Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Tietojenkäsittelyllä on loistava tulevaisuus! Haluatko luoda uusia verkkoratkaisuja, rakentaa tulevaisuuden digi-yhteiskuntaa, tuottaa turvallisia digipalveluita tai menestyä globaaleissa ohjelmistoprojekteissa? Haluatko kehittää algoritmeja genomidatan hyödyntämiseen lääketieteissä tai optimoida bussireittejä sijaintidatan perusteella. Mietitkö mitä kaikkea voikaan automatisoida? Haluatko tutkijaksi?

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi valitsemallasi erikoisalueella. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyn tieteellisen tutkimuksen kohdealueet algoritmien, hajautettujen tai verkottuneiden järjestelmien tai ohjelmistotuotannon osa-alueilta ovat käytettävissäsi. Saat kestävän ammattitaidon yrityselämään asiantuntija-, suunnittelija- ja esimiestehtäviin tai tutkijaksi ja tohtorikoulutukseen, sillä tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma tuo hyvät valmiudet sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön.

Koulutuksessa saavutat

 • kyvyn syventää osaamistasi tietojenkäsittelytieteen eri osa-alueilla,
 • valmiudet hakea, arvioida ja analysoida oman erityisalueeseesi liittyviä tieteellisen tiedon lähteitä ja soveltaa alan tieteellisiä menetelmiä eettisellä ja kestävällä tavalla,
 • kyvyn toimia alan asiantuntijana sekä kehittää alasi toimintatapoja ja työskentelymenetelmiä  yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa,
 • vakuuttavan suullisen ja kirjallisen kommunikointitaidon myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmien panostus oppimisen laatuun on toistuvasti palkittu kansallisissa ja kansainvälisissä opetuksen arvioinneissa. Opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle. Opiskelu tietojenkäsittelytieteen johtavassa tutkimusyksikössä Suomessa tarjoaa jatkuvan vuorovaikutuksen aktiiviseen tutkimukseen ja näkymän alan kehityssuuntiin.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Koulutusohjelma on monikielinen: opetuskielinä ovat englanti ja suomi. Opintosuunnissa

 • Algoritmit  (Algorithms),
 • Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne (Networking and services)

opetus järjestetään lähes poikkeuksetta englanniksi.

Opintosuunnassa

 • Ohjelmistojärjestelmät (Software systems)

osa opetuksesta on suomeksi, mutta myös tältä opintosuunnalta on mahdollista valmistua englanninkielisin opinnoin.

Kokeissa voi vastata englannin lisäksi suomeksi ja ruotsiksi (ellei opetuksen luonne edellytä muuta), ja pro gradu -tutkielman voi laatia suomeksi, ruotsiksi, tai englanniksi.

Tulevaisuudessa käytämme yhä enemmän älykkäitä välineitä, jotka koostuvat verkostuneesta joukosta laitteita, ohjelmistoja, palveluita ja dataa. Näiden toiminta perustuu älykkäisiin, oppiviin algoritmeihin, tietoliikenneprotokollien kuljettamiin datavirtoihin ja globaaleihin infrastruktuureihin.

Algoritmien opintosuunnassa syvennyt tehokkaisiin algoritmeihin ja niiden soveltamiseen muissa tieteissä ja elinkeinoelämässä. Tulevaisuuden tietotekniset järjestelmät sisältävät yhä enemmän älykkäitä komponentteja, joiden toiminta perustuu koneoppimismenetelmillä automaattisesti muodostettuihin monimutkaisiin matemaattisiin malleihin.  Ratkaistavat ongelmat ovat laskennallisesti haastavia, ja jatkuvasti kasvavat datamäärät luovat lisähaasteita tarvittavien algoritmien tehokkuudelle.

Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita ja strategisia johtajia uusien globaalien infrastruktuurien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Infrastruktuureihin kuuluvat Internet-teknologiat kiinteässä verkossa ja mobiiliympäristössä sekä näille rakentuvat informaatio- ja palveluverkostot. Painopistealueita ovat myös hajautettujen järjestelmien teoria, tietoturva ja luottamus, vuorovaikutteiset järjestelmät ja palveluiden adaptiivisuus muuttuvaan toimintaympäristöön.

