Ympäristötieteissä opiskellaan ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin. Ekosysteemien toiminta, aineiden kierrot ja ilmakehän sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutukset ovat oppiaineen ydintä. Opiskelussa tutustutaan myös ympäristöpolitiikkaan ja taloustieteeseen. Vaikka ympäristötieteiden opetus aloitetaan luonnontieteellisistä perusasioista, niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä ihmisen toimintaan

– Käytännössä poikkitieteellisyys voi tarkoittaa sitä, että aamulla menen biologian luennolle, sitten opiskelen vähän filosofiaa, ja iltapäivällä onkin taloustieteen kurssi. Ensin asiat tuntuvat irrallisilta ja pää on räjähtämispisteessä! Mutta kun niitä pohtii ja pyörittelee, alkaa löytää niiden välisiä yhteyksiä. Ja yhtäkkiä se, mitä opin evoluutiobiologian luennolla, onkin käyttökelpoista tietoa filosofian kurssilla, kertoo ympäristönmuutoksen ja –poliitiikan opiskelija Jenni Sademies.

– Omassa alassani kiehtoo se, että pääsee etsimään ratkaisuja isoihin asioihin ja pohtimaan koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Ympäristöongelmien ymmärtämiseen ei riitä se, että tietää paljon luonnosta. Täytyy ymmärtää myös yhteiskuntaa, eli sitä, miten ja miksi ympäristöongelmat syntyvät.

Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelma on laaja-alainen koulutusohjelma, josta valmistutaan luonnontieteiden kandidaatiksi. Maisterivaiheessa Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelmaa Helsingissä opiskelevalla opiskelijalla on useampi suuntautumisvaihtoehto:

  • ympäristömuutos ja -politiikka (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
  • mikrobiologia (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)
  • maaperä- ja ympäristötiede (maatalous-metsätieteellinen)
  • agroekologia eli kasvintuotantotieteet (maatalous-metsätieteellinen)
  • agroteknologia eli maatalouden ympäristöteknologia (maatalous-metsätieteellinen)

Erikoisosaamista hankitaan valitsemalla sivuaine, jonka avulla voi erikoistua esim. ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, metsien käytön tai maatalouden tutkimukseen. Erikoistua voi myös yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden tai tiettyjen menetelmien osaajaksi.

Asiantuntijaksi molemmilla kotimaisilla

Hakukohteita ympäristötieteiden koulutusohjelmassa on kaksi, Helsinki ja Lahti. Helsingissä tutkinnon voi halutessaan suorittaa myös kaksikielisenä (suomi-ruotsi). Erityisesti kaksikielinen tutkinto on suunnattu suomenkielisille, jotka haluavat parantaa toisen kotimaisen kielen taitojaan tulevaisuuden työllistymistä ajatellen. Monissa asiantuntijatehtävissä edellytetään vieraiden kielten osaamisen lisäksi molempien kotimaisten hallintaa.

Opintoihin ryhtyessä ei tarvitse olla kotoisin kaksikielisestä ympäristöstä. Riittää, että on opiskellut toista kotimaista kieltä peruskoulussa ja lukiossa. Tavoitteena ei ole äidinkielen taitotaso, vaan joustava ja tehokas oman alan kielitaito.

Kaksikieliseen tutkintoon kuuluu kielikursseja ja yksilöllistä kielitukea. Helsingin yliopistossa on tutkittu kaksikielisten tutkintojen suorittajien kielitaidon kehittymistä. Tulokset osoittavat sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittyvän tutkinnon edetessä jopa hyvin lyhyellä aikavälillä.

Lue lisää Y-kandin koulutusohjelmasta!