Utbildningar med svenskspråkig undervisning

Största delen eller all undervisning sker på svenska i följande utbildningar:

Barnträdgårdslärare, (svenskspråkig) pedagogie kandidat, 180 studiepoäng

Klasslärare, (svenskspråkig) pedagogie kandidat och magister, 3 år + två år) 180 +  studiepoäng

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), pedagogie kandidat (svenskspråkig), 180 studiepoäng

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), pedagogie magister (svenskspråkig), 120 studiepoäng

Filosofi (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper 180 studiepoäng och filosofie magister 120 studiepoäng

Historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper, 180 studiepoäng

Historia (undervisning på svenska), filosofie magister, 120 studiepoäng

Nordisk litteratur (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper, 180 studiepoäng

Nordisk litteratur (undervisning på svenska), filosofie magister, 120 studiepoäng

Nordiska språk, svenska som modersmål, kandidat i humanistiska vetenskaper, 180 studiepoäng

Nordiska språk, svenska som modersmål, filosofie magister, 120 studiepoäng

Svensk översättning, kandidat i humanistiska vetenskaper, 180 studiepoäng

Svensk översättning, filosofie magister, 120 studiepoäng

Kultur och kommunikation, filosofie magister, 120 studiepoäng

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU ges all undervisning
på svenska på kandidatnivå i följande utbildningar:

Journalistik, politices kandidat, 180 studiepoäng
Socialt arbete och socialpolitik, politices kandidat, 180 studiepoäng
Socialpsykologi, politices kandidat, 180 studiepoäng
Sociologi, politices kandidat, 180 studiepoäng
Statskunskap med förvaltning, politices kandidat, 180 studiepoäng
Rättsvetenskap, politices kandidat, 180 studiepoäng. OBS! Endast via huvudämnesbyte.

Undervisning på svenska ges (i väldigt varierande mängd) i följande utbildningar:

Lantbruksekonomi och företagande, agronomie- och forstkandidat, 180 studiepoäng. Undervisningsspråket är i regel finska, men en del av kursutbudet ges även på svenska. En stor del av litteraturen är på engelska. Som lantbruksekonomistuderande har du möjlighet att genomföra en del av kurserna på svenska i ett tvåspråkigt program.

Lantbruksekonomi och företagande, agronomie- och forstmagister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråket är i regel finska också när det gäller magisterstudierna, men en del av kursutbudet ges även på svenska. En del av kurserna hålls på engelska och en stor del av litteraturen är på engelska. Ämnet har en svenskspråkig professor och en svenskspråkig universitetslektor.

Miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och agronomie- och forstmagister/filosofie magister/magister i livsmedelsvetenskaper (3 år + 2 år). Undervisningen ges främst på finska. En del kurser ges också på svenska. Tentlitteraturen är delvis på engelska, och det finns valfria kurser på engelska. Oberoende av undervisningsspråket har du rätt att använda finska eller svenska i dina studieprestationer.

Studenter i utbildningsprogrammet för miljövetenskaper (Helsingfors) kan också genomföra sin kandidatexamen på bägge inhemska språken (finska och svenska). I det tvåspråkiga programmet (TvEx) avläggs en tredjedel av kandidaexamen på det andra inhemska språket (finska) och de som avlagt sina studier enligt programmets fordringar får ett omnämnande om detta på sitt examensbevis.

Skoglig ekologi och resurshushållning, agronomie- och forstkandidat, 180 studiepoäng. Undervisningsspråket i kandidatexamen är i regel finska (föreläsningar, övningsarbeten, seminarier), men en del av kursutbudet ges även på svenska.. Undervisningsmaterialet kan vara på engelska (tentamenslitteratur, bredvidläsning).

Skoglig ekologi och resurshushållning, agronomie- och forstmagister, 120 studiepoäng. Undervisningen ges på engelska på en del av magisterkurserna, men en del av kursutbudet ges även på svenska.

Biologi, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng. Bio- och miljövetenskapliga fakulteten erbjuder ett omfattande undervisningsprogram på svenska.

Molekylära biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng. Vissa studieavsnitt ges även på svenska.

Rättsnotarie (Helsingfors eller Vasa), 180 studiepoäng. Undervisnings- och examensspråken är finska och svenska. Du kan få tentfrågorna på svenska och använda ditt modersmål i tentamina och skriftliga arbeten. Utbudet av undervisning på svenska varierar beroende på ämnesstudierna. Fakulteten har också ett stort utbud av undervisning på engelska.

Juris magister (Helsingfors eller Vasa), 120 studiepoäng. Undervisnings- och examensspråken är finska och svenska. I studierna kan du använda ditt modersmål, svenska eller finska. Du kan få tentfrågorna på svenska och använda ditt modersmål i tentamina och skriftliga arbeten. Utbudet av undervisning på svenska varierar beroende på ämnesstudierna. Fakulteten har också ett stort utbud av undervisning på engelska.

