Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

17.3.2020
Tältä sivulta löydät bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tuoreimmat käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivulta www.helsinki.fi.

Sivua päivitetty 23.6. seuraavasti: 
klo 11:40 lisätty linkit: opetustyön ohjeisiin, Flammatiedotteisiin syksyn opetuksesta ja kenttäkursseista.  

Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita. Löydät ne sivulta Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lue viimeisin tiedote Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla):

Dekaanin viesti henkilöstölle

Työskentely yliopiston tiloissa koronavirustilanteen aikana

Katso viimeisin tieto:

Muista, että pääsääntöisesti kukaan, mukaanlukien jatko-opiskelijat ja post docit, ei työskentele paikan päällä. Yliopiston henkilökunta tekee etätyötä. Tämä on sääntö poikkeustilanteessa, joka koskee kaikkea Helsingin yliopiston tiloissa tehtävää työtä.

Ainoa poikkeus säännöstä on ehdottoman välttämätön työ, joka on tehtävä tutkimusmateriaalin ylläpitoon ja vastaavaan tietoon tai materiaalin keräämiseen kokeista, jotka aloitettiin ennen koronarajoituksia, ja materiaali on kerättävä tai käsiteltävä rajoituksen aikana. Huomaa, että uusia kokeita ei voida aloittaa.

Tutkimusta ei voida jatkaa normaalisti

Vain ehdottoman kriittinen tutkimustyö voidaan tehdä. Tämä tarkoittaa sellaista työtä, jossa materiaali menetetään kokonaan, jos sitä ei suoriteta nyt. Tämä on ainoa syy laboratoriossa työskentelemiseen tällä hetkellä. Muita syitä ei ole.

Esimerkiksi uuden kokeen aloittaminen, koska sitä tarvitaan käsikirjoitukseen tai väitöskirjaa varten ei ole pakottava syy kokeiden tekemiseen, jos se voidaan tehdä myöhemmin.

Mitään mitä voidaan helposti tehdä viikon tai kuukauden kuluttua, ei pitäisi tehdä nyt poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kaikki ryhmänjohtajat ovat vastuussa ohjeistamaan ryhmänsä jäseniä vastaavasti. Jos sinulla on kysyttävää, käänny tutkimusohjelmasi johtajan puoleen. 
 

Yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan tutkimustoimintaan osallistuminen poikkeusoloissa

Vallitsevissa poikkeusoloissa tutkimustyötä tehdään etätyönä. Maastotutkimusta tai muuta kodin ulkopuolella tehtävää tutkimusta on mahdollista tehdä huomioiden yleiset suojautumisohjeet ja seuraavat rajoitukset.

 • Tutkimukseen käytettävän välineistöä voi hakea yliopiston tiloista oman esihenkilön luvalla ja noudattamalla yliopiston ja viranomaisten yleistä ohjeistusta infektioriskin välttämiseksi.
 • Matkustamista ei yleisten ohjeiden mukaan suositella.  Jos tutkimuskohde sijaitsee asumispaikan lähialueella, sinne tulee matkustaa ensisijaisesti yksin eikä käyttää kimppa- tai yhteiskuljetuksia. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kulkuvälineessä pystyä pitämään vähintään 1 metrin etäisyys matkustajien välillä. Yliopiston tutkimusasemille ei ole mahdollista matkustaa (pl. kriittiseksi määritelty tutkimustoiminta erillisin tiedekunnan ohjein). 
 • Kenttätöitä ei saa tehdä yli 4 henkilön ryhmissä.
 • Tutkimustyöhön eivät missään olosuhteissa saa osallistua riskiryhmiin kuuluvat, tai jos on infektioon liittyviä oireita tai on muuten sairaana.
 • Huom. nämä ohjeet koskevat vain tutkimustyötä. Kaikki lähiopetus ja opiskelijoiden kontaktiohjaus ovat toistaiseksi kielletty.

Opiskelijavalinnat

Tie­to­si­vu Hel­sin­gin yli­opis­ton muut­tu­neis­ta va­lin­ta­pe­rus­teis­ta ha­ki­joil­le

Koronavirustilanteen aiheuttamista valintaperusteiden muutoksista on julkaistu tietosivu Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa Helsingin yliopistoon hakeneille. Sivulla julkaistaan kaikkien tiedekuntien ja koulutusohjelmien muuttuneet valintatiedot ja ne päivitetään 30.4.2020 mennessä.

