Apurahatutkijan paikkoja auki Mikkelissä

Haemme Mikkelin toimipaikkaan

2–3 APURAHATUTKIJAA väitöskirjaan tähtäävään kolmen (3) vuoden määräaikaiseen apurahatyöskentelyyn. Tehtävien ala on tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät.

Apurahatutkijan tehtävät liittyvät Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaan hankkeeseen ”Maatalouden muutos agroekologisten symbioosien ja solumaatalouden avulla - Ympäristövaikutukset ja viljelijöiden sekä kuluttajien näkemykset”. Projektissa tutkitaan mahdollisuuksia vähentää ruoantuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia uusien teknologioiden avulla. Tutkimuksessa mallinnetaan ympäristöhyödyt, jotka voidaan saavuttaa siirtymällä kestäviin maatalouskäytäntöihin, joissa yhdistyy biokaasuenergian tuotanto sekä uudet soluviljelyteknologioita hyödyntävät ruoantuotantomenetelmät. Lisäksi projektissa kartoitetaan maanviljelijöiden halukkuutta muuttaa tuotantomenetelmiään sekä kuluttajien näkemyksiä uusista ruoantuotantoteknologioista.

Projektiin etsitään 2–3 apurahatutkijaa, joiden kesken jaetaan seuraavat työpaketit:

1. Agroekologisten symbioosien mahdollisuudet parantaa maatalouden ympäristökestävyyttä

Tarkoituksena on mallintaa agroekologisten symbioosien ympäristöhyötyjä ja –haittoja. Näissä järjestelmissä hyödynnetään agroekologisia viljelymenetelmiä ja biokaasuteknologiaa. 

Tehtävään soveltuvat tieteenalat ovat esimerkiksi maataloustiede, agroekologia, ekologia, ympäristötiede.

2. Solumaatalouden ympäristövaikutukset

Tehtävänä on mallintaa uusien solumaatalouteen perustuvien ruoantuotantoteknologioiden ympäristövaikutukset. Solumaatalous (cellular agriculture) tarkoittaa soluviljelyteknologioiden käyttöä ruoan ja materiaalien tuotantoon. Tutkimuskohteina ovat keinoliha sekä mikrobien avulla tuotettavat proteiinit. Ympäristövaikutuksia mallinnetaan elinkaariarvioinnin avulla.

Tehtävään soveltuvat tieteenalat ovat esimerkiksi luonnontieteet, teknologia, ekologia, ympäristötieteet, agroekologia.

3. Kuluttajien ja maanviljelijöiden mielikuvien tutkimus laadullisilla menetelmillä

Tehtävänä on kuluttajien ja maanviljelijöiden mielikuvien selvittäminen laadullisin menetelmin. Kuluttajatutkimuksessa selvitetään ihmisten halukkuutta muuttaa ruokavaliota ja näkemyksiä uusista solumaatalouden elintarvikkeista, esimerkiksi keinolihasta. Maanviljelijöiden osalta selvitetään heidän halukkuuttaan ja mahdollisia esteitä siirtymisessä agroekologisten tuotantomenetelmien hyödyntämiseen.

Tehtävään soveltuvat tieteenalat ovat esimerkiksi kuluttajaekonomia, sosiaali- ja yhteiskuntatieteet.  

Apurahatutkijaksi valittavalta edellytetään soveltuvan alan maisterintutkintoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Apurahatutkijakandidaatin edellytetään hakevan oikeutta jatko-opintoihin Helsingin yliopistossa kuuden (6) kuukauden sisällä työskentelyn aloittamisesta, mikäli hänellä ei sitä vielä ole.

Apurahan suuruus on noin 2000€/kk. Hakijan on syytä perehtyä apurahansaajan lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmavakuuttamiseen ja verotukseen, sillä nämä tekijät vaikuttavat apurahan nettomäärään. Yliopisto tarjoaa valituille apurahatutkijoille työtilan ja laitteet Ruralia-instituutin Mikkelin toimipaikassa.

Hakemus koostuu seuraavista dokumenteista:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan motivaatio sekä projektin osa-alueet, joista hakija on kiinnostunut (max. 2 sivua)
  2. Ansioluettelo, josta ilmenee hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot, työkokemus ja mahdollinen julkaisuluettelo (max. 3 sivua)

Hae tehtävää viimeistään 31.5.2018 klo 23.59. Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen hanna.tuomisto(at)helsinki.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat vanhempi tutkija Hanna Tuomisto (tulevaisuuden ruokajärjestelmät), 050 312 6089, hanna.tuomisto(at)helsinki.fi ja vanhempi tutkija Toni Ryynänen (kulutustutkimus), 050 311 9398, toni.ryynanen(at)helsinki.fi

Apurahansaajan lakisääteinen eläke- ja työtapaturmavakuuttaminen: https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat Apurahansaajan verotus: https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/2078/apurahatutkijan_tietopaketti_2017_2908.pdf

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituutti tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa (www.helsinki.fi/ruralia).