Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun esiintyvyyttä eturistisideleikatuilla koirilla. Koiria tutkittiin keskimäärin 2.8 vuotta eturistisideleikkauksen jälkeen ja hoitotulosta määritettiin mm. validoidun omistajakyselyn, ontumatutkimuksen, fysioterapeuttisen tutkimuksen, voimalevyanalyysin sekä röntgenkuvauksen avulla. Noin 30 % koirista havaittiin edellä mainituilla menetelmillä mitattuna leikatun jalan käytön alenemista ja merkkejä kroonisesta kivusta. 

Tutkimuksessa vertaillaan tulehduskipulääkkeen ja lonkkaproteesileikkauksen tehoa koirilla, jotka kärsivät kroonisesta lonkkakivusta. Tuloksia mitataan ontumatutkimuksella, fysioterapiamittauksin, röntgenkuvaksin, kroonisen kivun kyselyllä, voimalevyllä, askelvoimamatolla ja liiketunnistemittarilla. Tutkimukseen hyväksytään keskikokoiset ja suuret koirat, joilla ei havaita muita kroonista kipua aiheuttavia vaivoja eikä muita sairauksia. Pystymme tarjoamaan lonkkaproteesileikkauksen tutkimukseen osallistuville koirille huomattavasti normaalia edullisemmin.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tehokkaasti nivelpistoksena annettu botuliinitoksiini lievitti nivelkipua polven, kyynärän ja lonkan nivelrikosta kärsivillä koirilla. Kaksoissokkoutettuun tutkimukseen osallistui 35 koiraa, joista puolet sai botuliinitoksiinia ja puolet lumelääkettä.  Botuliinitoksiini vähensi koirien nivelrikkokipua tilastollisesti merkitsevästi voimalevyllä mitattuna. Sivuvaikutuksia ei todettu. Tutkimuksessa selvitetään myös botuliinitoksiinin kivunpoistomekanismia mittaamalla sen vaikutusta nivelnesteen kipuvälittäjäaineisiin. Samalla tutkitaan myös, mitä muita vaikutuksia botuliinitoksiinilla on koiran nivelessä ja elimistössä.

Aiheesta on tehty lisensiaattityö, jonka tavoitteena oli selvittää, onko kintereiltään terveiden ja sairaiden shetlanninlammaskoirien kantaluista otetuissa röntgenkuvissa todettavissa mitattavissa olevaa eroa kantaluun telauran syvyydessä, kantaluun yläpään (proksimaali) viistoudessa ja kantaluun ja sääriluun välisen kulman suuruudessa. Kerätyn ja lisäaineiston pohjalta on alkamassa väitöskirjatyö jossa mm. arvioimme eri hoitovaihtojen tuloksia.

Tutkimuksen tarkoituksena on reisiluunpään poistoleikkauksen jälkeen seurata leikatun jalan toiminnan pitkällä aikavälillä koiralla ja kissalla. Parhaillaan aiheesta on menossa kirjallisuuskatsaus ja kerätystä aineistosta on jatkotutkimus suunnitteilla.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko lemmikkikaneilla aineenvaihdunnallisia luustosairauksia (esimerkiksi osteoporoosia) ja jos on, löytyykö kaneista, niiden ruokinnasta tai elinolosuhteista luustosairauksille altistavia tekijöitä. Samalla kartoitetaan myös suomalaisten lemmikkikanien perusterveydentilaa.

Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uudenlainen mittausmenetelmä, testipatteri, jonka avulla voidaan numeerisesti määrittää koiran toiminnallisuuden tasoa ja kuntoutumisen etenemistä polvisairailla koirilla. Väitöskirjan jatkotutkimuksena pyrimme selvittämään, millainen fysioterapia on toiminnallisuuden kannalta tehokkainta polvisairauksista kärsivillä koirilla.

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä suojelua tekevien, sekä virka- että urheilukoirien lajiin liittyviä biomekaanisia tekijöitä. Tutkimuksen yhteydessä on kehitetty uudenlaista mittausvälineistöä, jonka avulla koirien harjoittamista, työ- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisyä sekä diagnostiikkaa ja hoitoa voidaan jatkossa kehittää entisestään.

Tutkimuksemme pyrkii selvittämään välilevysairauden mahdollisia vaikutuksia selkälihasten rakenteeseen ja toimintaan yhdistämällä ihmisten fysioterapian ja eläinlääketieteen tietotaitoa. Tutkimuksessa arvioidaan selkälihasten rakennetta ja koostumusta magneetti- ja tietokonetomografiakuvauksella sekä kudosnäytteiden analyysien avulla. Tiedämme, että ihmisillä selkälihakset surkastuvat selkäkivun seurauksena ja vaikka kipu häviää, lihakset eivät palaudukaan itsestään. Alustavat tuloksemme viittaavat siihen, että välilevytyrästä sairastavien mäyräkoirien lihaksissa esiintyy samankaltaisia muutoksia kuin ihmisilläkin. Tutkimme myös, miten jo olemassa oleva fysioterapeuttien käyttämä testipatteri halvaantuneelle koiralle pystyy mittaamaan paranemisen muutosta.

Kyynärluun kasvulinjan ennenaikainen sulkeutuminen aiheuttaa etujalkojen liiallista käyryyttä ja kyynärnivelen epämuotoisuutta. Biomekaanisilla tutkimuksilla saadaan tietoa koirien liikkumisesta ja painonjakautumisesta. Yhdistämällä tämä tieto ortopediseen tutkimukseen ja röntgenkuvauksen tuloksiin saadaan tietoa kondrodystrofisten koirien liikkeistä ja myös kasvuhäiriön vaikutuksesta liikkumiseen. Tutkimuksessa mukana olevat rodut ovat skyenterrieri ja glen of imaalinterrieri.

Osana laajempaa englanninbulldoggien terveydentilaa koskevaa tutkimusta kartoitetaan koirien liikkumista biomekaanisilla tutkimuksilla, ortopedisella tutkimuksella ja röntgen- ja tietokontetomografiatutkimuksella.

Rodun kyynärnivelen kasvuhäiriötä on tutkittu jo aikaisemmin  biomekaanisilla tutkimuksilla, ortopedisella tutkimuksella ja röntgen- ja tietokonetomografiatutkimuksella. Nyt meneillään olevassa tutkimuksessa seurataan kyynärvarren ja -nivelen kehittymistä  amstaffeilla 10 viikon iästä vuoden ikään röntgenkuvauksen avulla.

Australianpaimenkoira kuuluu rotuihin, joilla esiintyy mutaation aiheuttamaa töpöhäntäisyyttä. Lanne-ristiluuliitoksen synnynnäiset nikamamuutokset vaikuttavat olevan yleisempiä töpö- kuin pitkähäntäisillä. Tutkimuksen 1. vaiheessa selvitetään biomekaanisilla tutkimuksilla mahdollisia eroja töpö- ja pitkähäntäisten koirien välillä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus selvittää myös välimuotoisen lanne-ristinikaman vaikutusta koirien liikkeisiin.

Biomateriaalitutkimusta teemme useamman eri yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävissä tutkimusprojekteissa, joissa kehitämme mm. luusiirteen korvikkeita luupuutosten täyttöön, painoa kantavia murtumankorjausimplantteja, ja nivelen ruston puutosten korjautumista ohjaavia istutteita.