Opetusjärjestelyt

Katso yliopiston ohjeet:

Toimintaohjeet opettajille

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 4. periodin opintojaksoista suuri osa siirtyy verkkoon poikkeustilanteen ajan ja jatkuen 31.5.2020 saakka. Yhteensä yli 60 opintojaksoa pidetään etäopetuksena. Muutamia opintojaksoja, lähinnä laboratoriokursseja, ei voida hoitaa etäopetuksena vaan opetusjaksot perutaan (yhteensä 11 opintojaksoa).  Yksityiskohtaiset listaukset peruuntuneista ja etäopetuksella toteutettavista kursseista löytyy alta. 

Opintojaksojen kurssisivuilla on tarkemmat tiedot siitä koska etäopetusjaksot alkavat ja millä tavoin ne suoritetaan.

Kesäopetuksesta (1.6- 31.8.2020) tiedotetaan myöhemmin.

Opetuksen suunnittelu

Koulutusohjelmien johtajat vastaavat opetuksen uudelleenjärjestämisestä poikkeustilanteen aikana yliopiston ja tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti. Vastuuopettajat vastaavat opintojaksojen toteutuksesta ja arvioinnista 31.5 saakka. 

Vastuuopettajan tehtäviä

Vastuuopettaja vastaa etäopetuksen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta ja tiedottaa yhdessä koulutussuunnittelijoiden kanssa opiskelijoille muutoksista. Vastuuopettajat sopivat etäopetuksen järjestämisestä koulutusohjelmajohtajien kanssa. Opintojakson aloitusajankohtaa ja ennakkoon suunniteltuja opetusaikoja voidaan muuttaa. Opetus voi jatkua neljännen periodin loppumisen jälkeen 31.5 saakka.

Opetuksen muuttaminen etäopetukseksi
Opetustyön ohjeisiin on laadittu kattavasti ohjeita opetuksen muuttamisesta etäopetukseksi.
Teknistä apua etäopetusjärjestelyihin voi saada Opetusteknologiapalvelut ja koulutus: opetusteknologia@helsinki.fi
Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) ohjeistusta pedagogisesta tuesta poikkeustilanteissa

Yleiset tenttitilaisuudet ja muut tentit

Yleiset tenttitilaisuudet on peruttu poikkeusjärjestelyjen ajan. Tenttipalvelut   ilmoittaa opettajille ketkä ovat ilmoittautuneet huhtikuun alun yleiseen tenttipäivään. Tämän jälkeen opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa opiskelijoille, miten tentti voidaan suorittaa etätyöskentelynä esimerkiksi laittamalla tiedon suoritustavasta kurssisivuille.

Tenttejä ei järjestetä yliopiston tiloissa poikkeustilanteen aikana ja jatkuen 31.5 saakka. Opintojaksojen tentit, jotka opettaja itse järjestää, järjestetään etänä esim. verkossa tai muulla tavoin poikkeustilanteen aikana. Tentit voidaan järjestää esimerkiksi Moodle-tentteinä tai Zoomissa suullisena tenttinä. Opintojakson arviointi voidaan tehdä myös muulla tavalla kuin lopputentin avulla (tehtävät, esseet, raportit, referaatit, omatoiminen työskentely josta raportoidaan jne.). Opintojakson vastuuopettaja suunnittelee opintojakson arviointitapaa ajanjaksolla 31.5 saakka. Suunnittelussa täytyy huomioida millä tavoin opintojakson oppimistavoitteet täyttyvät, ja millä tavoin tätä voidaan arvioida.  

Viikin, Kumpulan ja Meilahden Examinarium-tilat ovat toistaiseksi käytössä klo 8-16 (tilanne 24.3). Ajankohtaista tietoa Examinarium-tenttitiloista

Katso myös kootut yliopistotason ohjeet opetustyölle.     

Opiskelijan toimintaohjeet 

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 4. periodin opintojaksoista suuri osa siirtyy verkkoon poikkeustilanteen ajan ja jatkuen 31.5.2020 saakka. Yhteensä yli 60 opintojaksoa pidetään etäopetuksena. Muutamia opintojaksoja, lähinnä laboratoriokursseja, ei voida hoitaa etäopetuksena vaan opetusjaksot perutaan (11 opintojaksoa).  

Kesäkuun yleiset tenttipäivät on peruttu ja opiskelijoita pyydetään olemaan yhteydessä vastuuopettajiin korvaavan tenttitavan löytämisessä.

