PÄÄKAUPUNKISEUDUN MATKA-AIKAMATRIISI 2013-2018

Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl). Aineisto on tuotettu neljältä eri vuodelta (2013, 2015, 2018 ja 2023), joista kolme ensimmäistä esitellään tällä sivulla. Vertailut eri vuosien aineistoista löytyvät tämän sivun lopusta. Vuosien 2013-2018 aineistot on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen Digital Geography Labissa MetropAccess-hankkeessa (2010–2017). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.
Aineiston tekninen kuvaus

Yleiskuvaus

Aineisto käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla kaikista pääkaupunkiseudun 250 metrin tilastoruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun tilastoruutuihin (13 231 kpl). Ruudukko vastaa Tilastokeskuksen valtakunnallista tilastoruutua, jota käytetään myös YKR-aineistossa. Vuoden 2018 matriisissa tulokset on laskettu kahtena eri vuorokaudenaikana: 1) keskipäivällä ja 2) ruuhka-aikaan.

Keskipäivän tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuosien 2013 ja 2015 matriisien kanssa. Ruuhka-ajan tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuoden 2015 matriisin kanssa (HUOM: katso kuitenkin kohta “Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä”).

Aineisto on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen Savutettavuustutkimusryhmän MetropAccess-hankkeessa (2010–2018). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Tarkka kuvaus aineiston laatimisesta on dokumentoitu ryhmämme GitHub-sivustolla.

Aineiston lataus -> tuleeko tätä, sivulla latauslinkki erikseen (zenodo)? 

Aineisto (13 231 tekstititiedostoa) on jaettu niiden käsittelyn helpottamiseksi alikansioihin, jotka sisältävät useita (n. 4-150 kpl) matka-aikamatriisitulostiedostoja. Samaan kansioon on niputettu kaikki matka-aikamatriisit, joiden YKR-grid-ID:n neljä ensimmäistä numeroa ovat yhtenevät (esim. 5785xxx). Aineiston voi ladata kokonaisena pakattuna tiedostopakettina

Tulostiedostot voidaan esittää kartalla MetropAccess-YKR-grid-Shapefile -paikkatietoaineiston avulla. Tiedot liitetään toisiinsa tekstitiedostoista löytyvän lähtöruudun id-tunnuksen (’from_id’), sekä shapefile-tiedostosta löytyvän id-tunnuksen (‘YKR_ID’) perusteella.

Tekstitiedostojen rakenne

Aineisto on jaettu 13231 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13231 riviä.

Puuttuvat arvot (NoData) on tallennettu arvona -1.

Vuoden 2018 matriisissa on 17 puolipisteellä eroteltua ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) walk_t, 4) walk_d, 5) bike_f_t, 6) bike_s_t, 7) bike_d, 8) pt_r_tt, 9) pt_r_t, 10) pt_r_d, 11) pt_m_tt, 12) pt_m_t, 13) pt_m_d, 14) car_r_t, 15) car_r_d, 16) car_m_t, 17) car_m_d, 18) car_sl_t

Kenttien nimissä esiintyvät lyhenteet:

pt = public transport = julkinen liikenne
car = auto
walk = kävely
bike = pyöräily
r= rush hour = ruuhka-aika
m= midday = keskipäivä
f = fast = nopea pyöräily
s = slow = hidas pyöräily
t = time = aika
tt = total time = kokonaisaika
d = distance = etäisyys
sl = speed limit = nopeusrajoitus

Huom! Keskipäivän tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia vuosien 2013 ja 2015 aineistojen kanssa. Ruuhka-ajan tulokset olivat uusi ominaisuus vuoden 2015 matka-aikamatriisissa, minkä vuosi ruuhka-ajan tulokset ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia ainoastaan vuoden 2015 tulosten kanssa. Katso kuitenkin kohta “Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä”