Geografi, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng. Undervisningsspråket är i regel finska. Vissa studieavsnitt kan ha engelska som undervisningsspråk, vilket anges skilt.

Geografi, filosofie magister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråken är finska, svenska och engelska. Filosofie magisterexamen avläggs i regel på finska.

Kemi, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng (+ämneslärare). Undervisningsspråket är i regel finska, men nästan alla kurser föreläses och kan genomföras också på svenska.

Kemi, filosofie magister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråken är i regel finska och engelska. Magisterexamen avläggs i regel på finska eller svenska.

Matematik, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng (+ämneslärare). Största delen av undervisningen vid fakulteten ges på finska, men en del av kurserna i matematik ordnas årligen också på svenska. Institutionen erbjuder också kurser på engelska.

Matematik, filosofie magister, 120 studiepoäng (+ämneslärare). I magisterskedet ges undervisningen i huvudsak på finska och engelska. Specialiseringslinjen för biomatematik är engelskspråkig, på de övriga linjerna varierar undervisningsspråket.

Statistik, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng. Största delen av undervisningen vid fakulteten ges på finska, men en del av de obligatoriska kurserna i matematik för statistikstuderande ordnas också på svenska. Institutionen erbjuder också kurser på engelska.

Statistik, filosofie magister, 120 studiepoäng. I magisterskedet ges undervisningen i huvudsak på finska och engelska.

De fysikaliska vetenskaperna, kandidat i naturvetenskaper, 180 studiepoäng (+ämneslärare). Undervisningsspråket är i regel finska. Du kan studera fysik och teoretisk fysik också på svenska. Vissa studieavsnitt kan ha engelska som undervisningsspråk, vilket anges skilt. Kandidatexamen kan avläggas på finska eller svenska. Om du genomför minst 60 studiepoäng på det andra inhemska språket har du möjlighet att få en tvåspråkig examen.

De fysikaliska vetenskaperna, filosofie magister, 120 studiepoäng (+ämneslärare). Undervisningsspråken är i regel finska och engelska.

Farmaci, 180 studiepoäng och Farmaceut och provisor, 300 studiepoäng. Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Undervisnings- och examensspråken är finska och svenska. Du kan använda ditt modersmål, finska eller svenska, i studierna. Finska är det huvudsakliga undervisningsspråket i utbildningsprogram för farmaceuter och provisorer. Oberoende av undervisningsspråket kan du få tentfrågor på svenska och du kan också skriva svaren och skriftliga uppgifter på ditt modersmål. Det finns också ett litet utbud av valfria och fördjupade studier på svenska och engelska.

Medicin, medicine licentiat, 360 studiepoäng. Det medicinska utbildningsprogrammet har en finskspråkig och en svenskspråkig studielinje. Målet för den svenskspråkiga linjen är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen är endast delvis på svenska, så vissa delar av undervisningen ges på finska även för de svenskspråkiga studenterna.

Odontologi, odontologie licentiat, 330 studiepoäng. Det odontologiska utbildningsprogrammet har en finskspråkig och en svenskspråkig studielinje. Målet för den svenskspråkiga linjen är att utbilda tillräckligt många tandläkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen ges endast delvis på svenska, så vissa delar av undervisningen ges på finska även för de svenskspråkiga studenterna.

Allmän statslära, politologi, politices kandidat, 180 studiepoäng. Undervisningsspråket är i regel finska, men några kurser kan föreläsas också på svenska.

Allmän statslära, politologi, politices magister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråket är i regel finska, men några kurser kan föreläsas också på svenska.

Socialpsykologi, politices magister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråk finska i Studieinfo. Undervisningsspråket är i regel finska, men några kurser kan föreläsas också på svenska.

Socialt arbete, politices magister, 120 studiepoäng. Ämnet socialt arbete samarbetar med Svenska social- och kommunalhögskolan och erbjuder både tvåspråkiga och svenskspråkiga kurser på magisternivå. Ämnet socialt arbete har också undervisning på engelska.

Sociologi, politices magister, 120 studiepoäng. Undervisningsspråk finska i Studieinfo. Undervisningsspråket är i regel finska, men några kurser kan föreläsas också på svenska.

Veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidat- och licenciatexamen, 180 + 180 studiepoäng. Undervisningsspråk finska i Studieinfo. Undervisningen ges huvudsakligen på finska, delvis på engelska och i viss mån också på svenska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Skriftliga arbeten, tentamina och en del av praktiken kan göras på svenska. Det är också möjligt att få handledning av avhandlingarna på svenska.