Tutkimuksen tietosuojaselosteet Botnia ja FinnMODY

Botnia-tutkimus

TIETOSUOJASELOSTE

4.12.2018

Rekisterinpitäjä

Botnia-tutkimus, Suomen Molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin yliopisto

PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö:

Tiinamaija Tuomi (tohtori, dosentti ja osastonylilääkäri)

tiinamaijatuomi@helsinki.fi

p. 050 427 9013

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman.

tietosuoja@helsinki.fi, puhelin 02941 911 (vaihde).

Tutkimuksen toteuttaja ja osapuolet:

Tutkimuksen toteuttaa Botnia-tutkimus. Tutkimusta johtavat dosentti Tiinamaija Tuomi, LT Liisa Hakaste ja professori Leif Groop. Tutkimus tehdään Närpiön, Malax-Korsnäsin, Mustasaaren, Pietarsaaren ja Vaasan terveyskeskusten, Helsingin ja Lundin yliopistojen, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

Botnia-tutkimus käsittää perustutkimuksen ja seurantatutkimukset, joissa henkilötietojen keräys perustuu vapaaehtoiseen tietojen luovuttamiseen tutkimuksessa, joiden tarkoituksena on auttaa Botnia-tutkimusta selvittämään seuraavia tavoitteita:

1. Selvittää diabeteksen ja siihen liittyvien tilojen syntyyn vaikuttavia perintötekijöitä ja ympäristötekijöitä

2. Selvittää mekanismeja, joilla nämä tekijät vaikuttavat diabeteksen kehittymisen

3. Rakentaa malli, jolla voidaan ennustaa diabeteksen kehittymistä

4. Löytää uusia keinoja ehkäistä ja hoitaa diabetesta

Henkilötietojen käsittelyperuste:

Lain lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen henkilötietolakiin (523/1999) ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) säännöksiin; 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan (suostumus) ja myös e-alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi), 9 artiklan 2 kohdan a-alakohtaan (suostumus), g-alakohtaan (käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä ja käsittely on oikeasuhtaista tavoitteeseen nähden) sekä j-alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten)

Rekisterin sisältämät henkilötiedot:

Yksittäisissä Botnia-keskuksissa talletettava tunnisteellinen tieto, joihin pääsee käsiksi ainoastaan

kyseessä olevan keskuksen henkilökunta.

- Henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, tutkimusnumero, paperiversio kyselylomakkeesta.

- Mahdollisesti tilatut kopiot sairaskertomuksista liittyen diabetekseen

- Sukupuu ja sukutietolomake (sukulaisten yhteystiedot).

- Rekisteriin sisällytetään myös tieto siitä, onko potilas osallistunut tutkimukseen hoitoonsa liittyen vai muusta syystä.

B) Ilman tunnistetietoja tutkimusnumerolla tallennettavat tiedot:

- Kyselylomakkeiden tiedot ja laboratoriotulokset.

Osa Botnia-tutkimuksessa käsitellyistä tiedoista (terveystiedot) lukeutuvat arkaluonteisten henkilötietojen piiriin. Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu sekä nimenomaiseen suostumukseen ja tieteelliseen tutkimustarkoitukseen sekä on yleisen edun mukaista.

Kaikki henkilötiedot ja arkaluonteiset henkilötiedot ovat suojattu asianmukaisesti erillisellä käyttöoikeudella, käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai lukollisella tilalla, johon pääsee vain tutkimushenkilökunta. Lisäksi tietokoneet on suojattu palomuurein. Kaikki henkilötietoja käsittelevät tahot ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Henkilötiedot perustuvat tutkittavien itse antamaan tietoon sekä viranomaisrekisteritietoon.

Tietojen siirto tai luovuttaminen:

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimuksen ulkopuolelle lukuun ottamatta henkilötunnuksen perusteella tehtäviä poimintoja viranomaisrekistereistä. Tutkittavien terveyttä tullaan seuraamaan 30 vuoden aikana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO, AvoHilmo), Syöpä- ja joukkotarkastusrekistereistä, Syntyneiden lasten rekisteristä ja Kansaneläkelaitoksen (KELA) lääkeostorekisteristä, Reseptikeskuksesta ja Reseptiarkistosta (Kanta), sekä Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä.

Pyydämme lisäksi erillisessä suostumuslomakkeella luvan siirtää tietosi THL biopankkiin. Tämä on vapaaehtoista eikä vaikuta tutkimukseen tai asemaasi negatiivisesti kieltäytyessäsi. Luvan saatua biopankkiin siirretään nimi, henkilötunnus, tutkimusnumero, koulutus, ammatti, diabetesdiagnoosi, tupakointi sekä tulokset mittauksista (paino, pituus, vyötärön- ja lantionympärys, rasvaprosentti, verenpaine ja pulssi) ,verikokeista (glukoosi-, insuliini-, C-peptidi-, rasva-arvot ja geenitulokset) sekä verinäytteitä (DNA, RNA, seerumi, plasma ja virtsa).

