TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 12–14 artiklat

Laatimispäivä: 24.10.2022

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”UNIHEPO” -tutkimuksessa

Tutkimuksessa käytetään aineistona yksilökarsinoissa pidettävistä hevosista otettuja videotallenteita. Lisäksi erilliseen kyselytutkimukseen osallistuvien henkilöiden on mahdollista jättää yhteystietonsa arvontaan osallistumista varten.
Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”UNIHEPO” -tutkimuksessa:

Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa, miten videotallenteita käytetään tutkimuksessa ja kuinka henkilötietoja käsitellään. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä:

Helsingin yliopisto, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Tutkimuksen vastuututkija on työsuhteessa Helsingin yliopistoon.

Vastuututkija: Heli Suomala, puh. 044 983 2127, heli.suomala@helsinki.fi

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija:

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Anna Mykkänen, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, puh. 050 316 7078, anna.mykkanen@helsinki.fi

Vastuullinen tutkija: Anna Mykkänen, puh. 050 316 7078, anna.mykkanen@helsinki.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta: tietosuoja@helsinki.fi.

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Videomateriaalien tallentaminen on välttämätöntä, jotta hevosten unikäyttäytymistä pystytään seuraamaan huomaamattomasti. Kyselylomake sisältää linkin, mihin kyselyyn vastanneet voivat halutessaan jättää nimensä ja sähköpostiosoitteensa arvontaan osallistumista varten. Annettuja vastauksia ja arvontaa varten annettuja yhteystietoja ei pystytä myöhemmin yhdistämään. Arvonta suoritetaan heti kyselytutkimuksen aineiston keruuvaiheen jälkeen, jonka jälkeen yhteystiedot hävitetään välittömästi. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää:

Tutkimuksen tausta-aineistoa varten tarvittavia tietoja ovat hevosen nimi, sukupuoli, rotu ja ikä. Hevosten käyttäytymistä kuvataan jokaisen tutkimusjakson alussa ja lopussa 2–5 peräkkäisen vuorokauden ajan Ylä-Savon ammattioppilaitoksen ratsutallissa, jolloin videolla saattaa näkyä hevosta hoitava henkilö tunnistettavasti.

Kyselytutkimuksessa hevosen omistajilta pyydetään vastauksia seuraavista hevosta ja sen pito-olosuhteita käsittelevistä aihealueista:

  • Hevosen tiedot:

Rotu, ikä, säkäkorkeus, sukupuoli, hevosen pääasiallinen käyttötarkoitus, hevosella olevat sairaudet ja hevosella olevat lääkitykset

  • Tiedot hevosen pitopaikasta ja -olosuhteista:

Asuinmaa, karsinanaapureiden lukumäärä, karsinan koko, näköyhteys muihin hevosiin, tallin aukioloajat, ruokinta-automaattien käyttö, kuivikemateriaali, käytettävän kuivikkeen paksuus, makuualustan pehmeys, makuualustan puhtaus

  • Hevosen sosiaaliset suhteet ja mahdollisuudet kontaktiin lajitovereiden kanssa:

Hevosen mahdollisuus koskettaa muita hevosia, hevosen vuorovaikutus toisten hevosten kanssa

  • Hevosen lepokäyttäytyminen:

Havainnot hevosen makuultaan olemisesta, makuupaikasta, makuulleen menon frekvenssistä, piehtaroinnista, hevosen lepokäyttäytymisessä havaituista poikkeavuuksista, omistajan arvioista mahdollisesta unihäiriöstä, unihäiriön haitallisuudesta ja sen syistä, omistajan tekemien havaintojen lähde (näköhavainnot, kameratallenteet)

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään:

Hevosen omistajien yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite) tallentuvat arvontalomakkeelle, mikäli omistaja niin haluaa. Hevosten käyttäytyminen taltioidaan videokameran avulla Hingunniemen ratsutallissa olevissa karsinoissa.

7. Arkaluonteiset henkilötiedot:

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta).

9. Tietojen vastaanottajat:

Henkilötietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston tutkimusryhmän ulkopuolelle.

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automatisoitu päätöksenteko:

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

12. Henkilötietojen suojaus:

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja ja videotallenteita käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. Suorat tunnistetiedot säilytetään erillään varsinaisesta tutkimusaineistosta ja hävitetään tutkimusjakson jälkeen. Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Videot säilytetään salasanoin suojattuna yliopiston serverillä.

13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa:

Arvontaan osallistuneiden henkilöiden yhteystietoja käsitellään kyselytutkimuksen päättymisen jälkeen suoritettavan arvonnan yhteydessä kyselytutkimuksen päätyttyä. Hevosten käyttäytymisestä tallennettuja videomateriaaleja käsitellään tutkimuksen aikana, kunnes hevosten seuranta-aika on päättynyt ja tulokset on saatu analysoitua.

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:

Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten ilman suoria tunnistetietoja Helsingin Yliopiston serverillä salasanoin suojattuna 10 vuotta tieteellisen artikkelin ilmestymisen jälkeen. Tämän jälkeen kaikki tutkimusmateriaali (mkl videotallenteet) tuhotaan.

15. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen:

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa: Laura Hänninen, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, puh. 050 415 1180, laura.hanninen@helsinki.fi.

Rekisteröidyn oikeudet:

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin:

- saada pääsy tietoihin

- oikaista tietoja

- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

- rajoittaa tietojen käsittelyä

- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

- vastustaa tietojen käsittelyä

- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eritilanteissa

Oikeuksien soveltuminen:

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen:

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus:

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki,

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700, faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi