Tutkijalle: näin kaupallistat tutkimuksesi

Mitä hyötyä kaupallistamisesta sitten on? Eikö olisi parempi vain julkaista tulokset? Mihin joudun sitoutumaan, jos haluan kaupallistaa ideani tai keksintöni?

Ajatus tutkimuksen kaupallistamisesta herättää monenlaisia kysymyksiä. Usein myös tutkimustulosten julkaisu ja kaupallistaminen asetetaan vastakkain ikään kuin ne olisivat toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Tosiasiassa tulosten oikea-aikainen julkistaminen tukee kaupallistamista, samalla kun kaupallistamisen toimenpiteet puolestaan lisäävät tulosten painoarvoa ja merkittävyyttä. Molemmista on runsaasti hyötyä erityisesti kansainvälistä rahoitusta haettaessa.

Tutkimuksen kaupallistaminen tuo rahaa tutkimukselle ja hyötyä maailmalle.

Kaupallistamisen pohjana olevat tutkimustulokset ovat julkaisuvapaita heti kun immateriaalioikeuksien suojaamiseksi tehtävä patenttihakemus on toimitettu patenttiviranomaiselle. Parhaiten ajoitus onnistuu, kun keskustelet ideastasi kanssamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo hyvissä ajoin ennen kun tarjoat artikkeliasi julkaistavaksi.

Keksinnöstä hyötyy vain käytännössä

Yliopistojen tuloksia mitataan yhä enemmän myös patenttien määrällä. Koska yliopistotutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ratkaisuja ihmiskunnan hyödyksi, on tulosten oltava helposti hyödynnettävissä sen sijaan, että ne jäisivät vain pienen akateemisen piirin tiedoksi.

Kaupallistamisprosessin tavoitteena on tutkia keksinnön käyttömahdollisuuksia eri toimialueilla.

Sen lisäksi, että keksintösi toimisi itsenäisenä oivalluksena, se voi tarjota puuttuvan palan jossain toisaalla kehitettyyn teknologiaan, lääkkeeseen tai sovellukseen ja viedä alaa suuren harppauksen eteenpäin. Tästäkin syystä keksinnöstä kannattaa aina ilmoittaa.

Katso myös video (sivun keskivaiheilla): Join the dark side? Does com­mercia­li­sing re­search re­sults make sen­se?

MIKÄ ON KEKSINTÖ?

Kun oivalluksesi saa kollegasi pohtimaan, mikseivät he keksineet samaa itse, olet todennäköisesti löytänyt jotain merkittävää. Keksintösäätiön määritelmän mukaan ”keksintö esittää ongelmaan uuden ja yllättävän, käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun”.

Keksintösi voi olla uusi valmiste, palvelu, menetelmä tai näiden yhdistelmä. Se voi olla parannus olemassa olevaan tuotteeseen, palveluun tai menetelmään tai se voi soveltaa jo vakiintunutta tekniikkaa uudella tavalla. Olennaista keksinnössä on, että se on mahdollista toteuttaa, ja että sen tarjoamalle ratkaisulle on olemassa selkeä tarve ja kysyntää.

Voit arvioida ideasi uutuusarvoa vertaamalla sitä jo julkistettuihin patentteihin ja patenttihakemuksiin eri patenttitietokannoissa. Vapaasti käytettäviä tietokantoja löytyy muun muassa osoitteista: www.prh.fi, www.uspto.gov tai www.espacenet.com.

MUIDEN INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN

Onko sinulla idea siitä, miten tutkimustasi voisi käyttää yhteiskunnan hyväksi, mutta kyseessä ei ole varsinainen keksintö? Kaupallistaminen voi tällöinkin olla mahdollista.

Tietyntyyppiset keksinnöt, kuten tutkimusvälineet ja –menetelmät, eivät välttämättä vaadi patenttisuojausta kaupallistettaessa. Tällaisia keksintöjä ovat esimerkiksi solulinjat, vasta-aineet ja proteiinit, sekä tutkimusmenetelmät. 

ILMOITA INNOVAATIOSTASI VIIPYMÄTTÄ

Kun uskot tehneesi kaupallistamiskelpoisen keksinnön, idean tai tutkimusvälineen kannattaa siitä ilmoittaa meille mahdollisimman pian ilmoituslomakkeella. Lomakkeet löytyvät tämän sivun lopusta. Yliopiston henkilöstöä velvoittaa ilmoittamiseen myös korkeakoulukeksintölaki, mutta erityisesti keksintöilmoituksen tekeminen kannattaa siksi, että saat keksinnöllesi sen ansaitseman asianmukaisen käsittelyn ja huomion.

Mikäli innovaatiosi todetaan kaupallisesti kiinnostavaksi ja suojattavissa olevaksi, sitä aletaan valmistella kaupallisesti. Prosessin vaiheisiin kuuluvat muun muassa potentiaalisten asiakkaiden ja markkinoiden kartoittaminen, mikä voi johtaa uuden yrityksen perustamiseen tai lisensointiin.

Prosessin tavoitteena on edistää innovaation muokkaamista markkinoiden vaatimaan muotoon. Koska yliopisto ottaa vastuun kaupallistamisen rahoittamisesta, kannattaa ainutlaatuinen mahdollisuus ehdottomasti hyödyntää.

Keksintöilmoituksen saatuamme tehtävämme on selvittää, onko keksinnön pohjana oleva tutkimus avointa vai sopimustutkimusta. Avoimessa tutkimuksessa syntyneen keksinnön oikeudet kuuluvat tutkijalle ja sopimustutkimuksessa tehdyn keksinnön oikeudet yliopistolle. Mikäli kyse on sopimustutkimuksesta, selvitämme myös, millaisia sopimuksellisia sitoumuksia tutkimustulosten omistajuuteen mahdollisesti liittyy, ja kuinka kiinnostava keksintö on kaupallisesti.

Kaupallisen kiinnostavuuden arviointi on tärkeää, sillä sen perusteella päätetään, lähdetäänkö keksintöä suojaamaan ja muokkaamaan markkinoiden tarpeisiin. Mikäli keksintö kuuluu yliopistolle, ja se päättää arvioinnin jälkeen säilyttää oikeudet itsellään, on yliopiston ilmoitettava siitä keksijälle viimeistään kuuden kuukauden sisällä hyväksytyn keksintöilmoituksen saapumisesta.

Pitäessään oikeudet itsellään yliopisto kantaa vastuun keksinnön kaupallistamisesta ja sen suojauksen kustannuksista. Tutkijan näkökulmasta tilanne on ideaali, sillä hän voi osallistua keksinnön jatkokehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen joutumatta vastaamaan kustannuksista itse. Kaupallistamisen myötä 35 % keksinnön nettotuotosta kuuluu tässä tapauksessa silti automaattisesti tutkijoillle.

OIKEUDET VOI LUOVUTTAA YLIOPISTOLLE

Mikäli keksinnön immateriaalioikeudet kuuluvat korkeakoulukeksintölain mukaan tutkijalle, voi hän silti halutessaan luovuttaa ne yliopistolle. Tämä tutkijan usein kannattaakin tehdä, koska kaupallistaminen ja sen valmistelu vaativat resursseja, joita yksittäisellä tutkijalla ei usein ole käytettävissään.

Mikäli yliopisto päättää vastaanottaa sille tarjotut oikeudet, jatkuu kaupallistamisen valmistelu ja kaupallistaminen yliopiston kustannuksella. Tässäkin tapauksessa tutkijoille kuuluu 35%:n osuus keksinnön kaupallistamisesta tulevasta nettotuotosta. Lisäksi tutkija hyötyy tilanteesta siten, että yliopisto kantaa taloudellisen riskin kaupallistamisen valmistelusta.

PATENTOINTI VAI MUU SUOJAUS?

Kaupallisesta potentiaalistaan huolimatta tutkimuksen synnyttämät keksinnöt ovat yleensä vasta havaintoja, jotka vaativat huomattavasti jatkojalostusta ollakseen liiketaloudellisesti hyödynnettävissä. Kaupallistamisprosessissa keksintöä tarkastellaan useista näkökulmista, jotka saattavat avata sille täysin uusia soveltamismahdollisuuksia.

Patentoinnissa on kyse yksinoikeudesta uuteen tekniikkaan, mikä on edellytys keksinnön myymiselle tai lisensoinnille. Kaikkia ideoita ei kuitenkaan voi patentoida. Esimerkiksi liikeideat, opetusmenetelmät, pelit ja tietokoneohjelmat on suojattava muilla tavoin.

Mikäli keksintösi arvioidaan kaupallisesti arvokkaaksi, kannattaa se suojata kopioinnin estämiseksi ja taloudellisen hyödyn saamiseksi. Kaupallistamisen eri vaiheet hallitseva henkilöstömme tarjoaa mielellään apuaan muun muassa ideoiden suojaamiseen tai sopimusten lisensointiin liittyvissä kysymyksissä.

OHJELMISTOJEN KAUPALLISTAMINEN

Ohjelmistot eivät yleensä ole Suomessa patentoitavissa, mutta ne voidaan suojata tekijänoikeuksien perusteella. Huomaa kuitenkin, että ratkaisu tai menetelmä, jonka ohjelma toteuttaa, voi itsessään olla patentointikelpoinen.

Ohjelmistoa kaupallistettaessa polku etenee yleensä muita teknologian alueita nopeammin, sillä prototyyppi kehittyy usein rinnan tutkimuksen kanssa. Tekijänoikeusasiat onkin hyvä selvittää jo kehityskaaren alkuvaiheessa. Mikäli ohjelmiston kehittämiseen on osallistunut useita ihmisiä, on tärkeää varmistaa, että tekijänoikeudet jaetaan asianmukaisesti.

HUMANISTISEN- JA YHTEISKUNTATIETEELLISEN OSAAMISEN KAUPALLISTAMINEN

Esimerkiksi terveydenhoitoon, kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä innovaatioita voidaan suojata tuotteistamalla tieto tai osaaminen helposti jaettavaan muotoon. Paketointia voi verrata tv-formaattiin, jossa tuotteelle luodaan tunnistettava konsepti ja ulkoasu. Formaattina voi toimia esimerkiksi peli tai mobiilisovellus. Tällöin kokonaisuus tai sen osia voidaan suojata tavaramerkillä ja tekijänoikeuksilla, mikä estää tuotteen kopioimisen ja tuo taloudellista hyötyä sen kehittäjälle.

Merkittävimmät oivallukset syntyvät usein pitkän tähtäimen perustutkimuksesta. Koska oivallusten kaupallinen arvo määrittyy siitä, kuinka hyvin ne vastaavat markkinoiden kysyntään, on vuorovaikutus yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, sillä tässä voimme olla suureksi avuksi.

RAHOITUS VAATII KAUPALLISTAMISEN VALMISTELUA

Kaupallistamisen valmisteluvaiheessa keksintöä on usein täydennettävä kaupallisia tavoitteita palvelevalla lisätutkimuksella ja testauksella. Tekesin kaksi kertaa vuodessa järjestämä Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -haku (TUTL) tarjoaa kaupallistamisen valmistelurahoitusta akateemisesta tutkimuksesta saatujen tulosten kääntämiseksi kaupalliseen muotoon.

