Rekisterin tietosisältö

Tältä sivulta löydät kuvauksen tutkimuksen rekisterin tietosisällöstä, seurantatutkimuksen ja nuorten työntekijöiden tutkimuksen saatekirjeet sekä nuorten työntekijöiden lomakkeella olevan kysymyksen suostumuksesta yhdistää kyselytietoja rekisteritietoihin.
Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot

Rekisterin tietosisältö määräytyy perus- ja seurantavaiheen kyselylomakkeista, työterveyshuollon työterveyshoitajan tarkastuksessa kerätyistä tiedoista sekä Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin, Kansaneläkelaitoksen (Kela), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Tilastokeskuksen tiedoista.

Tutkimuksessa käytettävien rekisterien tietosisältö yksilöidään tarkemmin alla, samoin aika, jona tietoja käytetään.

Seurantavaiheessa yhdistetään kyselytiedot, työterveyshoitajan tarkastuksen tiedot sekä kaupungin henkilöstörekisterin sairauspoissaoloja, sosiodemografisia tekijöitä ja asuinaluetta koskevat tiedot niiltä tutkittavilta, jotka ovat antaneet tähän kirjallisen suostumuksensa. Yhdistäminen tapahtuu Helsingin yliopiston tietokoneilla. Lisäksi seurantavaiheessa haetaan luvat saada käyttöön ja liittää kysely- ja terveystarkastusaineistoon rekisteritietoja rekisterinpitäjiltä (THL, Kela, ETK, Tilastokeskus). Rekisteripitäjille jätetään erilliset hakemukset tutkimussuunnitelmineen. Yhdistäminen tapahtuu pääsääntöisesti Helsingin yliopiston tietokoneella. Rekisteröitäviä on informoitu rekisteritietojen liittämisestä sekä kyselyn että työterveyshoitajan tarkastusten yhteydessä. Tietoja pyydetään ja yhdistetään kyselyvastauksiin rekisteripäivitysten yhteydessä vain, mikäli vastaaja on antanut suostumuksensa yhdistämiseen.

Helsinki Health Studyn rekisteritutkimusosassa yhdistetään Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin tietoja muista rekistereistä haettaviin tietoihin. Tällöin ei käytetä kyselyvastauksia.

 

Tutkimuksen osatiedostot ovat

1. Osoiterekisteri, sisältö: nimi, työpaikan osoite, kotiosoite ja henkilötunnus.

2. Kyselytutkimus. Perusvaiheen aineistonkeruu tapahtui kolmessa vaiheessa vuosina 2000, 2001 ja 2002. Ensimmäinen seurantakyselytutkimus tehtiin vuonna 2007 ja seuraavat vuosina 2012 ja 2017.

3. Työterveyshoitajien ikäryhmittäisissä työterveystarkastuksissa kerättävät tiedot. Näiden tietojen keruu käynnistyi tammikuussa 2000 ja päättyi alkuvuonna 2003.

4. Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin tiedot. Kaupunki on luovuttanut rekisteritiedot hankkeelle vuodesta 1990 alkaen. Jatkossa tiedot pyydetään vuosittain niin kauan kuin tutkimus on käynnissä.

5. Rekisteritiedot rekisterinpitäjiltä. Tiedot pyydetään pääasiallisesti vuodesta 1990 seurannan päättymiseen asti.

  • THL: Poisto-/hoitoilmoitusrekisterin tiedot (HILMO), syöpärekisteri

  • Kela: tiedot reseptilääkeostoista, tiedot lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja sairauspäiväraha- sekä kuntoutustiedot diagnooseineen

  • ETK: tiedot alkaneista eläkkeistä. Lisäksi: Työkyvyttömyyden syyt. Hylätyt eläkepäätökset ja ennakkopäätökset työeläkkeistä ja kuntoutuksesta

    (eläkelaji, eläkesektori ja -laki, päätöksen antopäivä, hylkäyksen syy, työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit)

  • Tilastokeskus: kuolleisuus ja kuolinsyyt, koulutus, sosioekonominen asema, ammattiasema sekä työssäkäynti- ja tulotiedot.

