Vanha sivu

rekisterin aineiston yhdistäminen

Keille kysely lähetetään?

Kyselytutkimuksen peruskysely lähetetään postitse kolmelle tuhannelle satunnaisesti valitulle ihmiselle, jotka asuvat Suomessa, ovat syntyneet Venäjällä tai entisen Neuvostoliiton alueella, ja ovat täyttäneet 50 vuotta viimeistään vuonna 2018.

Ky­sy­myk­siä ky­se­lyyn vas­taa­mi­ses­ta?

Kaikissa kyselytutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voitte lähettää sähköpostia osoitteeseen

Mi­ten tut­ki­muk­sel­la ke­rät­tä­viä tie­to­ja käy­te­tään?

Vuosien 2018–2025 aikana tutkimusaineistoa käsittelevät ainoastaan CHARM-tutkimusryhmän jäsenet ja sen kanssa kirjallisen yhteistyösopimuksen tehneet tutkijat. Vuoden 2025 jälkeen aineiston käyttöoikeuksien hallinta siirtyy Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle.  Kerättyjä tietoja ei luovuteta Suomen valtiolle tai muille ulkopuolisille.

Tutkimuksessa saatuja tietoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusaineiston analyyseissä käytettävistä aineistoista on poistettu kaikki henkilötunnistetiedot. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduista tuloksista. Tulokset raportoidaan tilastollisessa muodossa ryhmätasolla siten, ettei ketään yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ole mahdollista tunnistaa tai saada selville.

Huippuyksikön muut tutkijat voivat käyttää tutkimusaineistoja vain yhteistyössä CHARMin tutkimusryhmän kanssa. Yhteistutkimuksiin käytetään muun tutkimuksen tapaan aineistoa, josta kaikki henkilötunnistetiedot on poistettu.

Mi­ten luot­ta­muk­sel­li­suus voi­daan taa­ta?

Kerättävien tietojen ehdottomasta luottamuksellisuudesta huolehditaan kaikissa tutkimusvaiheissa. Tutkijat noudattavat tietosuojalainsäädännön, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva tutkimusryhmään kuuluva tutkija allekirjoittaa salassapitositoumuksen.

Kyselyllä kerätyt tiedot säilytetään rekistereistä saatujen tietojen tapaan tietokannoissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Kyselylomakkeella kerätyt tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon. Yksittäisiä kyselylomakkeita ei tietojen tallentamisen jälkeen käsitellä, vaan ne säilytetään turvallisesti lukitussa tilassa. Lomakkeet hävitetään tietoturvallisesti sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu digitaaliseen muotoon ja vaadittavat tallennusten tarkistukset on tehty.

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on antanut tutkimusta puoltavan lausunnon. Lisäksi tutkimuksen rekisteriseloste on toimitettu tietosuojavaltuutetulle.

Mitä re­kis­te­ri­tie­to­jen yh­dis­tä­mi­nen tar­koit­taa?

Kyselytutkimuksen tietoja voidaan täydentää eri rekisterinpitäjiltä saatavilla rekisteritiedoilla. Tutkimukseen yhdistettävät rekisteritiedot ovat terveyspalveluihin

Mil­loin pal­kin­not ar­vo­taan?

q

Palkinnot arvotaan ja niistä ilmoitetaan voittajille vain henkilökohtaisesti.

Mis­tä saan li­sä­tie­to­ja tut­ki­muk­ses­ta?

Voit kysyä lisätietoja tutkimuksesta osoitteesta