Elokuussa ovat myös muut opetustapahtumat kuin kenttäkurssit, jotka voidaan toteuttaa pienryhmissä, mahdollisia. Koulutusohjelmat ja vastuuopettajat katsovat onko tähän mahdollisuuksia ja ilmoittavat tarkemmin järjestettävistä kursseista.

Opintojaksojen kurssisivuilla ja Opiskelijan ohjeissa on tarkemmat tiedot siitä koska etäopetusjaksot alkavat ja millä tavoin ne suoritetaan.

Siirtymäaika

Siirtymäaika vanhoista tutkintorakenteista uusiin koulutusohjelmiin on pidennetty 18.12.2020 saakka. 

Opetuksen muuttuminen etäopetukseksi

Opetusjaksojen etätyöskentelystä on tietoa kurssisivuilla ja tiedot täydentyvät. Kurssisivuilla on myös tietoa siitä koska etätyöskentelyjakso alkaa, ja siitä millä tavoin työskennellään. Verkko-opetus voidaan pitää verkossa ennakkoon  varattuina kurssiaikoina, tai sitten opiskelu suoritetaan muulla tavoin (etätehtävät, esseet, omatoimista työskentelyä jne.). 

Yleiset tenttitilaisuudet ja muut tentit

Yleiset tenttitilaisuudet on peruttu poikkeusjärjestelyjen ajan. Opintojaksojen kurssisivuilla on tarkemmat tiedot siitä, miten tentit suoritetaan. 

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kenttäkurssit kesäkuu - heinäkuu 2020 

Tiedekunnan johtoryhmä on yhdessä vastuuopettajien ja koulutusohjelmajohtajien kanssa päättänyt peruuttaa kaikki kenttäkurssit jotka olisivat olleet ryhmäopetuksen piirissä kesä-heinäkuulta 2020.

Osa kursseista siirtyy etäopetuksen piiriin ja osa peruuntuu. Tarkemmat kurssikohtaiset tiedot alla:

Seuraavat kenttäkurssit pidetään etäopetuksena verkkotyöskentelyn ja omatoimisen työn kautta, kts. kunkin kurssin tarkemmat tiedot kurssisivuilta. Tarkemmat etätyöskentelyajat kurssisivuilla. Kurssien vastuuopettajat mainittuina kurssien yhteydessä:

 • ENV-341 Basics in Aquatic Ecotoxicology, bootcamp (5 cr), Lahti (Olli-Pekka Penttinen, Stephan Pflugmacher-Lima) 
 • BIO-204, Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssi (5 op) (Jouko Rikkinen) 
 • BIO-216 Ekologisk fältkurs, nätkurs (5 sp) (Ulrika Candolin)

Seuraavat kenttäkurssit peruuntuvat:

 • BIO-204, Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna (5 sp) (Ulrika Candolin) 
 • BIO-301, Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi (10 op) (Heikki Hirvonen, Jouni Vainio)
 • EEB-105, Advanced course in identification of species: ant course (5 cr) (Riitta Savolainen)
 • PBIO-154, Subarctic Habitats and Biota (5 cr) (Jouko Rikkinen

Elokuun kenttäkurssit 

Bio- ja ympäristötieteen tiedekunnan kesä- ja heinäkuun kesäopetus on peruttu aiemman päätöksen mukaisesti. Elokuun kenttäkurssit pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Elokuussa pidetään seuraavat kenttäkurssit:

 • BIO-306 Saariston ekologia (3 op)
 • ENV-315 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi (8 op)
 • ECGS-032 Arktiset ekosysteemit ja ilmasto (10 op)

Opintojaksojen kurssisivuilla on tarkemmat tiedot ajankohdista ja toteuttamistavoista, ja kurssien vastuuopettajilta saa tarvittaessa tarkempia tietoja.

Q&A yleinen (kysymyksiä ja vastauksia)

Q: Keneen voin olla yhteydessä tiedekunnassa jos minulla on kysymyksiä poikkeustilanteen vaikutuksista työhöni?
A: Sen jälkeen kuin olet tutustunut yliopiston yleisiin jatkuvasti päivittyviin ohjeisiin poikkeustilanteessa, tulisi sinun ensisijaisesti olla yhteydessä lähiesihenkilöösi. Jos kyse on tiedekunnan linjauksesta tai päätöksistä niin kannattaa seurata tätä päivittyvää sivua. 

Q: Useampia tehtävien täyttöjä on tällä hetkellä prosessissa – miten näiden kanssa edetään poikkeustilanteen ollessa päällä?
A: Kaikki haastattelut ja opetusnäytteet siirretään niin, että ne voidaan pitää yhtä aikaa sitten kun poikkeustilanne on ohi. 

Q: Jos väitöstilaisuuden vastaväittäjä joudutaan poikkeustilanteesta johtuen vaihtamaan niin kuka tekee tämän päätöksen?
A: Vastaväittäjän vaihto tehdään dekaanin päätöksellä.

Q: Miten tiedekunnan opetus hoidetaan nyt kun yleinen linjaus on, että yliopistolla siirrytään etäopetukseen 18.3. alkaen?
A: 
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 4. periodin opintojaksoista joudutaan peruuttamaan 15 kurssia, joita ei voida hoitaa etäopetuksella. Noin 40 kurssia jatkuu tai pidetään etäopetuksena. Yksityiskohtaiset listaukset peruuntuneista ja etäopetuksella toteutettavista kursseista ohjeineen löytyy Opiskelijan ohjeista, ks.  Muutokset bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opetuksessa 31.5.2020 saakka.

Q: Voiko tutkija työskennellä yliopiston tiloissa poikkeustilanteen aikana?
A: 
Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä ellei työtehtävistäsi ole jo aikaisemmin toisin sovittu. Työskentelystä yliopiston tiloissa tulee sopia esihenkilön kanssa, jonka tulee informoida asiasta omaa esihenkilöään ja tarvittaessa varmistaa tältä työskentelyn edellytykset. Lisäksi jos sinulla on yksittäisen työtehtävän suorittamiseksi tarve tulla työpaikalle, voit sopia siitä esihenkilösi kanssa.

Biologiset asemat

Katso tiedote 26.3. Kilpisjärven biologinen asema suljetaan toistaiseksi (vaatii kirjautumisen Flammaan).

Kilpisjärven biologinen asema pysyy suljettuna 31.5. asti. Kesäkuussa asema siirtyy noudattamaan yliopiston ja tiedekunnan tutkimusasemia koskevia linjauksia.

Asemille suuntautuvaa liikkumista on rajoitettu merkittävästi. Toimien tarkoitus on estää taudin leviäminen näihin etäisiin kohteisiin. Asemilla sallitaan ainoastaan välttämättömät tutkimustoimet. Näistä toimista päätöksen tekee yliopiston ylin johto. Tutkimusryhmän johtajat ovat saaneet tiedon, jos tämä koskettaa heitä. Näissä tapauksissa asemilla tehtäviä toimia tulee ensisijaisesti suorittaa niiden toimesta, jotka jo ovat asemalla tai joiden työpiste sijaitsee asemalla. Muussa tapauksessa voi tulla kyseeseen 14 päivän omaehtoinen karanteeni, ennen kuin aseman tiloja voi käyttää. Nämä tapaukset tulee keskustella ja sopia aseman johtajan kanssa.

Q: Kuinka tutkimusasemilla kannattaa varautua sairastumisiin?
A: Asemilta kannattaa osoittaa tila, johon sairastunut voi majoittua. Jos mahdollista, niin sellainen tila, jossa voi laittaa tai lämmittää ruokaa. Tähän tilaan ei kannata ottaa varauksia niin kauan kun yliopisto on poikkeustilassa.

Q: Voiko tutkimusasemien tiloja tarjota ulkopuolisten käyttöön poikkeustilan aikana?
A: Ei voi. Kaikki ulkopuolisten workshopit, seminaarit, yleisötapahtumat ym. tulee peruuttaa, jos ne on sovittu ajalle 18.3. – 31.5.

Q: Voiko tutkimusasemille tulla tekemään tutkimusta?
A: Ainoastaan välttämättömät tutkimustoimet on luvanvaraisesti sallittu. Näitä ovat esimerkiksi kevääseen liittyvät näytteenotot, joita ei voi tehdä muulloin ja joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi merkittävää haittaa. Näiden osalta kannattaa olla yhteydessä asemien johtoon.

Q: Voiko lomalle tulevia vierailijoita ottaa asemille vastaan?
A: Ei voi. Aseman ydintoiminnot pyritään turvaamaan ja ulkopuolisten vierailut on rajoitettu pois. 

 

Lisätietoja:
Helsingin yliopiston yleinen ohjeistus poikkeustilanteessa

Dekaani Jaakko Kangasjärvi
Tutkimuksen varadekaani Minna Nyström
Opetuksen varadekaani Helena Åström
YVV-varadekaani Atte Korhola
Biologiset asemat, johtaja Jouni Heiskanen