Yhteenveto oppiainerajat ylittävän opetuksen mahdollistajista ja haasteista

Crosscut-hankkeessa selvitettiin, mitkä tekijät kouluissa ja opettajan työssä mahdollistavat oppiainerajat ylittävän opetuksen ja millaisia mahdollisia esteitä oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamisessa on

. Lisäksi selvitettiin, millaisia taitoja opettajat tarvitsevat monialaisen opetuksen toteuttamiseen.

Hankkeessa tuotettu englanninkielinen dokumentti löytyy täältä. Alapuolella on esitelty joitakin selvityksen keskeisiä tuloksia.

Hankkeeseen osallistuvat maat keräsivät aineistoa opettajille lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla sekä kävivät haastattelemassa ja koulujen opettajia ja rehtoreita. Suomesta tutkimukseen osallistui opettajia ja rehtoreita yhteensä kolmesta koulusta.

Eri maissa kerätyn aineiston perusteella löydettiin seuraavat oppiainerajat ylittävän opetuksen mahdollistajat sekä esteet:

MAHDOLLISTAJIA

 • Riittävästi aikaa opettajien yhteistyölle
 • Opetussuunnitelman ja työjärjestyksen joustavuus
 • Opettajan autonomia
 • Välineet oppiainerajat ylittävän opiskelun arviointiin
 • Lisäkoulutuksen järjestäminen oppiainerajat ylittävään opettamiseen
 • Organisaation tiimityö- ja yhteistyötaidot
 • Keskinäinen ymmärrys ja käsitys muista aineista
 • Ennakkoluulottomat opettajat

ESTÄJIÄ

 • Ajan puute
 • Yksittäisiin oppiaineisiin rajoittuva opetussuunnitelma ja työjärjestys
 • Monialaisen osaamisen arvioinnin puute
 • Opettajien kiinnostuksen ja motivaation puute
 • Opettajien epävarmuus ja aiheeseen perehtymättömyys

Rehtorit ja opettajat pohtivat myös, millaista osaamista kouluissa tarvitaan oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamisessa. Alla on listaus keskeisimmistä tarvittavista taidoista:

REHTOREIDEN MUKAAN

 • Vahva pedagoginen osaaminen
 • Vankka tietämys omasta oppiaineesta
 • Halu tehdä yhteistyötä
 • Avoimuus muutokselle sekä oman työn kehittämiselle

OPETTAJIEN MUKAAN

 • Motivaatio oppiainerajat ylittävään opettamiseen
 • Ymmärrys muista oppiaineista
 • Uteliaisuus ja laaja-alainen kiinnostus asioihin
 • Johtamistaidot ja projektitaidot oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseksi
 • Hyvät suhteet kollegoiden välillä
 • Laaja elämänkokemus

Raportin yhteenvedossa todetaan, että koulun henkilökunnan yhteinen ymmärrys monialaisesta tai oppiainerajat ylittävästä opettamisesta helpottaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Konkreettiset esimerkit toimivista monialaisista tehtävistä voivat auttaa opetuksen ja projektien suunnittelussa.

Raportissa painotetaan myös, että rehtoreiden on otettava vastuuta ajan ja tilan järjestämisessä oppiainerajat ylittävän opetuksen kehittämiseksi. Rehtoreiden on myös aktiivisesti vahvistettava jaettuja opetuksellisia tavoitteita, ammatillisia näkemyksiä ja ammatillista luottamusta opettajien välillä.

LÄHDE: Situational Survey. An insight on Interdisciplinary teaching in Europe today (2018).