TUTKIMUKSELLISIA KEMIANOPETUSKOKONAISUUKSIA PERUSOPETUKSEEN JA TOISELLE ASTEELLE

Jaana Herranen & Maija Aksela

Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto

 

Tutkimuksellinen opiskelu on uusien opetussuunnitelmien perusteiden sekä tutkimustiedon valossa työtapa, jolla voi lisätä oppilaiden motivaatiota ja tukea tutkimisen taitoja. Tutkimuksellisen opiskelun käytöstä kemian käsitteiden ja ilmiöiden opiskelussa on keskusteltu, myös kriittiseen sävyyn. Työskentelyn tavoitteet vaikuttavat kuitenkin siihen, miten työskentelyä toteutetaan. Tutkimuksellinen opiskelu voidaankin määritellä monella tavalla. Se voi olla avoimempaa tai suljetumpaa tutkimuksen tekemistä, ja siihen kemiassa usein liittyy kokeellinen työskentely.

Tutkimuksellinen kemian opetus II -kurssilla keväällä 2016 tuotettiin tutkimuksellisia projektitöitä kemian kouluopetukseen. Tässä projektityössä tavoitteena oli luoda kemian opetuskokonaisuus, joka tavoittelee tutkimuksellisuuden oppimista tutkimuksellisuuden kautta ja liittää sen jollain tavalla jonkin kemian käsitteen tai ilmiön oppimiseen.

Tutkimukselliselle projektille valittiin konteksti, josta opiskelijat itse olivat kiinnostuneita, ja jonka voi olettaa kiinnostavan myös perusopetuksen/lukion oppilaita. Kontekstin sai valita vapaasti, mutta opetuskokonaisuuden tuli kuitenkin tukea uusien opetussuunnitelmien perusteita monipuolisesti.

Tutkimuksellisen projektin suunnittelussa huomioitiin kurssilla käsiteltyä teoriaa tutkimuksellisesta opiskelusta. Kurssilla käsiteltiin esimerkiksi tutkimuksellisuuden toteuttamisen eri näkökulmia, tutkimuksellisuuden arviointia, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tutkimuksellisuuden tukena, kontekstuaalisuutta sekä tieteellisyhteiskunnallisia teemoja, kuten kestävän kehityksen opetusta osana tutkimuksellista opiskelua.

Tutkimuksellinen projekti tehtiin opiskelijaryhmissä kemian opetukseen peruskoulussa tai toisella asteella, ja sitä testattiin muiden kurssilaisten sekä Kemianluokka Gadolinissa vierailevien oppilasryhmien kanssa.