Tutkimus

Projektissa tarkastellaan asiantuntijuuden kehittymistä life sciences tieteenalojen kontekstissa.

Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää relevantin tieteenalakohtaisen käsitteellisen ymmärryksen rakentumista, näiden tietorakenteiden integroitumista sekä teoreettisen tiedon ja käytännön taitojen välisen yhteyden rakentumista. Projektissa rakennettaan siltoja näiden aikaisemmin varsin erillään olleiden teoreettisten lähestymistapojen välille. Lisäksi, koska opetuksella on asiantuntijuuden saavuttamisessa ratkaisevan tärkeä tehtävä, tutkimuksessa selvitetään yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä opintojen tuloksena. Tutkimushankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä, mm. silmänliikementelmää sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. CELLS-projektin tulosten avulla saadaan näkökulmia ja vastauksia sekä yleisellä tasolla että tieteenalaspesifissä kontekstissa käytävään keskusteluun teoreettisen tiedon ja käytännön taitojen välisestä vuorovaikutuksesta. Tulosten avulla voidaan kehittää yliopisto-opetusta ja oppimista.