Ohjelmistojärjestelmien opintosuunnassa perehdyt vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Esimerkiksi monen erillisen ohjelmistotuotteen perustana käytettävän yhteisen ohjelmistokehyksen tai -alustan kehittäminen on hyvin vaativaa sekä teknisesti että kehitysprojektin läpiviennin näkökulmasta. Tällaisten ohjelmistojen kehittäminen vaatii teknisiä taitoja, mutta niiden lisäksi keskeisiksi kysymyksiksi nousevat ryhmä- ja projektityö, laatutietoisuus ja kommunikointi. Opintosuunnan opinnoissa voi erikoistua ohjelmistotuotantoon (software engineering), ohjelmistotekniikkaan tai tiedonhallintaan ja syventyä näiden alueiden ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman  opintosuunnat ovat

 • Algoritmit (Algorithms),
 • Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne (Networking and services), ja
 • Ohjelmistojärjestelmät (Software systems).

Opiskelija voi vapaasti valita näistä opintosuunnista itselleen sopivimman opintojen alussa. Opintosuunta  määrittää ne opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkintoon sisältyy

 • 80 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy
  • ohjelman yhteisiä opintoja
  • tutkielman tekoa tukevia valitun opintosuunnan opintoja
  • pro gradu -tutkielma (30 op)
 • 40 op muita opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta
  • muihin opintoihin voi sisältyä työelämäjakso

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma (30 op), jolla osoitetaan valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen kirjalliseen kommunikointiin tiedeyhteisössä totutulla tavalla. Tavanomaisiin tutkielmien perustyyppeihin kuuluvat kirjallisuuspohjainen vertailu tai analyysi sekä kokeellinen tai konstruktiivinen soveltava työ. Kaikille tutkielmatyypeille yhteistä on oman erikoisalan tutkimuskirjallisuuteen syvällisesti perehtyminen ja tietojenkäsittelytieteen julkaisutapoihin soveltuvan kommunikointitavan omaksuminen.  

Osa tutkielmista tehdään tietojenkäsittelytieteen tutkimusryhmien alaisuudessa, joten huippututkimukseen voi päästä osallistumaan jo tutkinnon aikana. Alan laajuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoksi tutkielmien aihepiirit levittyvät moniin eri osa-alueisiin; viimeaikaisia tutkielma-aihepiirejä ovat olleet mm. pilvilaskenta, big data, suuren genomidatan käsittely, koneoppiminen, palvelu- ja malliperustaiset ratkaisut, ohjelmistokehitysmenetelmät ja ohjelmistojen laatu.

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Tietojenkäsittelytieteestä valmistuneet maisterit sijoittuvat monipuolisiin tehtäviin ICT-alalla, niin työntekijänä kuin yrittäjänäkin. Koulutuksen luonne antaa myös mahdollisuuden edetä uralla johtaviin tehtäviin. Kaikki opintosuunnat tarjoavat edellytykset työllistymiseen monenlaisissa tehtävissä.

Tyypillisinä esimerkkeinä ohjelmistojärjestelmien suunnalta valmistuneet aloittavat työelämässä ohjelmistokehittäjinä ja -suunnittelijoina, kun taas hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen suunnalta valmistuneet usein aloittavat infrastruktuuritason ohjelmistoista (kuten tietoliikenne, laskenta tai datan tallennus). Algoritmien suunnalla opitut taidot mahdollistavat toimimisen laskennallisesti haastavien tehtävien parissa eri aloilla.

Valmistuneilla maistereilla on mahdollisuus sijoittua kaikenkokoisiin yrityksiin tai organisaatioihin yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Alan globaalin luonteen ansiosta työpaikan voi löytää maapallon mistä hyvänsä kolkasta. Muiden alojen opintomoduulien suorittaminen lisää kykyä tietojenkäsittelytieteen taitojen käyttämiseen noilla sovellusaloilla: moni työpaikka syntyy näiden yhdistelmien kautta.

Vahvan tieteellisen perustansa ansiosta tutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin.

Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Koulutusohjelmassa vallitsee hyvin kansainvälinen ilmapiiri, sillä ulkomailta tulevia opiskelijoita on lähes kolmannes ja syventävillä kursseilla opettaa kansainvälinen joukko tutkijoita.

Lisäksi Helsingin yliopisto ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoavat sinulle monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • muiden koulutusohjelmien englanninkielinen opetustarjonta,
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät,
 • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikurssit.