Kenttien tietosisältö:

from_id:Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

to_id:Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

walk_t:Matka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen (walk_time)

walk_d:Kävelymatkan pituus metreinä (walk_distance)

bike_f_tKokonaismatka-aika lähtöruudusta kohteruutuun nopeasti pyöräillen  (Bike_fast_time); sisältää pyörän lukitsemiseen ja avaamiseen kuluvan ajan (1 minuutti)

bike_s_tKokonaismatka-aika lähtöruudusta kohteruutuun hitaasti pyöräillen (Bike_slow_time); sisältää pyörän lukitsemiseen ja avaamiseen kuluvan ajan (1 minuutti)

bike_dPyöräilymatkan pituus metreinä (bike_distance)

pt_r_tt:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport rush hour total time)

pt_r_t:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport rush hour time)

pt_r_d:Joukkoliikennematkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Public transport rush hour distance)

pt_m_tt:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport midday total time)

pt_m_t:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport midday time)

pt_m_d: Joukkoliikennematkan pituus metreinä keskipäivällä (Public transport midday distance)

car_r_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun ruuhka-aikaan; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car rush hour time)

car_r_d:Kokonaisautomatkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Car rush hour distance)

car_m_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun keskipäivällä; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car midday time)

car_m_d: Kokonaisautomatkan pituus metreinä keskipäivällä (Car midday distance)

car_sl_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun nopeusrajoituksen mukaan ilman hidasteita; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle

Tuotantohistoria

AUTOREITITYS on tehty avoimella DORA (DOor-to-door Routing Analyst)-työkalulla, joka on kehitetty tässä projektissa. DORA on toteutettu tietokantaohjelmisto PostgreSQL:n paikkatietolaajennos PostGIS:n tarjoaman pgRouting paketin avulla (työkalu: pgr_dijkstraCost) Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita.

Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston matka-aikakoja 1) ruuhka-aikaan 2) keskipäivällä sekä 3) noudattaen pelkästään nopeusrajoituksia ilman lisähidasteita.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut:
1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen,
2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle,
3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen,
4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika,
5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen, sekä
6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän.

Huomioitavaa autovertailussa eri vuosien matriisien välillä:
1) Helsingin alueella nopeusrajoitukset ovat kautta linjan alentuneet vuoteen 2015 verrattuna. Esimerkiksi valtaosalla tonttikaduista nopeusrajoitukset ovat alentuneet 30km/h:n.
2) Vuoden 2018 reitykset perustuvat talviajan nopeusrajoituksiin, kun vuonna 2015 käytössä olivat kesäajan nopeusrajoitukset. Moottoriteillä nopeusrajoitukset näin ollen laskevat 120km/h:sta 100km/h:n
3) Vuoden 2015 aineistossa Mannerheimintien nopeusrajoitus oli virheellisesti 80km/h, mikä vuoden 2018 aineistossa on muutettu vastaamaan osuuden todellista nopeusrajoitusta

Lisätietoja laskennoista löytyy Timo Jaakkolan pro gradu -työstä sekä Scientific Data sarjassa julkaistusta datankuvausartikkelistamme.

JOUKKOLIIKENNEREITITYS on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen:
1) mahdollinen odottelu kotona,
2) kävely pysäkille,
3) odottelu pysäkillä,
4) matka-aika seuraavalle pysäkille,
5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika,
6) matka-aika seuraavalle pysäkille, sekä
7) kävely kohteeseen.

Vuoden 2018 aineiston  julkisen liikenteen reititykset perustuvat maanantain 29.1.2018 aikataulutietoihin. Reititys toistettiin kahdelle eri vuorokauden ajalle:
1) keskipäivällä (haarukointi klo 12-13 kymmenellä eri lähtöajalla)
2) ruuhka-aikaan (haarukointi klo 8-9 kymmenellä eri lähtöajalla)

PYÖRÄILYREITITYS  on myös tehty autoreitityksessä käytettyä DORA työkalua hyödyntäen. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-CyclingNetwork-aineistoa. Siinä tiesegmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi, käyttäen hyväksi Strava-Metro-urheilusovellusaineistoa pääkaupunkiseudulta vuodelta 2016 sekä kaupunkipyöräaineistoa Helsingistä vuodelta 2017.