TUTL-prosessin tavoitteisiin kuuluu idean tai keksinnön kohdemarkkinoiden selvittäminen ja sen kaupallisen toimivuuden todentaminen esimerkiksi prototyypin tai pilotin avulla. Moniin muihin rahoitusmuotoihin verrattuna TUTL-rahoitus mahdollistaa keksinnön tai idean soveltuvuuden ja kiinnostavuuden testaamisen varsin riskittömästi yritysmaailman kontekstissa ennen kuin tuote tai palvelu saa lopullisen muotonsa.

RAHOITUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET

TUTL-rahoitusta voidaan myöntää jaksottaisesti 1–2 vuodeksi, mikä riittää yleensä kaupallistamiseen tähtäävien tukitoimenpiteiden ja niitä seuraavan toimintasuunnitelman tekemiseen. Erityisen vaativien projektien kohdalla tukea voidaan pidentää jatkorahoituksella määräajan päätyttyä.

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 40 % rahoituksesta käytetään tutkimuksen kaupallistamisen valmisteluun. Tekes maksaa tuesta 70 %, loput 30 % tulee kyseistä tutkimusalaa edustavalta laitokselta Helsingin yliopistosta.

ILMOITTAUDU MUKAAN VALMISTELUPROSESSIIN

Toimimme TUTL-rahoituksen haussa Tekesin kumppanina ja Helsingin yliopistosta tulleiden ilmoittautumisten vastaanottajana yhdessä Tutkimuksen toimialan kanssa. Hakeminen tapahtuu järjestämämme valmisteluprosessin kautta. Sen tavoitteena on lisätä rahoituksen saamisen todennäköisyyttä muokkaamalla hakemukset yhdessä Tekesin vaatimusten mukaisiksi. Tarjoamme apuamme myös hankkeen valmistelussa ja keksinnön tai idean esittelyssä Tekesille.

Henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi valmisteluun kuuluu kaksi myyntipuheen harjoittelutilaisuutta. Jälkimmäisessä esityksiä kommentoi myös Tekesin edustaja, jonka arvion pohjalta hakemus voidaan vielä hioa lopulliseen muotoonsa. Valmisteluprosessin myötä mahdollisuudet rahoituksen saamiseen paranevat merkittävästi.

HAKUAJAT

Tekesin TUTL-tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa-haku sulkeutuu 9.3.2017. Lomakkeet ja lisätietoa löytyy Flammasta https://flamma.helsinki.fi/fi/tekes/HY295656. HIS:n tiimi auttaa tutkijoita hakemuksen valmistelussa.

Onnistunut kaupallistaminen ja yrittäjyys ovat aivan oma osaamisalueensa, jolla tarvitaan monipuolista asiantuntemusta. On tärkeää, että kaupallistamiseen osallistuu ihmisiä, joista osa hallitsee tutkimuksen sisällön ja yksityiskohdat ja osa tarkastelee asioita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kaupallistamisprosessiin osallistuminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta yrittäjyydestä tai liiketoiminnan kehittämisestä. Kokoamme osaavan asiantuntijatiimin projektisi tueksi sen toimialan ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Näin kaupallistaminen etenee:

Heureka!

Yliopistossa tehty tutkimus synnyttää uuden idean tai keksinnön. Oivallus siitä, että tutkimuksesi voisi ratkaista jonkin konkreettisen tarpeen tai ongelman, voi syntyä kanssamme käydyissä keskusteluissa tai kohtaamisissa yritysten tai yrittäjien kanssa.

Yhteydenotto HISiin

Vastaanotettuamme ilmoituksesi kesksinnöstä, ideasta tai tutkimusvälineestä, arviomme sen kaupalliset mahdollisuudet. Samalla selvitämme, kuuluvatko sen oikeudet tapauksessasi tutkijalle vai yliopistolle. Yliopisto lähtee edistämään omistamiaan, kaupallisesti potentiaalisia keksintöjä.