 

Aika, jona tietoja käytetään

Rekisteritiedot yhdistetään kyselyyn sekä takautuvasti (ajalta ennen kyselyyn vastaamista), että seuranta-asetelmassa (ajalta kyselyyn vastaamisen jälkeen). Takautuvat tiedot ovat tärkeitä, sillä terveyttä ja toimintakykyä selittävät myös sosioekonominen ja aiempi terveydentila ja sairauspoissaolot.

Tiedot yhdistetään kyselyvastauksiin eri rekisterinpitäjiltä erikseen haettavien lupien perusteella ajalta, jona tietoja on rekistereissä talletettuna. Seuranta jatkuu vuoteen 2025, jonka jälkeen jatko-seurannan tarve arvioidaan uudelleen. Päivitykset aineistoihin haetaan seurannan aikana rekisterinpitäjiltä vuosittain tai kahden vuoden välein.

Tällä hetkellä käytettävissä ovat ja kyselyaineistoihin nimenomaisen suostumuksen perusteella yhdistetään yllä kuvatut tiedot seuraavilta ajoilta:

1. Helsingin kaupungin henkilöstörekisteri: 1990-2014

2. THL: Hilmo vuodet 1990-2014, syöpärekisteri 1953-2014

3. Kela: vuodet 1990-2014

4. ETK: vuodet 1990-2014

5. Tilastokeskus: vuodet 1990-2014

Kysymys suostumuksesta yhdistää kyselyvastaukset rekisteritietoihin

Tutkimuksessa käytetään rekisteritietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti (Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Kela, THL ja Helsingin kaupunki). Suostun kyselyvastausten ja rekisteritietojen yhdistämiseen. Tiedän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

 

  • kyllä
  • ei
Alle 40-vuotiaiden työntekijöiden saatekirje (postissa lähetetty kyselylomake)

HELSINKI HEALTH STUDY                        

Nuorten työntekijöiden terveystutkimus

Syyskuu 2017                                              

 

KUTSU TERVEYSTUTKIMUKSEEN

Du kan svara på enkäten på svenska via internetlänken ovan. Dina inloggningsuppgifter hittar du ovanför detta brev. Svarsspråket väljer du efter att du har öppnat undersökningen.

You can answer in English in internet. Your login details are above this letter. The language is selected after opening the survey.

Вы можете отвечать по-русски в Интернете. Ваши данные для входа указаны выше этого письма. Язык выбирается после открытия опроса.

 

Arvoisa vastaanottaja

Vuonna 2000 Helsingin yliopistossa käynnistyi Helsingin kaupungin henkilöstön terveyttä koskeva tutkimus, johon kutsuttiin 40–60 -vuotiaat työntekijät. Tänä vuonna kutsumme mukaan myös kaikki alle 40-vuotiaat työntekijät, jotka ovat kaupungin päätoimisessa työsuhteessa, tai toimi- tai muilla vapailla.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat vaikuttavat työssä jaksamiseen, työkykyyn, terveydentilaan ja hyvinvointiin. Osallistumalla autat tuottamaan tärkeää tietoa henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja sekä yliopiston eettinen toimikunta ovat hyväksyneet tutkimussuunnitelman. Työnantaja suosittelee tutkimukseen osallistumista ja tutkimukseen voi osallistua työajalla.

Toivomme sinun vastaavan oheiseen kyselylomakkeeseen viikon kuluessa. Palautuskuoren postimaksu on maksettu puolestasi. Vaihtoehtoisesti voit vastata kyselyyn suojatussa yhteydessä internetissä tämän kirjeen yläosassa olevien henkilökohtaisten tunnustesi ja linkin avulla. Vastanneiden kesken arvotaan viisi 200€ arvoista monipuolista Superlahjakorttia (www.gogift.com).

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jokaisen vastaus on kuitenkin erittäin tärkeä, jotta henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista saadaan luotettava kuva. Antamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tiedot ovat yksinomaan tutkijoiden käytettävissä ja niitä käytetään vain tieteellisiin tarkoituksiin. Tulokset julkaistaan ryhmätasolla, jolloin yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Tutkimuksessa käytetään myös rekisteritietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti (Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Kela, THL ja Helsingin kaupunki). Hankkeen kotisivuilla (http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study) kuvataan tarkemmin ko. rekisterit ja tiedot, joita tutkimuksessa käytetään. Suostumus tietojen käyttöön kysytään erikseen kyselylomakkeessa. Voit halutessasi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman seuraamuksia, ottamalla yhteyttä allekirjoittaneisiin. Lisätietoja tietosuojasta saa rekisteriselosteesta, jonka voit pyytää puhelimitse tai katsoa kotisivuilta: http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study/rekisteriseloste.

Tutkimukseen osallistumisesta voi kysyä lisätietoja tutkimusavustaja Sauli Jäppiseltä (050 3119324) tai osoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi. Voit kysyä tutkimuksesta myös allekirjoittaneilta.

Suuret kiitokset vaivannäöstäsi!

 

Ystävällisin terveisin

 

Ossi Rahkonen                                                                Tea Lallukka

Professori, tutkimuksen johtaja                                   Akatemiatutkija, tutkimuksen varajohtaja

Kansanterveystieteen osasto                                        Kansanterveystieteen osasto

PL 20, 00014 Helsingin yliopisto                                   PL 20, 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 050 415 1252                                                    Puhelin: 050 539 5059

Seurantakyselyn saatekirje

Terveystutkimus

HELSINKI HEALTH STUDY

Syyskuu 2017

Kutsu terveystutkimukseen

 

Arvoisa vastaanottaja

Olette aikaisemmin osallistunut Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston terveyttä ja hyvinvointia kartoittavaan kyselytutkimukseemme. Kiitämme osallistumisestanne ja pyydämme Teitä mukaan tutkimuksemme uuteen vaiheeseen.

Osallistumalla autatte tuottamaan uutta tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Seurantakyselytutkimus lähetetään kaikille aikaisemmin vastanneille riippumatta eläkkeelle siirtymisestä tai mahdollisesta työpaikan vaihdoksesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Antamanne tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, ne ovat yksinomaan tutkijoiden käytettävissä ja niitä käytetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Pyydämme Teitä vastaamaan oheiseen kyselylomakkeeseen ja palauttamaan sen täytettynä kahden viikon kuluessa oheisessa palautuskuoressa. Postimaksu on maksettu. Vastanneiden kesken arvotaan viisi 200 euron SuperLahjakorttia (http://www.gogift.com).

Kyselyllä kerättyjä tietoja on yhdistetty Kelan, THL:n, Eläketurvakeskuksen, Tilastokeskuksen ja Helsingin kaupungin rekisteritietoihin niiden vastaajien osalta, jotka antoivat peruskyselyssä tähän suostumuksensa. Tarkemmat tiedot tutkimuksessa käytettävistä rekisteritiedoista löytyvät rekisteriselosteesta (http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study/rekisteriseloste). Voitte pyytää selosteen myös postitse ja voitte halutessanne milloin tahansa kieltää kysely- ja rekisteritietojen yhdistämisen ottamalla yhteyttä allekirjoittaneisiin.

Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä tutkimusavustaja Sauli Jäppiseen, puh. 050 3119324 tai tutkimuksen johtajaan. Vastaamme tiedusteluihin myös sähköpostitse kttl-hhs@helsinki.fi. Lisätietoja tutkimuksesta löydätte myös verkkosivuiltamme: http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study.

Kiitokset arvokkaasta panoksestanne terveystutkimukseen!

 

 

Ystävällisin terveisin

Ossi Rahkonen                                                    

Professori, tutkimuksen johtaja                          

Kansanterveystieteen osasto                            

PL 20, 00014 Helsingin yliopisto                       

Puhelin 050 4151252                     

Sauli Jäppinen

Tutkimusavustaja

Kansanterveystieteen osasto      

PL 20, 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin 050 3119324