Ihmiset

Monitieteinen tutkimusryhmämme koostuu tutkijoista, joista jokaisella on erilainen koulutustausta ja omat spesifit vahvuusalueensa, mutta yhteinen intohimo kehittää opetusta ja oppimista yliopistossa.
Ilona Södervik

Projektinjohtaja, yliopistonlehtori

Tutkimukseni keskittyy käsitteellisen ymmärryksen ja adaptiivisen asiantuntijuuden rakentumiseen erityisesti life sciences -tieteenalojen kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on myös yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen ja sen tukeminen. Hyödynnän tutkimuksessani erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten silmänliikementelmää ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Vapaa-ajallani tykkään kuunnella äänikirjoja ja lenkkeillä Helsingin upeissa puistoissa.

ilona.sodervik@helsinki.fi

Nina Katajavuori

Vastuullinen tutkija, dosentti

Tutkimukseni koskee asiantuntijuuden kehittymistä erityisesti life sciences -alojen yhteydessä. Lisäksi olen kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ja tutkin opetusta ja oppimista korkeakoulutuksessa. Olen käyttänyt erityisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä, mutta käytän tutkimuksessani monia, uudenaikaisempia ja perinteisempiä menetelmiä. Vapaa-ajallani harrastan liikkumista, kuten lenkkeilyä, pyöräilyä ja ratsastusta, ja lisäksi nautin omasta kukkapuutarhasta, leipomisesta ja kokkailusta perheen kesken.

nina.katajavuori@helsinki.fi

Leena Hanski

Vastuullinen tutkija, dosentti

leena.hanski@helsinki.fi

Neea Heinonen

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkimukseni koskee yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä life science –tieteenalojen yhteydessä. Tutkimukseni kohdistuu erityisesti yliopisto-opettajien kykyyn havaita ja tulkita pedagogisesti merkittäviä tilanteita opetus-oppimistilanteissa, ts. heidän kykyään tilannekohtaiseen asiantuntijahavainnointiin (engl. professional vision). Olen lisäksi kiinnostunut siitä, miten yliopisto-opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta liittyvät heidän kykyynsä havaita ja tulkita pedagogisesti merkittäviä tilanteita. Hyödynnän tutkimuksessani monimenetelmällistä lähestymistapaa kuten silmänliikemenetelmää. Vapaa-ajallani nautin lukemisesta, elokuvien katselusta sekä lintujen havainnoinnista ja tarkkailusta.

neea.j.heinonen@helsinki.fi

Henny P. A. (Els) Boshuizen

Professori

Tutkimusintressini liittyy erityisesti käsitteelliseen muutokseen, asiantuntijuuden kehittymiseen sekä ammatillisen osaamisen rakentumiseen erityisesti lääketieteen ja opettajankoulutuksen konteksteissa.

els.boshuizen@ou.nl

Tomi Kiviluoma

Väitöskirjatutkija

Biologian opettajana suhtaudun intohimoisesti koulutukseen ja oppimisen taustalla vaikuttavien prosessien ymmärtämiseen. Väitöskirjassani tutkin biologian kandiohjelman opiskelijoiden käsitteellistä muutosta. Vapaa-aikaani vietän rumpujen takana ja maastossa retkeillessä juosten tai pyöräillen.

tomi.kiviluoma@helsinki.fi

Helena Åström

Tutkimukseni koskee muun muassa kasvibiologiaa, kasvien talvehtimista ja morfologista sopeutumista sekä näiden sisältöjen oppimista. Olen tutkimuksessani keskittynyt esimerkiksi kasvien talvehtimiseen lämpenevässä ilmastossa ja kasvien morfologiseen sopeutumiseen talveen. Työskentelen opetuksesta vastaavana varadekaanina aktiivisesti opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Olen mukana kehittämässä aineenopettajakoulutusta, ja opettajien biologian alan täydennyskoulutuksessa. 

helena.astrom@helsinki.fi

Riitta Savolainen

Tutkimukseni käsittelee biotieteitä kuten ekologiaa ja evoluutiobiologiaa. Olen kiinnostunut erityisesti sosiaalisten loisten ja niiden isäntien välisen vuorovaikutuksen tutkimisesta. Pidän tärkeänä, että biologian sisältöjen oppimista tutkitaan, sillä tulevien bioalan asiantuntijoiden osaamista tarvitaan ratkottaessa mm. globaaleja ympäristöhaasteita.

riitta.savolainen@helsinki.fi

Rahoitus ja yhteistyö
Projektissa valmistuneet/tekeillä olevat maisterintutkielmat

Vera Liippala: Farmasian opiskelijoiden epistemiset uskomukset ja asiantuntijuuden kehittyminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. April 2020. Department of Teacher Education, University of Turku. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061744831

Tomi Kiviluoma: Identifying Misconceptions and Conceptual Change of Undergraduate Biology Students During Their First Academic Year. Elokuu 2021. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109013602

Tiia Laisi: Life science -alojen yliopisto-opettajien tilannekohtainen asiantuntijahavainnointi ja käsitykset ennakkotiedon merkityksestä oppimisprosessissa. Joulukuu 2021. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041404

Satu-Frediksson-Nurmi: Luhtavilla vai tupasvilla?: Opettajaopiskelijoiden lajinhavainnointi ja -tunnistustaidot. Toukokuu 2022. Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/123456789/41063 

Mathilda Carpelan: Missuppfattningar och konceptuell förändring hos studerande i kandidatprogrammet i miljövetenskap. Tammikuu 2023. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202302011228