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti Botnia-tutkimuksen toteutumisen tarpeen ajan. Säilytysaikaa säätelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne hävitetään asianmukaisesti.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Botnia-tutkimuksen henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet ja niistä poikkeaminen

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

-henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin

-peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

-vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

-henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

-henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:

-tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai

-jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai

-käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

-kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tutkimus voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

-käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista

-tutkimus ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

-olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tutkimukselle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle tutkimuksen estämättä, jos:

-käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja

-käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Valitusoikeus

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

FinnMODY-tutkimus

TIETOSUOJASELOSTE

4.12.2018

Rekisterinpitäjä:

Botnia-tutkimus, Suomen Molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin yliopisto

PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö:

Tiinamaija Tuomi (tohtori, dosentti ja osastonylilääkäri)

tiinamaijatuomi@helsinki.fi

p. 050 427 9013

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman.

tietosuoja@helsinki.fi, puhelin 02941 911 (vaihde).

Tutkimuksen toteuttaja ja osapuolet:

Tutkimus toteutetaan alatutkimuksena Botnia-tutkimukselle. Tutkimusta johtavat dosentti Tiinamaija Tuomi, dosentti Päivi Miettinen ja Lääketieteen lisensiaatti ja tohtorikoulutettava Jarno Kettunen. Tutkimus tehdään Närpiön, Pietarsaaren ja Vaasan terveyskeskusten, Helsingin ja Lundin yliopistojen, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

FinnMODY-tutkimuksessa henkilötietojen keräys perustuu vapaaehtoiseen tietojen luovuttamiseen tutkimuksessa, joiden tarkoituksena on auttaa tutkimusta selvittämään seuraavia tavoitteita:

1) Miten yleinen MODY- tai MIDD-diabetes on Suomessa

2) Miten MODY- ja MIDD-diabetes poikkeavat tavallisemmista diabetesmuodoista niin verensokerin arvojen kuin diabetekseen joskus liittyvien lisäsairauksienkin suhteen.

Henkilötietojen käsittelyperuste:

Lain lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen henkilötietolakiin (523/1999) ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) säännöksiin; 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan (suostumus) ja myös e-alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi), 9 artiklan 2 kohdan a-alakohtaan (suostumus), g-alakohtaan (käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä ja käsittely on oikeasuhtaista tavoitteeseen nähden) sekä j-alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten)

Rekisterin sisältämät henkilötiedot:

Yksittäisissä Botnia-keskuksissa talletettava tunnisteellinen tieto, joihin pääsee käsiksi ainoastaan

kyseessä olevan keskuksen henkilökunta.

- Henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, tutkimusnumero, paperiversio kyselylomakkeesta.

- Mahdollisesti tilatut kopiot sairaskertomuksista liittyen diabetekseen

- Rekisteriin sisällytetään myös tieto siitä, onko potilas osallistunut tutkimukseen hoitoonsa liittyen vai muusta syystä.

B) Ilman tunnistetietoja tutkimusnumerolla tallennettavat tiedot:

- Kyselylomakkeiden tiedot ja laboratoriotulokset.

Osa FinnMODY-tutkimuksessa käsitellyistä tiedoista (terveystiedot) lukeutuvat arkaluonteisten henkilötietojen piiriin. Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu sekä nimenomaiseen suostumukseen ja tieteelliseen tutkimustarkoitukseen sekä on yleisen edun mukaista.

Kaikki henkilötiedot ja arkaluonteiset henkilötiedot ovat suojattu asianmukaisesti erillisellä käyttöoikeudella, käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai lukollisella tilalla, johon pääsee vain tutkimushenkilökunta. Lisäksi tietokoneet on suojattu palomuurein. Kaikki henkilötietoja käsittelevät tahot ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Henkilötiedot perustuvat tutkittavien itse antamaan tietoon sekä viranomaisrekisteritietoon.

Tietojen siirto tai luovuttaminen:

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimuksen ulkopuolelle lukuun ottamatta henkilötunnuksen perusteella tehtäviä poimintoja viranomaisrekistereistä. Tutkittavien terveyttä tullaan seuraamaan 30 vuoden aikana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO, AvoHilmo), Syöpä- ja joukkotarkastusrekistereistä, Syntyneiden lasten rekisteristä ja Kansaneläkelaitoksen (KELA) lääkeostorekisteristä, Reseptikeskuksesta ja Reseptiarkistosta (Kanta), sekä Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti FinnMODY-tutkimuksen toteutumisen tarpeen ajan. Säilytysaikaa säätelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne hävitetään asianmukaisesti.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

FinnMODY-tutkimuksen henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet ja niistä poikkeaminen

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

-henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin

-peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

-vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

-henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

-henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:

-tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai

--jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai

-käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

-kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tutkimus voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

-käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista

-tutkimus ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

-olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tutkimukselle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle tutkimuksen estämättä, jos:

-käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja

-käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Valitusoikeus

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi