Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tietojenkäsittelytieteen tohtorin tutkinnon tavoitteena on saavuttaa syvällinen tietämys joltain tietojenkäsittelytieteen osa-alueelta sekä kyky tuottaa uusia tieteellisiä oivalluksia tällä alueella. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat erittäin syvällinen ymmärrys tietojenkäsittelytieteen luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa.

Tohtorin tutkinto tietojenkäsittelytieteessa tuottaa paitsi erittäin syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia myös erilaisia tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot sekä kestävän kehityksen osaaminen syvenevät. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kaikki DoCS-tohtoriohjelmaan liittyvä opetus annetaan englannin kielellä, ja väitöskirjat kirjoitetaan englanniksi. Monien kurssien kokeissa vastaukset voi myös kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma DoCS:n tieteenala on tietojenkäsittelytiede. Ohjelman pääteemat liittyvät Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen strategisiin painopistealueisiin, joita ovat algoritminen bioinformatiikka, algoritmit ja koneoppiminen, ohjelmistojärjestelmät sekä tietoverkot ja palvelut. Tohtoriohjelma on aktiivisesti yhteistyössä Helsinki Institute for Information Technology HIIT:n, EIT Digitalin, Inforte.fi -verkoston sekä Aalto-yliopiston alan laitosten kanssa mm. yhteisen tohtorikoulutusverkosto HICT:n kautta.

DoCS-ohjelmassa tohtorikoulutettavien opinnot muodostuvat tietojenkäsittelytieteen tai heidän tutkimusaihettaan tukevien muiden oppiaineiden kursseista ja seminaareista sekä yleisistä asiantuntijuusopinnoista. DoCS-tohtoriohjelma järjestää kaikille tohtorikoulutettaville tarkoitetun jatko-opintoseminaaria. Lisäksi tohtoriohjelma voi järjestää kertaluontoisia intensiivikursseja, seminaareja ja vierailuluentoja, joita pitävät tyypillisesti kansainväliset vierailijat. DoCS-tohtoriohjelma osallistuu myös erilaisten workshoppien ja kesäkoulujen järjestämiseen yhteistyöverkostojen ja muiden alan tahojen kanssa. Kaikkia tohtorikoulutettavia kannustetaan tekemään tutkimusvierailuja sekä osallistumaan kansainvälisiin kesä- ja talvikouluihin sekä konferensseihin niin koti- kuin ulkomaillakin.

Nelivuotinen koulutus, joka tähtää tohtorintutkintoon, vastaa työmäärältään 240 opintopistettä. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko päätoimisesti tai sivutoimisesti. 

DoCS-ohjelman mukaiset tohtoriopinnot muodostuvat seuraavista osioista:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma,
 • vähintään 30 opintopisteen tutkimusaiheeseen liittyvät tieteenalaopinnot sekä niitä tukevat opinnot (ml. tutkimusetiikan opinnot ja jatko-opintoseminaari),
 • 10 opintopisteen yleisten valmiustaitojen opinnot sekä
 • väitöskirja.

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja kirjoitetaan englanniksi.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa,
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua,
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta,
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä,
 • olla tieteellisesti vakuuttava,
 • sisältää perusteltuja tuloksia sekä
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Tohtorintutkinto antaa mahdollisuuden monenlaisiin työtehtäviin. Täysin akateemisten tehtävien, kuten esimerkiksi post-doc -tutkijan tai muun vastaavan tehtävän, lisäksi tohtorintutkinto antaa valmiudet työskennellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tällaisista työtehtävistä esimerkkejä ovat vaikkapa tieteelliset asiantuntijatehtävä ministeriöissä, valtionhallinnon laitoksissa, tutkimuslaitoksissa ja patenttivirastoissa, hallinnolliset tehtävät erilaisissa korkeakoulutukseen liittyvissä organisaatioissa, tieteelliseen julkaisemiseen ja viestintään liittyvät tehtävät sekä työskentely yksityisyrityksissä tai start-up -yrityksissä.

DoCS-ohjelma on hyvin kansainvälinen. Noin 40 prosenttia ohjelman tohtorikoulutettavista ja myös muutamat ohjaajat ovat kotoisin muualta kuin Suomesta. Kaikkia tohtorikoulutettavia kannustetaan tekemään tutkimusvierailuja sekä osallistumaan kansainvälisiin kesä- ja talvikouluihin sekä konferensseihin niin koti- kuin ulkomaillakin.

DoCS-ohjelma on aktiivisesti yhteistyössä Helsinki Institute for Information Technology HIIT:n, EIT Digitalin sekä Aalto-yliopiston alan laitosten kanssa. Aalto-yliopiston kanssa yhteistyötä tehdään näiden yliopistojen yhteisen  Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communications Technology (HICT)  -verkoston kautta. DoCS on myös mukana kansallisessa  INFORTE.fi  -ohjelmassa sekä  EIT Digital Doctoral School  -verkostossa.

DoCS-tohtoriohjelman tieteenala on tietojenkäsittelytiede. Ohjelman pääteemat ovat algoritminen bioinformatiikka, algoritmit, data-analytiikka ja koneoppiminen, datatiede, ohjelmistojärjestelmät sekä tietoverkot ja palvelut.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.