Jokaiselle tiesegmentille on laskettu erillinen nopeusarvo sekä nopealle että hitaalle pyöräilylle. Nopean pyöräilyn arvo perustuu prosentuaaliseen erotukseen Strava aineiston tiesegmenttikohtaisen keskinopeuden ja koko Strava aineiston keskinopeuden välillä. Saman prosentuaalinen erotuksen avulla on laskettu nopeusarvo hitaalle pyöräilylle suhteuttamalla jokaisen tiesegmentin nopeus hitaan pyöräilyn vertailuarvoon, joka perustuu kaupunkipyöräaineiston avulla laskettuun keskinopeuteen.

    • Nopean pyöräilyn vertailuarvona on käytetty nopeutta 19 km/h. Nopeusarvo perustuu Strava-käyttäjien tiesegmenttikohtaiseen keskinopeuteen pääkaupunkiseudulla. Matka-aikaan on lisäksi lisätty 1 minuutti, joka kuluu pyörän avaamiseen (30 s) ja lukitsemiseen (30 s) matkan alussa ja lopussa.
    • Hitaan pyöräilyn vertailuarvona on käytetty nopeutta 12 km/h. Nopeusarvo perustuu kaupunkipyöräkäyttäjien keskimääräiseen matka-aikaan. Matka-aikaan on lisäksi lisätty 1 minuutti, joka kuluu pyörän avaamiseen (30 s) ja lukitsemiseen (30 s) matkan alussa ja lopussa.

Lisätietoa käytetystä Strava-aineistosta löytyy julkaisemastamme Pyöräilyn reitit ja sujuvuus raportista. etsi linkki

KÄVELYREITITYS on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin kartta-aineistoihin. kävelynopeudeksi on asetettu 70 metriä minuutissa (reittioppaan oletus).

Kaikki vuoden 2018 laskennat on tehty hyödyntäen CSC:n laskentaresursseja (https://www.csc.fi/etusivu).

Dokumentaatio

Aineiston dokumentointi on luettavissa kokonaisuudessaan GitHub-sivustolla:
https://github.com/AccessibilityRG/HelsinkiRegionTravelTimeMatrix2018

Oleelliset tiedot voi lukea myös latauspaketin mukana tulevasta Metadata-tiedostosta.

Viittauskäytännöt

Toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti jos käytät Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja. Voit viitata työhömme seuraavasti.

Datan/menetelmien kuvaus: Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Tenkanen, H., J.L. Espinosa, E. Willberg, V. Heikinheimo, A. Tarnanen, T. Jaakkola, J. Järvi, M. Salonen, T. Toivonen (2018). Helsinki Region Travel Time Matrix 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.20858.39362

Yleiskuvaus

Aineisto käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla kaikista pääkaupunkiseudun 250 metrin tilastoruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun tilastoruutuihin (13 231 kpl). Ruudukko vastaa Tilastokeskuksen valtakunnallista tilastoruutua, jota käytetään myös YKR-aineistossa. Vuoden 2015 matriisissa tulokset on laskettu kahtena eri vuorokaudenaikana: 1) keskipäivällä ja 2) ruuhka-aikaan. Keskipäivän tulokset ovat vertailukelpoisia vuoden 2013 matriisin kanssa.

Aineisto on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen Savutettavuustutkimusryhmän MetropAccess-hankkeessa (2010–2016). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Tarkka kuvaus aineiston laatimisesta on dokumentoitu ryhmämme GitHub-sivustolla.

Aineiston lataus

Aineisto (13 231 tekstititiedostoa) on jaettu niiden käsittelyn helpottamiseksi alikansioihin, jotka sisältävät useita (n. 4-150 kpl) matka-aikamatriisitulostiedostoja. Samaan kansioon on niputettu kaikki matka-aikamatriisit, joiden YKR-grid-ID:n neljä ensimmäistä numeroa ovat yhtenevät (esim. 5785xxx). Aineiston voi ladata kokonaisena pakattuna tiedostopakettina.