Helsingin yliopiston keksintöohje

Idean suojaaminen tai keksinnön patentointi

Mikäli kyseessä on suojattavissa oleva keksintö ja se todetaan kaupallisesti kiinnostavaksi, laadimme siitä patenttihakemuksen yhdessä patenttiasiamiehen kanssa. Osallistumisesi tähän vaiheeseen on erittäin tärkeää, jotta keksinnön tärkein olemus saadaan suojattua. Kun hakemus on jätetty, ovat keksinnön pohjana olevat tutkimustulokset yleensä vapaita julkaistaviksi. Ideoita ja osaamista ei voi patentoida, mutta ne voidaan usein suojata esimerkiksi tekijänoikeuksien perusteella.

Liiketoiminnan suunnittelu

Keksinnön arvoa voidaan kasvattaa jatkojalostamalla ja muokkaamalla sitä markkinoiden tarpeisiin. Tähän vaiheeseen voidaan hakea Tekesin TUTL-rahoitusta. Autamme sinua myös potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä ja sopimusten neuvottelussa. Mikäli ideasi on syntynyt keskustelun tai yritysyhteistyön pohjalta, ovat asiakkaasi tai kaupallistajasi kenties jo olemassa. Tällöin tehtävämme on jalostaa ideaasi tulevia markkinoita varten. Liiketoimintaa suunnitellessa olemme aktiivisesti mukana kaupallistamisen valmistelussa, ohjauksessa ja toteutuksessa.

Markkinoille

Kaupallistaminen konkretisoituu joko perustettavan yrityksen tai lisensoinnin kautta. Patentti tai muu suojaus ei ole itseisarvo vaan työkalu, joka auttaa määrittämään innovaation arvoa. Hankittu suoja toimii yritysyhteistyössä rahan vaihdon välineenä tarjoten kumppaniyritykselle konkreettisen vastineen sijoituksestaan. Idean tai osaamisen kaupallistamisessa pyrkimyksenä on vakuuttaa ostava yritys osaamisesta niin, että se haluaa hyötyä siitä myös jatkossa esimerkiksi tutkimusyhteistyön kautta.

LegalAdvisor ProBono -verkkopalvelun kautta korkeakouluista lähtöisin olevat uus- ja kasvuyritykset voivat hakea ilmaista oikeudellista apua yritystoimintansa tueksi. Oikeudellisen palvelun tuottaa yhteistyökumppaneina toimivat suomalaiset asianajo- ja asiamiestoimistot. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti  pre-seed-vaiheen yrityksille. HIS ei ole osallisena LegalAdvisorin toiminnassa eikä vastaa sen palveluista.

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin velvoittaa yliopiston palveluksessa olevat henkilöt tekemään keksintöilmoituksen työnantajalleen heti keksinnön tehtyään. Keksintöilmoituksen tekeminen on ensimmäinen askel keksinnön tai idean kaupallistamisessa.

Käsittelemme kaikki Helsingin yliopiston keksintöilmoitukset täysin luottamuksellisesti.

Jos haluat kaupallistaa tutkimustuloksesi, mutta se ei ole varsinainen keksintö, voit kertoa siitä meille täyttämällä idean tai tutkimusvälineen ilmoituslomakkeen.

Tutustu korkeakoulukeksintölakiin

Tutustu Helsingin yliopiston keksintöohjeeseen ja kaupallistamisen periaatteisiin:

Lataa innovaatioosi sopiva sähköinen ilmoituslomake, tallenna se koneellesi, täytä, allekirjoita ja lisää sähköpostiin liitteeksi. Idean ja tutkimusvälineen ilmoituslomakkeet eivät vaadi allekirjoitusta.

Voit myös tulostaa ilmoituksen ja postittaa sen. Muista liittää keksintöilmoitukseen kopiot mahdollisista aiemmista sitoumuksista / sopimuksista (esim. aiempi patenttihakemus tai salassapitosopimus).

lomakkeet

 

Ilmoitusten lähettäminen

Sähköpostitse:
keksintoilmoitus@helsinki.fi

Postitse:
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Tukholmankatu 8 A 
00290 Helsinki