä LERU-verkoston jäsenenä, satsaamme kansainväliseen rekrytointiin ja tuemme tutkimuksemme huippuja. Monialaisena ja osaavana tiedeyliopistona voimme olla vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Menestyäksemme tarvitsemme yhteistyötä eri alojen nykyisten ja uusien kumppaniemme kanssa, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Kiitos kumppanimme ja tervetuloa mukaan, uudet!

Jukka Kola
rehtori

TILLSAMMANS FÖR FINLANDS OCH VÄRLDENS BÄSTA

2015 var ett på många sätt innehållsrikt år för Helsingfors universitet. Å ena sidan framgångsrikt samarbete med våra inhemska och internationella samarbetspartner som vi satsade på under jubileumsåret 375, å andra sidan statens nedskärningar som drabbade oss.

HELSINGFORS UNIVERSITETS 375-ARSJUBILEUMSPROGRAM sammanförde universitetet och samarbetspartnerna. Vi gladde oss över forskningens och utbildningens framgångar: flera viktiga och betydande forskningsresultat och inhemska och internationella vetenskaps- och kulturpriser. I mars 2016 rankades Helsingfors universitet som det bästa mångvetenskapliga universitetet i Norden. Men regeringens beslut kommer i hög grad att påverka universitetets finansiering. Tunga anpassningsåtgärder är nödvändiga eftersom sparbehovet når 100 miljoner på årsnivå mot slutet av regeringsperioden. De tråkiga följderna kan inte underskattas.

Men vi måste se framåt. Vi är med och utvecklar huvudstadsregionen och Finland till ett kompetenskluster i medicin och teknik i projektet Health Capital Helsinki, och vi utvecklar universitetets egna strukturer i Life Science Center, en mångsidig helhet som tjänar forskningen och undervisningen i livsvetenskaper. Kandidat- och magisterprogrammen förnyas så de blir mångsidigare och stöder många typer av kompetens. 

Universiteten bygger vårt land och vår identitet, och Helsingfors universitet vill vara en synlig påverkare 2017 och delta i programmet för jubileumsåret Finland 100. Hösten 2017 öppnar vi universitetets nya Tiedekulma – Tankehörnan – Think Corner i före detta förvaltningsbyggnadens nedersta våningar i hörnet av Universitetsgatan och Fabiansgatan. Lokalerna blir en utmärkt inramning för Tankehörnan- verksamheten som inleddes 2012, en öppen mötesplats för vetenskap och högre utbildning och gemensamma arbetslokaler för forskare, studenter, samarbetspartner och helsingforsarna. 

Vi vill också vara med och påverka globalt, och målet finns inskrivet i vår nya strategi för perioden 2017–2020: Globalt inflytande genom samverkan. Vi fokuserar på studentens synvinkel, nya examina och mångsidig arbetslivskompetens och utvecklar nya lärmiljöer och studieformer. Öppen vetenskap och en experimenterande verksamhetskultur för oss framåt, och vi undersöker också nya internationella finansieringskällor som en möjlighet till förnyelse. Vi gläder oss över våra framgångar i forskning, undervisning och öppenhet, och inte minst över priset Ett roligare Helsingfors som vi fick 2015, och vi fortsätter att interagera med helsingforsarna. Vi klarar oss genom brytningstiden genom att fortsätta tro på kreativeten, kvaliteten och internationaliteten som är vårt universitets starka grundvalar.

Vi samarbetar nära med det europeiska LERU-nätverket, satsar på internationell rekrytering och stöder våra spetsforskningar. Vi är ett mångvetenskapligt och framgångsrikt universitet som kan vara en stark påverkare i Finland och i världen. För att vi ska lyckas behöver vi samarbetet med alla våra nuvarande och nya samarbetspartner i Finland och internationellt. 

Vi tackar våra samarbetspartner och önskar våra nya samarbetspartner välkomna! 

Jukka Kola,
rektor