Tulostiedostot voidaan esittää kartalla MetropAccess-YKR-grid-Shapefile -paikkatietoaineiston avulla. Tiedot liitetään toisiinsa tekstitiedostoista löytyvän lähtöruudun id-tunnuksen (’from_id’), sekä shapefile-tiedostosta löytyvän id-tunnuksen (‘YKR_ID’) perusteella.

Tekstitiedostojen rakenne

Aineisto on jaettu 13231 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13231 riviä.

Puuttuvat arvot (NoData) on tallennettu arvona -1.

Vuoden 2015 matriisissa on 14 puolipisteellä eroteltua ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) walk_t, 4) walk_d, 5) pt_r_tt, 6) pt_r_t, 7) pt_r_d, 8) pt_m_tt, 9) pt_m_t, 10) pt_m_d, 11) car_r_t, 12) car_r_d, 13) car_m_t, 14) car_m_d

Kenttien nimissä esiintyvät lyhenteet:

pt = public transport = julkinen liikenne
car = auto
walk = kävely
r= rush hour = ruuhka-aika
m= midday = keskipäivä
t = time = aika
tt = total time = kokonaisaika
d = distance = etäisyys

Huom! Keskipäivän tulokset ovat vertailukelpoisia vuoden 2013 aineiston kanssa. Ruuhka-ajan tulokset ovat uusi ominaisuus vuoden 2015 matka-aikamatriisissa.

Kenttien tietosisältö:

from_id:Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

to_id:Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

walk_t:Matka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen

walk_d:Kävelymatkan pituus metreinä

pt_r_tt:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport rush hour total time)

pt_r_t:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä ruuhka-aikaan; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport rush hour time)

pt_r_d:Joukkoliikennematkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Public transport rush hour distance)

pt_m_tt:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport midday total time)

pt_m_t:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport midday time)

pt_m_d: Joukkoliikennematkan pituus metreinä keskipäivällä (Public transport midday distance)

car_r_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun ruuhka-aikaan; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car rush hour time)

car_r_d:Kokonaisautomatkan pituus metreinä ruuhka-aikaan (Car rush hour distance)

car_m_t: Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun keskipäivällä; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car midday time)

car_m_d: Kokonaisautomatkan pituus metreinä keskipäivällä (Car midday distance)

Tuotantohistoria

AUTOREITITYS on tehty ArcGIS 10.2 -ohjelmiston OD Cost Matrix -työkalulla. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston (Digiroad K) pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita. Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston matka-aikakoja ruuhka-aikaan ja keskipäivällä.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut:
1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen,
2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle,
3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen,
4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika,
5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen, sekä
6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän.

Lisätietoja laskennoista löytyy Timo Jaakkolan pro gradu -työstä sekä Terrassa julkaistusta datankuvausartikkelistamme.

JOUKKOLIIKENNEREITITYS on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen:
1) mahdollinen odottelu kotona,
2) kävely pysäkille,
3) odottelu pysäkillä,
4) matka-aika seuraavalle pysäkille,
5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika,
6) matka-aika seuraavalle pysäkille, sekä
7) kävely kohteeseen.

Vuoden 2015 aineiston  julkisen liikenteen reititykset perustuvat maanantain 28.9.2015 aikataulutietoihin. Reititys toistettiin kahdelle eri vuorokauden ajalle:
1) keskipäivällä (haarukointi klo 12-13 kymmenellä eri lähtöajalla)
2) ruuhka-aikaan (haarukointi klo 8-9 kymmenellä eri lähtöajalla)

KÄVELYREITITYS on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin kartta-aineistoihin. kävelynopeudeksi on asetettu 70 metriä minuutissa (reittioppaan oletus).

Kaikki vuoden 2015 laskennat on tehty hyödyntäen Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n laskentaresursseja (https://www.csc.fi/home).

Dokumentaatio

Aineiston dokumentointi on luettavissa kokonaisuudessaan GitHub-sivustolla:
https://github.com/AccessibilityRG/HelsinkiRegionTravelTimeMatrix2015

Oleelliset tiedot voi lukea myös latauspaketin mukana tulevasta Metadata-tiedostosta.

Viittauskäytännöt

Toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti jos käytät Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja. Voit viitata työhömme seuraavasti.

Datan/menetelmien kuvaus:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Toivonen, T., H. Tenkanen, V. Heikinheimo, T. Jaakkola, J. Järvi & M. Salonen (2015). Helsinki Region-Travel Time Matrix 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1901.3201

Yleiskuvaus

Pääkaupunkiseudun makta-aikamatriisi 2013 käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 231 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 231 kpl).

Aineisto on tuotetty Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hankkeessa (2010-2016). Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Aineiston tuottaja ei vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai niiden käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Aineiston lataus

Aineisto (13 231 tekstititiedostoa) on jaettu niiden käsittelyn helpottamiseksi alikansioihin, jotka sisältävät useita (n. 4-150 kpl) matka-aikamatriisitulostiedostoja. Samaan kansioon on niputettu kaikki matka-aikamatriisit, joiden YKR-grid-ID:n neljä ensimmäistä numeroa ovat yhtenevät (esim. 5785xxx). Aineiston voi ladata kokonaisena pakattuna tiedostopakettina, tai yksittäisinä pakattuina alikansioina.

Tulostiedostot voidaan esittää kartalla MetropAccess-YKR-grid-Shapefile -paikkatietoaineiston avulla. Tiedot liitetään toisiinsa tekstitiedostoista löytyvän lähtöruudun id-tunnuksen (’from_id’), sekä shapefile-tiedostosta löytyvän id-tunnuksen (’YKR_ID’) perusteella.

Latauslinkit:

Lataa koko aineisto pakattuna (13231 tekstitiedostoa / 2,1 GB):Pääkaupunkiseudunmatka-aikamatrsiisi2013.zip

Lataa matka-aikamatriisin geometriatiedot (pakattu shapefile-tiedosto / 466 KB):MetropAccess-YKR-grid_Shapefile.zip

Datan rakenne

Aineisto on jaettu 13231 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13231 riviä.

Puuttuvat arvot (NoData) on tallennettu arvona -1.

Vuoden 2013 aineistossa on 9 puolipisteellä eroteltua ominaisuustietokenttää: 1) from_id, 2) to_id, 3) walk_t, 4) walk_d, 5) pt_m_tt, 6) pt_m_t, 7) pt_m_d, 8) car_m_t, 9) car_m_d

Kenttien nimissä esiintyvät lyhenteet:

pt = public transport = julkinen liikenne
car = auto
walk = kävely
r= rush hour = ruuhka-aika
m= midday = keskipäivä
t = time = aika
tt = total time = kokonaisaika
d = distance = etäisyys

Huom! Vuoden 2015 aineistossa on lisäksi kentät pt_r_tt, pt_r_t, pt_r_d, sekä car_r_t, ja car_r_d ruuhka-ajan tuloksille joita ei löydy vuoden 2013 aineistosta. 

Kenttien tietosisältö:

from_id:Reitin lähtöpisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

to_id:Reitin kohdepisteenä olleen YKR-ruudun ID-tunnus

walk_tMatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun kävellen

walk_d:Kävelymatkan pituus metreinä

pt_m_tt:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; sisältää mahdollisen kotona odottelun reitin alussa (Public transport midday total time)

pt_m_t:Kokonaismatka-aika lähtöruudusta kohderuutuun joukkoliikenteellä; matka-aika alkaa lähdettäessä kotoa liikkeelle (Public transport midday time)

pt_m_d:Joukkoliikennematkan pituus metreinä keskipäivällä (Public transport midday distance)

car_m_t:Kokonaismatka-aika autolla lähtöruudusta kohderuutuun keskipäivällä; matka-aika lasketaan kokonaismatkaketjun mukaan ovelta ovelle (Car midday time)

car_m_d:Kokonaisautomatkan pituus metreinä keskipäivällä (Car midday distance)

Tuotantohistoria

Autoreititys on tehty ArcGIS 10.1 -ohjelmiston OD Cost Matrix -työkalulla. Tieverkkoaineistona on käytetty Liikenneviraston kehittämän Digiroad-aineiston pohjalta muokattua MetropAccess-Digiroadia, jossa segmenttien läpikulkuajat on muutettu realistisemmiksi määrittämällä tieluokkakohtaisia risteyshidasteita. Laskennan impedanssina on käytetty tieverkkoaineiston keskipäivän mukaisia matka-aikatietoja.

Laskennoissa on huomioitu lisäksi kokonaismatkaketjut: 1) euklidinen etäisyys todellisesta lähtöpisteestä lähimpään verkostoviivakohteeseen, 2) keskimääräinen kävelyaika pysäköintipaikalle, 3) matka-aika autolla lähtöpisteestä kohdepisteeseen, 4) keskimääräinen pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika, 5) kävely pysäköintipaikalta kohteeseen ja 6) euklidinen etäisyys verkostoviivakohteesta todelliseen määränpäähän. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Timo Jaakkolan pro gradu -työstä (ks. lopun viitteet).

Joukkoliikennereititys on tehty MetropAccess-Reititin työkalulla, joka huomioi kokonaismatkaketjut joukkoliikenteellä lähtöpisteestä kohteeseen: esim. 1) mahdollinen odottelu kotona, 2) kävely pysäkille, 3) odottelu pysäkillä, 4) matka-aika seuraavalle pysäkille, 5) liikkumismuodon vaihtoon kuluva aika, 7) matka-aika seuraavalle pysäkille ja 8) kävely kohteeseen. Reitityskellonajaksi valittiin keskipäivä klo 12 ja päivämääräksi perjantai 8.4.2013. Lisätietoja MetropAccess-Reitittimen käyttöohjeesta.

Kävelyreititys on myös laskettu MetropAccess-Reitittimellä säätämällä joukkoliikennevälineet pois käytöstä erillisestä asetustiedostosta, jolloin reitit perustuvat ainoastaan Open Street Mapin geometriaan. Sekä joukkoliikenne että kävelyajossa kävelynopeudeksi on asetettu reittioppaan oletus 70 metriä minuutissa.

Viittauskäytännöt

Jos käytät MetropAccess-matka-aikamatriisia tai tarjoamiamme työkaluja, toivomme, että viittaat laskennan pohjalla olevaan työhön hyvän julkaisutavan mukaisesti.

Datan/menetelmien kuvaus:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.

Datan DOI-tunniste:
Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Helsinki Region Travel Time Matrix 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.2159.3683

Julkaisut

Julkaisuja, joissa aineistoa kuvaillaan

Julkaisuja, joissa aineistoa käytetään

  • Järv, O, Ten.kanen, H., Salonen, M., Ahas, R. & Toivonen, T. (2018). Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time. Applied Geography 95, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.009
  • Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Järv, O., Salonen, M. & Toivonen, T. (2016). Health research needs more comprehensive accessibility measures: integrating time and transport modes from open data. International Journal of Health Geographics 15: 23, 112https://doi.org/10.1186/s12942-016-0052-x
  • Salonen, M. & Toivonen, T. (2013). Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. Journal of Transport Geography 31, 143–153. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.06.011
Vertailut
Lisenssi

Pääkaupunkiseudun-Matka-aikamatriisi, jonka tekijä on MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group (Helsingin Yliopisto) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Lisätietoa lisenssistä: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Mikäli aineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä julkaisuja, toivomme, että tekijät olisivat yhteydessä hankkeen johtajaan.