Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot (KAJO 3), 15 op

KAJO on mukana järjestämässä Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opintoja (15 op) yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus ja Kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Aalto EE:n kanssa.

Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuksen tavoitteena on tukea rehtoreiden ja johtajien ammatillista kehittymistä ja auttaa heitä kehittämään omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista, joissa tarkastellaan rakenteiden johtamista, henkilöstöjohtamista, laajaa pedagogista johtamista, strategista johtamista, moninaisuuden ja inkluusion johtamista sekä eettistä johtamista. Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia ja ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä. Tavoitteena on lisäksi edistää tietoperusteisuutta paikallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä tukea paikallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien vapaan sivistystyön järjestäjien strategisten suunnitelmien toimeenpanoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen johtamista. Tärkeää on myös verkostoituminen ja vertaisoppiminen.

Koulutus toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana ja se koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät lähiopetusta, ohjattua etätyöskentelyä sekä omaehtoista työskentelyä.

 

Perustiedot

Koulutuksenrakenne ja sisällöt:

 1. Oppilaitosjohdon perusteet (4 op)
 2. Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla (5 op)
 • a) Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen
 • b) Perusopetuksen ja lukion johtaminen
 • c) Ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön johtaminen

Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osio (yhteensä 6 op)

 • a) Henkilöstöjohtaminen (2 op)
 • b) Strateginen ja talouden johtaminen (2 op)
 • c) Opetushallinto ja varhaiskasvatuksen hallinto (2 op)
 • d) Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaminen (2 op)
 • e) Tiedolla johtaminen (2 op)
 • f) Oppiva yhteisö, systeemisyys ja muutosjohtaminen (2 op)
 • g) Moninaisuuden johtaminen (2 op)

Koulutuksen loppuseminaari järjestetään 1.12.2023.

 

Yhteistyöhanke: Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Aalto EE

Hankerahoitus: OPH

Hankeaika: 09/2022 – 12/2023

Koulutuksen johtaja: dosentti Tapio Lahtero, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hankkeen tieteellinen johtaja: prof. Arto Kallioniemi, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii KT, opetustoimen johtamisen dosentti, johtava rehtori Tapio Lahtero ja tieteellisenä johtajana professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopistosta.