Haastattelussa Portugalin CROSSCUT-edustaja

Isabel Maria Torre Carvalho Viana

Portugalista oppiainerajat ylittävän opettamisen ja oppimisen kysymyksiin vastaa CROSSCUT-hankkeen jäsen Isabel C

. Viana, joka työskentelee Minhon yliopiston kasvatustieteen laitoksella.

Portugalissa on ensimmäisen ja toisen asteen opetussuunnitelman uudelleenjärjestelyn myötä otettu oppiainerajat ylittävä opetus mukaan opetussuunnitelmaan. Muutosprosessi vie aikaa ja vaatii koulujen ja opetussuunnitelmatyön uudelleenorganisointia, uutta ammatillista asennetta, toimintaan suuntautunutta johtajuutta sekä luovuutta. Vianan mukaan oppiainerajat ylittävä opettaminen muuttaa tapaa organisoida koulunkäyntiä ja toteuttaa opetussuunnitelmaa. Koulut ja opettajat ottavat entistä enemmän vastuuta opetussuunnitelman hallinnasta ja luovat samalla uusia oppiainerajat ylittäviä toimintatapoja.

Portugalilaiskouluissa keskeistä oppiainerajat ylittävän opetuksen toteutumiselle on opetussuunnitelman joustavuus (curriculum flexibility). Viana kertoo, että opetussuunnitelman autonomialla ja joustavuudella pyritään tarjoamaan kouluille mahdollisuuksia rikastaa opetussuunnitelmaa. Näin oppilaiden on mahdollista saavuttaa tarvittavia kompetensseja. Vianan mukaan oppiainerajat ylittävä opettaminen on tällä hetkellä Portugalissa koulutuskeskustelun keskiössä. Hän uskoo, että oppiainerajat ylittävä opettaminen ja oppiminen edistävät opetuksen laatua ja korkeatasoisten kompetenssien kehittymistä ja tuovat onnistumisen kokemuksia kaikille opiskelijoille.

Oppiainerajat ylittävän lähestymistavan avulla voidaan pyrkiä vähentämään koulupoissaoloja ja vastaamaan koulupudokkuuden haasteeseen, Viana toteaa.

Portugalilaisopettajia kuitenkin huolestuttaa, miten toteuttaa käytännössä oppiainerajat ylittävää opetusta: Opettajien täydet lukujärjestykset sekä tuen puute yhteistyölle ja eri oppiaineiden integraatiolle havaittiin CROSSCUT-hankkeen yhteistyökouluissa haasteiksi. Oppiainekeskeinen opetus ja näkemys siitä, ettei oppiainerajat ylittävällä opetuksella saavuteta tehokasta tietämystä osoittautuivat niin ikään haasteiksi. Lisäksi opettajien haastatteluissa ilmeni, että uusi kasvatusparadigma on mahdollisesti ristiriidassa portugalilaiskoulujen ulkoisten arviointien kanssa. Myös työskentelyolosuhteissa nähtiin parantamisen varaa.

Vianan mukaan tarvitaan uusia käytäntöjä ja uusia asenteita ammatilliseen toimintaan ja kouluun kokonaisuudessaan. Kouluilla on mahdollisuus vaikuttaa itse opetussuunnitelmaan, mikä taas mahdollistaa oppiainerajoja ylittävien ratkaisujen luomisen. Viana pitää oppiainerajat ylittävässä opetuksessa mielenkiintoisena juuri mahdollisuuden uuden luomiseen: Opetussuunnitelmaan sisältyvät autonomian alueet ovat monitieteisyyden ja opetussuunnitelman integroinnin paikkoja. On myös mahdollista luoda uusia monialaisia alueita ja omia koulutuksia, joissa jaetaan käytäntöjä yläkoulujen välillä. Monialaisessa opetuksessa voidaan lisäksi kehittää oppilaiden monenlaista lukutaitoa useilla aloilla. Koulu on kulttuurisen sosialisaation tila ja oppiainerajat ylittävät projektit ovat mahdollisuus mielekkääseen oppimiseen. Oppiainerajat ylittävä opettaminen rohkaisee kaikkien kouluun liittyvien osapuolien osallistumista ja kannustaa yhteistyöhön opettajien välillä, Viana pohtii.

Lisätietoja:

Isabel C. Viana

Department of Curriculum Studies and Educational Technology, Institute of Education, University of Minho, CIEC