PerinneHyvä - Perinnebiotoopeilla hyvinvointia luonnolle ja naudoille

PerinneHyvä -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonepäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa tukea maataloustuottajia uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kokonaisuudessa panostetaan uuden tiedon tuottamiseen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttamiseen käytännön työhön, johon PerinneHyvä-hankkeessakin tähdätään.

Hankkeen kuvaus

Ilmastonmuutos vaikuttaa lajiston monimuotoisuuteen rajusti. Ekosysteemien toiminnan kannalta eri lajeilla on epäsuhtainen vaikutus ekosysteemin tasapainoon, mistä johtuen lajiston monipuolinen säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää muiden ilmastotoimien ohella. Kotieläintiloilla on kaikki mahdollisuudet tehdä huomattavia toimia elonkirjon hupenemisen estämiseksi. Yksi erittäin tehokas keino on perinnebiotooppien perustaminen, ennallistaminen ja hoito alueille sopivien laiduntavien eläinten avulla. Suomessa kriittisimmin vaarantuneita ekosysteemejä ovat juuri perinnebiotoopit. Näiden alojen tila on heikentynyt merkittävästi, vaikka alojen ennallistaminen ja lajiston palautuminen onkin suhteellisen tehokasta hoitotoimien avulla.

Kotieläintilojen hiilijalanjäljen kartoitus on jo käynnissä Suomessa monien tahojen toimesta. Maatilojen hiilijalanjäljen hillitseminen monipuolisin ja vapaavalintaisin toimin edistää viljelijöiden osallistamista ilmastotoimiin ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman tuotannon kannattavuuteen. Monilla tiloilla on aloja, joilla ei ole juurikaan viljelykäyttöön soveltuvaa tarkoitusta, mutta joita voisi potentiaalisesti hyödyntää perinnebiotooppialana. HELMI-hankeyhteistyöllä PerinneHyvä-hankkeessa kartoitetaan ja kunnostetaan nautatiloilla olevia perinnebiotooppialoja, painottaen Etelä-Suomen aluetta. Hankkeessa luotavan attribuuttimatriisin avulla pyritään löytämään tilojen hiilijalanjälki ja perinnebiotooppiarvot yhdistävät tekijät, joiden avulla biodiversiteettiä kasvattaville toimille lasketaan hiilijalanjäljen kompensaatioindeksi. Lisäksi hankkeessa arvioidaan maitotilojen hiehojen, ja mahdollisuuksien mukaan lihanautojen, soveltuvuutta perinnebiotooppien laidunnukseen alojen hoitotoimena ja luonnonlaitumella olon vaikutusta nautojen hyvinvointiin sekä tilallisten työmäärään. Hankkeessa kartoitetaan myös viljelijöiden kiinnostusta perinnebiotooppialojen lisäämiseen hiilijalanjäljen hillitsemisen keinona suhteessa muihin toimiin.

Lisätietoja
Päätösseminaari

Lämpimästi tervetuloa PerinneHyvä-hankkeen päätösseminaariin! Seminaari järjestetään 23.1.2024 klo 15 alkaen. Päätösseminaari pidetään hybriditoteutuksena Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Infokeskuksessa (sininen pyöreä rakennus) kokoustilassa 4024 ja etäosallistumismahdollisuudella.

 

Tilaisuuden ohjelma (puhujien järjestys voi muuttua):

15:00 Tervetuloa, hankkeen päätavoitteet ja työpakettien 1 ja 4 tulokset (maatalous- ja metsätieteen maisteri Essi Wallenius)

15:30 Työpaketti 2 tuloksia ja jatkotutkimuksen tarpeet (Prof. Bodo Steiner, esitys englanniksi, suomenkielinen powerpoint-slidetuloste saatavilla)

lyhyt tauko

16:05 Perinnebiotooppien nykytila ja tulevaisuuden näkymät Suomessa (Liina Salonen, Etelä-Suomen perinnebiotooppikoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

16:30 Laidunnuksen hyvinvointivaikutukset (Eläinten hyvinvointikeskus, Luke)

16:50 Perinnebiotooppilaidunnuksen hyvinvointivaikutukset, työpaketti 3 ja päätössanat (Essi Wallenius)

 

Tilaisuus päättyy klo 17.15 mennessä.

 

Ilmoitathan paikan päällä osallistumisestasi 15.1.2024 mennessä kahvitarjoilun mitoittamisen vuoksi projektipäällikölle essi.wallenius@armentabenessi.com

 

Etäosallistumislinkki tilaisuuteen. Etäosallistuminen ei vaadi ilmoittautumista. Tervetuloa kuulolle!  https://helsinki.zoom.us/j/5841441141

Yhteystiedot

Koordinaattori: Essi Wallenius, essi.wallenius@armentabenessi.com.

Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto, Elintarvike-ekonomia, Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta, Prof. Bodo Steinerin tutkimusryhmä, bodo.steiner@helsinki.fi.