Johtaminen ja päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa keskusta koskevissa asioissa käyttää keskuksen johtoryhmä.

Operatiivista toimintaa johtaa tiedekasvatuskeskuksen johtaja, jonka matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani nimeää aina nelivuotiseksi toimikaudeksi.

 

Ohjausryhmän tehtävänä on

 • päättää strategisista linjauksista, toiminnan mahdollisesta uudelleenorganisoinnista sekä laajakantoisista yhteistyösopimuksista,
 • hyväksyä pitkäaikainen, toimikautta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja
 • vahvistaa vuotuinen toimintakertomus.

Helsingin yliopiston rehtori on nimennyt ohjausryhmään 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi
puheenjohtajaksi kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan
ja jäseniksi seuraavat:

 • yliopistonlehtori Kurt Fagerstedt
 • dekaani Kai Nordlund
 • filosofian ylioppilas Terhi Närhi, HYY:n nimeämä opiskelijaedustaja.
 • professori Hannu Salmi

Johtajan tehtävänä on

 • tiedekasvatuskeskuksen toiminnan ja yhteistyön sekä tiedekasvatustutkimuksen johtaminen ja kehittäminen
 • johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • toimintasuunnitelman toteutumisen ja talouden seuranta
 • päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja päätösten toteutumisen seuranta

Tiedekasvatuksen projektipäällikkönä ajalla 1.1.2020–31.12.2020 toimii Maaria Linko.