Tarjolla on myös tietoa ja neuvontaa omatoimisesta kansainvälistymisestä, kuten

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen tai
 • työharjoittelu ulkomailla.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytiede on suosittu opiskelijavaihto-kohde: erityisesti Saksasta vaihtoon tulee 5-10 opiskelijaa vuosittain, ja yhteensä vaihto-opiskelijoita on tullut 14 eri maasta viime vuosina. Yksikön omat opiskelijat ovat viime vuosina käyneet vaihdossa 16 eri maassa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelumahdollisuutesi eivät rajoitu oman koulutusohjelman tarjoamiin moduuleihin. Muiden koulutusohjelmien tarjoamaa opetusta voi valita niin oman tiedekunnan kuin yliopiston muidenkin tiedekuntien oppiaineista. Erityisesti datatieteen maisteriohjelman ja Life Science Informatics maisteriohjelman tarjoamaa opetusta suunnitellaan läheisessä yhteistyössä tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman kanssa.

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voi tarvittaessa opiskella muissakin Suomen korkeakouluissa, joten tutkinnon räätälöinti on helppoa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä roolissa opintojen joka vaiheessa. Monet tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ovat työssä jo opiskeluaikanaan ja voivat sisällyttää työharjoitteluosioiden kautta tätä kokemusta tutkintoonsa.  Omaa yritysideaa pääsee kehittämään yliopiston yrittäjyyskursseilla sekä Think Company -yrittäjyyspajassa, joka on uudenlainen yhteisöllinen kohtaamispaikka yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille sekä eri alojen yrittäjille.

Lisäksi opintojen aikana voi tutkielmien ja seminaarien kautta olla mukana tutkimushankkeissa, eli konkreettisessa tutkimustyössä. Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kanssa on suosittu keino työelämävalmiuksien parantamiseen.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytiede osallistuu  koululaisille ja kansalaisille kohdennettuun ohjelmointi- ja digiyhteiskuntataitojen koulutukseen osana Luma-verkostoa.  Luma-toimintaan liittyy mm. tiedeopettajien koulutus tietojenkäsittelytieteessä riittävässä määrin koulujen opetussuunnitelmien tarpeisiin. Kerhot ja leirit tarjoavat aihepiiriin soveltuvaa opettajakokemusta sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille että opettajiksi kouluttautuville tai täydennyskoulutusta hankkiville.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteellä on merkittävää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa mm. tietoverkkojen, tietoturvan ja datatieteen alueella. Tietoturvan alueella toimii Intel Collaborative Research Institute (ICRI-SC) ja Nokia Center for Advanced Research (NCAR) perustettiin keväällä 2016 edistämään datatieteen ja tietoverkkojen tutkimusta.

Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkimusinstituutti, joka tukee ja koordinoi tutkimusyhteistyötä tietojenkäsittelytieteen alueella. Helsingin alueen tietojenkäsittelytieteen tutkimus saavuttaa merkittävää lisäarvoa ja kansainvälistä vaikuttavuutta tämän yhteistyön kautta.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä lukuisia monitieteellisiä tutkimushankkeita, joita toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä tiedekampuksella sijaitsevien tutkimuslaitosten sekä muiden tiedekuntien, yliopistojen ja yritysmaailman kanssa. Tietojenkäsittelytieteen rooli näissä on kehittää sekä tieteenalan perusmenetelmiä strategisilla alueilla että tehdä syvää yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa.

Maisteriohjelman opintosuunnat kattavat merkittävän osan Helsingin yliopiston  tietojenkäsittelytieteen tutkimuksen strategisista alueista, joita ovat algoritmit, data-analytiikka ja kone-oppiminen, hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, ohjelmistojärjestelmät, bioinformatiikka sekä datatiede (“data science”).

Tietojenkäsittelytiede on mukana kolmessa Suomen Akatemian huippuyksikössä: laskennallisen päättelyn huippuyksikkö, inversio-ongelmien huippuyksikkö, ja syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö. Nämä yksiköt edustavat tietojenkäsittelytieteen yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa.

Tietojenkäsittelytiede on koordinoinut pitkäaikaista Algodan huippuyksikköä, miltä ajoilta monet nykyiset tutkimusryhmät ovat peräisin.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin yliopistoihin Suomessa tai ulkomailla. Helsingin yliopistossa sopiva tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi

 • Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma,
 • Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma.

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.