Tietoa asiantuntijaryhmästä

Asiantuntijaryhmämme Oppiminen, kulttuuri ja interventiot tavoitteena on ylläpitää ja edistää uuden tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kasvatustieteellistä tutkimusta ja tähän perustuvaa koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

. Se tuo yhteen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja vierailevia tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus ihmisen ja yhteisöjen toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen osana kulttuureja ja niiden toimintajärjestelmiä. Ryhmässämme toteuttavan tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa sosiokulttuurisiin ja/tai toiminnan teorian näkökulmiin ja käsitteisiin. Tutkimuksemme hyödyntää myös oppiainerajat ylittäviä teorioita ja metodeja, muun muassa antropologiaa, sosiologiaa, mediatutkimusta, filosofiaa, soveltavaa kielitiedettä ja kulttuurintutkimusta.

Kiinnostuksemme ja tutkimuksemme kohteena ovat erilaiset muodolliset ja epämuodolliset toimintaympäristöt ja niissä toimivat eri ikäryhmät pienistä lapsista vanhuksiin. Tutkimuskohteita ovat mm. varhaiskasvatus, opetus/koulutus, työelämä, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuurilaitokset ja erilaiset arjen yhteisöt. Tutkimuskohteiden tarkastelussa huomioimme niiden historiallisen kehityksen. Osa tutkimuksista kehittää myös yhteistyössä tutkittavien kanssa uusia toimintakäytäntöjä vastauksena organisaatioiden ja yhteisöjen kokemiin ristiriitoihin ja haasteisiin. Asiantuntijaryhmämme toiminta korostaa teorian ja käytännön vuoropuhelua sekä kehittävää, uutta luovaa tutkimusotetta. Järjestämme säännöllisesti seminaareja ja työpajoja, jotka tarjoavat akateemisen yhteisön myös tiedekunnan kansallisille ja kansainvälisille vieraille. Asiantuntijaryhmämme sijoittuu kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri sekä oppiminen ja vuorovaikutus tutkimuksen painoaloille.

Asiantuntijaryhmämme tutkimuskohteisiin lukeutuu

 • Oppiminen kehityksellisestä ja pitkittäisestä näkökulmasta
 • Oppimisen kulttuurit ja käytännöt
 • Oppiminen ja kehitys eri toimintaympäristöissä ja niiden välillä
 • Työvälineiden tukema toiminta ja oppiminen
 • Oppimisen haasteet ja uudet muodot kulttuurisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti muuttuvassa yhteiskunnassa
 • Sosiaalinen vuorovaikutus, osallistuminen ja identiteetin rakentuminen
 • Toimijuus, demokratia ja politiikka
 • Merkityksenanto
 • Ekspansiivinen oppiminen
 • Leikki ja mielikuvitus
 • Innovaatiot ja sosiaalisesti jaettu luovuus

Hyödynnämme mm. seuraavia metodologioita

 • Osallistavat tutkimusmenetelmät
 • Formatiiviset interventiot/kehittävä työntutkimus
 • Videotutkimus
 • Visuaaliset tutkimusmenetelmät
 • Vuorovaikutusanalyysi
 • Diskurssianalyysi
 • Narratiivinen tutkimus
 • Etnografinen tutkimus

Tutkimushankkeet

Viimeaikaiset tutkimusprojektimme löytyvät täältä

julkaisut

Uusimmat julkaisut

tutkimuskeskukset

Tutkimuskeskukset, jotka toimivat Oppiminen, kulttuuri ja interventiot asiantuntijaryhmän rinnalla.

Yhteyshenkilöt

Professori Kristiina Kumpulainen kristiina.kumpulainen@helsinki.fi

Dosentti Anu Kajamaa anu.kajamaa@helsinki.fi