Haku ei käynnissä

Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016
Hakuaika
16.3.2016, 08:006.4.2016, 15:00
Aloituspaikat
180
Josta aloituspaikkoja ensikertalaisille
144

Yliopistoon hakevalla täytyy olla riittävät aikaisemmat opinnot, jotka antavat korkeakoulukelpoisuuden. Mikäli olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2016, niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso tiedot hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista sekä liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/yhteishaku.

Luonnontieteellisen tai teknillistieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tai 15.7.2016 mennessä suorittavat voivat hakea vain ylemmän korkeakoulututkinnonsuoritusoikeutta yhteishaussa.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinnon suoritusoikeutta vain erillisvalinnassa.

Opiskelijalla voi olla tutkinnon suoritusoikeus samaan aikaan vain yhdessä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmassa tai maisteriohjelmassa. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voi olla samaan aikaan vain yhdessä tiedekunnan pääaineessa. Opiskelijalla ei voi olla samaan aikaan sekä tiedekunnan perustutkinnon että jatkotutkinnon suoritusoikeutta.

Tiedekunnassa koulutusohjelmaa tai maisteriohjelmaa vaihtaville ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan opiskelijarekisteriin kirjattu tutkinnonsuoritusoikeuden alkamispäivä säilyy ennallaan.

Mikäli opiskelijalla on aiemmin ollut sen koulutusohjelman tai maisteriohjelman opinto-oikeus, johon hänet hyväksytään, vanha oikeus palautetaan eikä myönnetä uutta oikeutta.

 

Koulutusohjelman valinnassa varataan 144 paikkaa ensikertalaishakijoille. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan ensin suoravalinnalla (a) ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella. Suoravalinnan jälkeen jäljellä olevat opiskelijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella (b) ja sen jälkeen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella (c).

Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 75 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Pisteitä annetaan tutkintoon sisältyvän matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista. Muulla kokeella tarkoitetaan mitä tahansa tutkintoon sisältyvää koetta. Äidinkielen kokeella tarkoitetaan IB-tutkinnossa A-kielen koetta, RP-tutkinnossa suomen, ruotsin tai saksan kielen koetta ja EB-tutkinnossa L1-kielen koetta.

Arvosana ylioppilastutkinnossa L E M C B A
Pitkä matematiikka 33 27 21 15 9 3
Muut 21 16 11 6 1  

   

Arvosana IB-tutkinnossa 7 6 5 4 3 2
Matematiikka HL 33 27 21 15 9 3
Muut 21 16 11 6 1  

 

Arvosana RP-tutkinnossa 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Pitkä matematiikka 33 27 21 15 9 3
Muut 21 16 11 6 1  

 

Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet) 10-9,0 8,95-8 7,95-7 6,95-6 5,95-5 4,95-4
Pitkä matematiikka 33 27 21 15 9 3
Muut 21 16 11 6 1  

 
a) Suoravalinta

Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista yllä olevien taulukoiden mukaan.

b) Valinta yhteispisteiden perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella. Yhteispisteiden perusteella hyväksytään yhteensä enintään 70 hakijaa. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista yllä olevien taulukoiden mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

c) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 45 hakijaa. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä.

Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakokeet järjestetään suomen- ja ruotsinkielisinä. Helsingissä valintakoe pidetään yliopiston tiloissa Kumpulan kampuksella.

Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1.7.2016. Tämän jälkeen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman käyttämättä jääneet paikat täytetään samoista jonoista kuin ennen 1.7.2016 tapahtuvassa valinnassa.

Valinta tiedekilpailuissa menestymisen tai aiempien opintosuoritusten perusteella

Suomen Akatemian lukiolaisten tiedekilpailussa palkitut, fysiikan, kemian, matematiikan tai tietojenkäsittelytieteen aihepiiristä kilpailutyönsä tehneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Valinta perustuu kilpailutyön soveltuvuuteen kyseessä olevaan koulutusohjelmaan. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämien kansallisten lukion avoimen sarjan tietotekniikan kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja tietojenkäsittelytieteen opiskelupaikkaan. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa perusopinnot Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella vähintään arvosanalla 3/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea kyseessä olevan koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Ohjelmoinnin MOOC-kurssiin liittyvän näyttökokeen suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Opinto-oikeutta on haettava vuoden kuluessa ohjelmoinnin MOOC-kurssin suorittamisesta. Siis kevään 2016 valinnassa voi saada tutkinnon suoritusoikeuden ohjelmoinnin MOOC-kurssin perusteella vain, jos kurssi on suoritettu aikaisintaan keväällä 2015 ja hakija saavuttaa korkeakoulukelpoisuuden kesään 2016 mennessä. Näyttökoe järjestetään kurssin jälkeen. Näyttökokeessa arviointiryhmä arvioi hakijan ohjelmointitaitoa ja motivoituneisuutta haastattelemalla. Haastattelussa aiheena ovat hakijan tekemät ohjelmointityöt MOOC-kurssilla. Valinta perustuu arviointiryhmän lausuntoon. Arviointiryhmä koostuu kahdesta jäsenestä, joista molempien täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista hakuoppaista.

Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen.

Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Mitä kokeessa tulee olla mukana

Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa).

Hakijalla ei saa olla mukana laskinta eikä matemaattisia taulukoita tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa. Sähköiset viestintälaitteet on kielletty.

Vilppi valintakokeessa

Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, kokeen arvostelija voi hylätä kokeen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos hakija aisti- tai liikuntavamman tai jonkin sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä tai lisäaikaa valintakokeessa, hänen on toimitettava erillinen hakulomake liitteineen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliaan hakuajan päättymiseen mennessä. Erityisjärjestelyjen myöntämisestä päättää valintalautakunta.

Erityisjärjestelyjä tai lisäaikaa hakevan tulee liittää hakemukseensa erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Mikäli ylioppilastutkinnon suorittamisesta on alle viisi vuotta, hakija voi esittää lautakunnan päätöksen erityisjärjestelyjen myöntämisestä hakemuksensa liitteenä.

Tiedekunta voi myöntää keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella valintakokeeseen osallistujalle lisäaikaa enintään yhden tunnin. Lisäajan myöntämisestä päätettäessä noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan linjauksia, jotka löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilta. Hakijan on toimitettava tiedekuntaan ylioppilastutkinto-lautakunnan linjausten edellyttämät lausunnot lukihäiriöstään.

Aika
23.5.2016, 10:0014:00
Paikka
Gustaf Hällströmin katu 2
00560 HELSINKI
Lisätietoja
Aika
23.5.2016, 10:0014:00
Paikka
Gustaf Hällströmin katu 2
00560 HELSINKI
Lisätietoja

Lisätietoa hakemisesta, hakukelpoisuudesta ja mahdollisista liitteistä on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/yhteishaku.