Ylintä päätösvaltaa keskusta koskevissa asioissa käyttää keskuksen johtoryhmä.

Operatiivista toimintaa johtaa tiedekasvatuskeskuksen johtaja, jonka matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani nimeää aina nelivuotiseksi toimikaudeksi.