Oikeustieteellinen tiedekunta haluaa panostaa kestävyysoikeuden opetukseen ja tutkimukseen uudella professuurilla

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tavoitteena on perustaa ympäristöoikeuteen keskittyvä määräaikainen viiden vuoden professuuri. Professuurissa keskitytään kestävän ja vastuullisen yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan edistämiseen tutkimalla erityisesti ympäristösääntelyn rajoja ja mahdollisuuksia.

– Kestävyyden kantavana ajatuksena on mahdollistaa tuleville sukupolville samat mahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla. Siksi haluamme panostaa kestävyysoikeuteen, sanoo yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava varadekaani Juha Raitio.

Kestävyysoikeuden sääntelytutkimusta on tarkoitus tehdä kansainväliseltä ja EU:n tasolta aina valtion ja kuntien tasolle. Sääntelytutkimus ei pitäydy vain lainsäädännön arvioinnissa, vaan se sisältää myös yhteisöjen itsesääntelyn analyysin. Tutkimus edellyttää lähtökohtaisesti ympäristöoikeuden osaamista. Uusi professuuri edistäisi paitsi liiketoiminnan myös yhteiskunnan kestävyysmurrosta.

Hankkeen tavoitteena on vastata myös alan kasvavaan asiantuntijuustarpeeseen ja ympäristöoikeuden opetukseen.

– Tiedekunta haluaa varmistaa, että alalle saadaan tulevaisuudessakin kestävyysoikeuden osaavia asiantuntijoita, toteaa Raitio.

Helsingin yliopisto tarjoaa erinomaisen kansainvälisen ja monitieteisen tutkimusympäristön oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja Helsingin kestävyystieteen instituutissa (HELSUS) uudelle professorille.

– Uusi professuuri tuottaisi merkittävää tieteellistä tietoa kestävää ja vastuullista yritystoimintaa varten, toteaa ympäristöoikeuden professori Kai Kokko.

Samalla professuurin alaan kuuluva sääntelytutkimus vahvistaa kestävän yhteiskunnan edellyttämää tietopohjaa. Sellainen tutkimus tukee YK:n ja Helsingin yliopiston strategian kestävyystavoitteita sekä edistää alan koulutusta ja tietämystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanke tukee myös UNA Europa -allianssin, eli yhdeksän johtavan eurooppalaisyliopiston kestävyystieteen koulutusyhteistyötä.

Professuuri perustetaan lahjoitusvaroin. Tiedekunta toivoo saavansa yhteistyökumppanit ja alumnit mahdollisimman laajasti mukaan hankkeeseen. Jos olet kiinnostunut lahjoittamaan, voit kirjoittaa osoitteeseen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai soittaa numeroon p. 029 41 21650.

Lahjoituksen voi myös tehdä suoraan verkossa Helsingin yliopiston oikeustieteen rahastoon helsinki.fi/lahjoita, viestikenttään ”kestävyysoikeus”.

Lah­joi­tuk­set al­kaen 850 eu­roa ovat ve­ro­vä­hen­nys­kel­poi­sia tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät saavat verovähennysoikeuden yliopistoille tehdyistä vähintään 850 ja enintään 500 000 euron suuruisista (kalenterivuosi)lahjoituksista.

Vähennysoikeus on voimassa 1.1.2016 alkaen ja se koskee ansiotuloja.

Lahjoitusvähennyksestä säädetään TVL 98 a §:ssä, ja se koskee rahalahjoituksia, jotka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

Yliopisto toimittaa tiedot lahjoituksista veroviranomaiselle kunkin verovuoden päätyttyä. Yliopisto tarvitsee yli 850 euron lahjoituksista lahjakirjan, joka sisältää myös henkilötunnuksen.