Toimi ja opi -tutkimus selvittää matemaattisten taitojen ja liikkumisen välisiä yhteyksiä päiväkoti-ikäisillä lapsilla

Toimi ja opi -tutkimuksessa selvitetään matemaattisten ja motoristen taitojen sekä fyysisen aktiivisuuden välisiä yhteyksiä päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntaneuvoston rahoittama, ja se toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että matemaattiset perustaidot kertovat lapsen yleisestä akateemisesta osaamisesta ja ennustavat myöhempää koulutuspolkua. Etenkin matemaattiset oppimisvaikeudet aiheuttavat vaikeuksia myöhemmässä oppimisessa ja ammattiin kouluttautumisessa. Tänä päivänä lapset ja nuoret liikkuvat selvästi vähemmän ja ovat motorisesti heikompia kuin aiemmat sukupolvet. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että passiivinen elämäntapa voi olla yhteydessä lasten heikompaan akateemiseen osaamiseen koulussa.

Toimi ja opi -tutkimus sisältää kaksi osiota, pitkittäis- ja interventiotutkimuksen. Pitkittäistutkimuksessa seurataan kolmen vuoden ajan (2019-2021) lapsen kehittymisen seurauksena tapahtuvia muutoksia ja miten lasten motoristen ja toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen on yhteydessä matemaattisten perustaitojen oppimiseen. Lisäksi tutkimme, miten lapsen liikunnallinen aktiivisuus on yhteydessä tähän matemaattis-motoris-kognitiiviseen kehitykseen.

Interventiotutkimuksessa tarkastellaan motorisia ja matemaattisia taitoja yhdistelevien harjoittelutuokioiden tehokkuutta matemaattisten taitojen oppimisen tukemisessa, sekä kerätään tietoa oppimisen vaikutuksista lasten neurokognitiiviseen aktiivisuuteen. Interventiotutkimus on pilotointivaiheessa.

Lue lisää Toimi ja opi –tutkimuksesta (/fi/tutkimusryhmat/liiku-laske-ja-opi/projektit/toimi-ja-opi-tutkimus) sekä Liiku, laske ja opi –tutkimusryhmän uusimmista julkaisuista (/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/varhaisten-matemaattisten-taitojen-mittaaminen-ja-harjoittaminen-ensimmaisen-kouluvuoden-aikana-etela-afrikassa).