Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Mitä yhteistä on Facebookilla, Googlella, pienillä start-upeilla, isoilla ohjelmistoalan yrityksillä sekä huippututkimusyksiköillä Suomessa ja maailmalla?

 • Kaikissa on töissä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteestä valmistuneita.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa opitaan niitä taitoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä alan työelämässä että tutkimuksessa. Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Kandidaatit työllistyvät monipuolisesti koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Luonnontieteiden kandidaatiksi valmistuttuasi sinulla on oikeus jatkaa tietojenkäsittelytieteen tai datatieteen maisteriohjelmassa. Voit myös hakea muihin maisteriohjelmiin Suomessa ja ulkomailla.

Valmistuttuasi:

 • sinulla on laaja näkemys tietojenkäsittelytieteestä, kykenet itsenäisesti seuraamaan alan kehitystä ja hallitset tieteellisen ajattelun perusteet
 • sinulla on hyvä yleiskuva nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista ja niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta
 • osaat ohjelmoida alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltaa vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita
 • osaat toimia osana ryhmää suurten ohjelmistojen toteuttamiseksi
 • osaat soveltaa hankkimaasi tietoa työelämässä vastuullisesti sekä toimia ja viestiä ammatillisissa tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on osittain englanninkielistä.

Koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Opetus on alusta lähtien käytännönläheistä ja sisältää ohjattua harjoittelua sekä yhteistyöprojekteja, joissa käytetään ammattilaisten työkaluja. Tutkintovaatimukset ovat kansainvälisten normien mukaiset ja kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinta ja tietoturva, käyttöliittymät, laitteiston toiminta, käyttöjärjestelmät  ja tietoliikenne. Laadukas opetuksemme on saanut lukuisia palkintoja.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Tutkintorakenteessa on runsaasti tilaa valinnaisille opinnoille ja muiden ohjelmien opintokokonaisuuksille.  Näin opiskelija voi muodostaa tutkinnostaan omaa mielenkiintoaan, ammatillisia tavoitteitaan ja maisteriohjelman vaatimuksia tukevan kokonaisuuden.

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 25 op perusopintoja,
 • 35 op aineopintoja,
 • 30 op syventäviä aineopintoja, joihin sisältyy kandidaatin tutkielma (6 op),
 • 25 op matematiikkaa tai matematiikkaa ja tilastotiedettä,
 • 50 op muita opintoja oman ja/tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta,
 • 15 op kieli- ja akateemiset valmiudet -opintoja.

Kanditutkinnon opinnäytetyö on kandidaatintutkielma. Tutkielmaa ohjataan pienryhmissä, joissa opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opinnäytetyö kirjoitetaan itsenäisesti ohjaajan valvonnassa. Työ perustuu alkuperäisiin tieteellisiin lähteisiin.

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Tietojenkäsittelytieteestä valmistuneet kandidaatit sijoittuvat monipuolisiin tehtäviin, erityisesti ohjelmistokehitykseen, niin työntekijänä kuin yrittäjänäkin. Vahvan tieteellisen perustansa ansiosta tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa maisteriopintoihin.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma tarjoaa kansainvälisen oppimisympäristön, jossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia. Tarjoamme muun muassa seuraavanlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen,
 • tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetustarjonta,
 • kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi,
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät ja
 • Helsingin yliopiston monipuoliset kielikurssit.

Näiden mahdollisuuksien lisäksi kandidaatin opintojen loppupuolella parhailla opiskelijoilla on mahdollista osallistua kansainvälisten tutkimusryhmiemme toimintaan.

Opiskelumahdollisuutesi ovat monipuoliset. Tutkintoon voit sisällyttää tietojenkäsittelytieteen lisäksi opintoja Helsingin yliopiston lähes kaikkien tiedekuntien tarjonnasta. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voit suorittaa opintojaksoja muissakin Suomen yliopistoissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä roolissa opintojen joka vaiheessa. Työelämäkurssit ja työelämätapahtumat sekä mentorointi tutustuttavat opiskelijat tietojenkäsittelytieteen alan työnantajiin ja työelämään sijoittuneisiin tiedekunnan entisiin opiskelijoihin.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään ohjelmistotuotantoprojekti. Siinä asiakkaana voi olla esimerkiksi yritys, järjestö tai tutkimusprojekti.

Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiede on keskeinen tieeteenala, jossa kehitetään alan perusmenetelmiä ja ratkaisuja sekä tehdään syvää yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa.  Tutkimuksen keskeiset alueet ovat algoritmit, koneoppiminen, hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, ohjelmistojärjestelmät, bioinformatiikka sekä datatiede. Olemme mukana kolmessa Suomen Akatemian huippuyksikössä (laskennallisen päättelyn, inversio-ongelmien ja syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö). Meillä on merkittävää yhteistyötä teollisuuden kanssa mm. ohjelmistokehityksen, tietoverkkojen, tietoturvan ja datatieteen alueella.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, Datatieteen maisteriohjelma, Master’s Degree Programme in Life Science Informatics, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma sekä Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.