Johtaminen ja päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa keskusta koskevissa asioissa käyttää keskuksen johtoryhmä.

Operatiivista toimintaa johtaa tiedekasvatuskeskuksen johtaja, jonka matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani nimeää aina nelivuotiseksi toimikaudeksi.

 

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää strategisista linjauksista, toiminnan mahdollisesta uudelleenorganisoinnista sekä laajakantoisista yhteistyösopimuksista,
 • hyväksyä pitkäaikainen, toimikautta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja
 • vahvistaa vuotuinen toimintakertomus.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on nimennyt johtoryhmään 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi tiedekuntien esitysten mukaisesti jäseniksi (ja varajäseniksi)

 • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta:
  varadekaani Helena Åström (professori Kurt Fagerstedt)
 • Farmasian tiedekunta:
  varadekaani Outi Salminen (dekaani Jouni Hirvonen)
 • Humanistinen tiedekunta:
  varadekaani Ulla Tuomarla (professori Matti Miestamo)
 • Kasvatustieteellinen tiedekunta:
  dekaani Johanna Mäkelä (varadekaani Anu Laine)
 • Lääketieteellinen tiedekunta:
  dekaani Risto Renkonen
 • Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:
  varadekaani Janna Pietikäinen (dekaani Ritva Toivonen)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta:
  dekaani Kai Nordlund (varadekaani Samuli Siltanen)
 • Oikeustieteellinen tiedekunta:
  varadekaani Sakari Melander
 • Teologinen tiedekunta:
  dekaani Antti Räsänen (varadekaani Elina Vuola)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani toimii johtoryhmän puheenjohtajana, ja päätösasiat johtoryhmälle esittelee keskuksen johtaja.

Johtajan tehtävänä on

 • tiedekasvatuskeskuksen toiminnan ja yhteistyön sekä tiedekasvatustutkimuksen johtaminen ja kehittäminen
 • johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • toimintasuunnitelman toteutumisen ja talouden seuranta
 • päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja päätösten toteutumisen seuranta

Johtajana kaudella 1.1.2017–31.12.2020 toimii tutkimusjohtaja, professori Maija Aksela.

Varajohtajan tehtävänä on keskuksen johtajan tehtävien hoitaminen tämän ollessa estyneenä.

Varajohtajana kaudella 1.1.2017–31.12.2020 toimii professori Juha Oikkonen.

Ohjausryhmä toimii keskuksen johtamisen ja toiminnan suunnittelun tukena.

Keskuksen johtaja on kutsunut ohjausryhmään toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2020 asiantuntijoita Helsingin yliopiston eri yksiköistä sekä yliopiston ulkopuolisten yhteistyötahojen edustajia:

 • puheenjohtaja Anja Laaksonen, Uudenmaan opinto-ohjaajat
 • professori Anna Uitto, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta (varaedustajana yliopistonlehtori Arja Kaasinen)
 • päällikkö Anneli Rautiainen, Opetushallitus, kokeilukeskus
 • asiamies Anni Siltanen, Kemianteollisuus
 • lehtori Esa Toukoniitty, Metropolia-ammattikorkeakoulu
 • puheenjohtaja Heidi Nevalainen, Helsingin kieltenopettajat
 • professori Ismo Koponen, Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (varaedustajana yliopistonlehtori Maija Nousiainen)
 • digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto
 • puheenjohtaja Janne Riehunkangas, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Uudenmaan piiri 
 • professori Jouko Rikkinen, Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta & LUOMUS
 • oppimispäällikkö Jutta Kujasalo, Tiedekeskus Heureka
 • hallituksen jäsen Katri Halkka, Matemaattisten aineiden opettajien liitto, Helsingin kerho (varaedustajana hallituksen jäsen Hanna Ylä-Mella)
 • puheenjohtaja Kirsi Sutton, Helsingin Lastentarhanopettajat
 • professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, Playful Learning Centre (varaedustajana tutkijatohtori Jenni Vartiainen)
 • yliopistonlehtori Lea Kutvonen, Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • va. toimitusjohtaja Kimmo Kärpijoki, HY+
 • museonjohtaja Marjo Mikkola, Tekniikan museo (varaedustajana elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesola)
 • yliopistonlehtori Marjo Vesalainen, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, Yliopistopedagogiikan keskus
 • asiamies Niklas Meinander, Magnus Ehrnroothin säätiö
 • päällikkö Päivi Harjunpää, Helsingin yliopisto, Yliopistomuseo, Observatorio
 • dekaani Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
 • yliopistonlehtori Rami Ratvio, Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • johtaja Sole Askola-Vehviläinen, Vantaan kaupunki, varhaiskasvatus
 • päällikkö Tapio Erma, Espoon kaupunki, lukiolinja
 • markkinoinnin asiantuntija Anu Korhonen, Helsingin yliopisto, yliopistopalvelut, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Johtaja Maija Aksela toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja varajohtaja Juha Oikkonen varapuheenjohtajana.