Uraohjaajan vinkit

Hei Minna-Rosa, toimit uraohjaajana Helsingin yliopistossa.

Miten mielestäsi opinnot yliopistossa valmistavat työelämään?

Yliopisto-opintojen kautta omaksuttava laaja teoreettinen viitekehys mahdollistaa alakohtaisen ymmärryksen lisäksi ongelmanratkaisun - ja asioiden kriittisen tarkastelun sekä oman asiantuntijuuden kehittämisen myös opintojen jälkeen. Helsingin yliopistossa alojen kirjo on erittäin laaja, asiantuntemustaan voi kasvattaa vaikka yhteiskunnasta, ympäristöstä, ihmisen fysiologiasta tai uskonnoista.

Tämän lisäksi opinnot kehittävät yleisiä akateemisia valmiuksia kuten tiedonhankkimis- ja käsittelytaitoja sekä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.

Myös opiskeluun liittyvät muut aktiviteetit, kuten opiskelijajärjestö- tai harrastustoiminta, vahvistavat alakohtaista identiteettiämme, ja ovat erittäin tärkeä osa tulevaisuuden sosiaalisten verkostojen luomista.

Miten opiskelijat voivat itse vaikuttaa opintojensa jälkeiseen työllistymiseen?

Opiskelija voi itse vaikuttaa paljonkin työllistymiseensä opintojensa aikaisilla valinnoillaan. Opiskelijoille on yhä enemmän tarjolla mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään jo opintojen aikana.

Jo valmistuneiden haastatteluista käy hyvin usein ilmi, että ”sattumalla” on ollut suuri osuus heidän ensimmäisen opintojen jälkeisen työpaikkansa löytymiseen. Mutta tarkemmin tarkasteltuna taustalta paljastuukin suunnitelmallisempi toiminta, kuten aktiivisuus oman alan verkostoissa tai harjoittelu.

On hyvä olla tietoinen vahvuuksistaan, kasvavasta osaamisestaan, ja mutta myös tulevaisuuden toiveista sekä arvoista. Työharjoittelu ja opintojen aikainen työkokemus tukevat ja helpottavat työllistymistä valmistumisvaiheessa. Eikä ole pahitteeksi hankkia tietoa työelämän tarpeista ja vaatimuksista jo heti opintojen alkuvaiheessa.

Minkälaisia neuvoja antaisit opintoalaansa valitsevalle nuorelle?

Omaa alaa ei kannata valita yksinomaan alakohtaisten työllisyystilastojen valossa, koska ne saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Hyvään päätöksentekoon tarvitaan paitsi tietoa, myös sydäntä.

Akateeminen tutkinto antaa hyvän lähtökohdan oman uran ja työtehtävien kehittämiseen tulevaisuudessa. Kannattaa myös muistaa, että jokainen valinta on vain yksi askel, eikä liian pitkälle edes voi suunnitella, koska ainoa pysyvä asia on muutos. Omaa suuntaa on hyvä pysähtyä tarkastelemaan tietyin väliajoin, esimerkiksi urapalveluiden avulla.

Onnea matkaan!