Kemian opetuksen päivät 2007

Valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät järjestettiin toisen kerran 29.-30.3.2007 Helsingissä. Päivät ovat kohtaamis ja vuorovaikutuspaikka eri asteiden kemiaa opettaville luokan- ja aineenopettajille ja opinto-ohjaajille perusopetuksesta korkeakouluihin, kemian ja sen opetuksen tutkijoille, opiskelijoille, oppimateriaalien tuottajille, toimittajille, elinkeinoelämän yhteistyökumppaneille sekä kaikille kemian opetuksen ystäville ja sen tukemisesta kiinnostuneille.

Kemian opetuksen päivillä 2007 teemana olivat uudet kemian opetussuunnitelmat eri asteilla sekä niiden toteutusmallit sekä yhteistyö eri koulutusasteiden sekä elinkeinoelämän välillä.

Ohjelman suunnittelussa oli huomioitu kemian opetus kaikilla asteilla: perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus sekä yliopistot ja korkeakoulut (myös ammatillinen). Torstain ohjelma alkoi Kemian päiviltä Messukeskuksesta Pasilasta (mm. Arkipäivän kemiaa, Kemiassa on mahdollisuuksia ja näyttely). Ohjelma jatkui Helsingin yliopiston kemian laitoksella torstai-iltana ja perjantaina koko päivän.

Ohjelma:

 

Program (på svenska):

 

Luentokalvoja kemian opetuksen päiviltä:

  • ”How do we know if students are committed to learning chemistry?” Dr John Oversby, University of Readings, UK

 

  • ”Kemian opetuksen visioita kemianteollisuuden näkökulmasta” toimitusjohtaja Hannu Vornamo, Kemianteollisuus ry,

 

  • Yhteistyö lukion ja elinkeinoelämän välillä lehtori Eila Hämäläinen, Hollolan lukio

 

  • Molekyylimallinnus kemian opetuksessa Jan Lundell ja Maija Aksela

 

  • Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Opettajien kehittämiä malleja Anne Laajaniemi

 

Päivien esityksistä ja postereista tehtiin ensimmäinen kemian opetuksen päivien julkaisu. Tutkimusartikkeleissa oli referee -käytäntö.

  • Esitystiivistelmiä 

 

  • Posteritiivistelmiä 

 

Päivien koordinnoinnista vastasi Kemian opetuksen keskus Kemma Helsingin yliopistosta. Koordinaattorina toimi yliopistonlehtori Maija Aksela ja käytännön järjestelyistä päivien aikana vastasi projektipäällikkö Tiina Kiviluoto.

Päivien suunnittelu- ja järjestelytoimikuntaan kuuluivat jäsenet Kemian opetuksen keskuksesta (Maija Aksela, pj), Opetushallituksesta (Marja Montonen, Pirkko Laurila ja Henrik Lauren), MAOL ry:stä (Juha Sola), Kemia-Kemi -lehdestä (Leena Laitinen), Kemianteollisuus ry:stä (Maria Vänskä), Suomen Kemian Seurasta (Helena Visti), Suomalaisten Kemistien Seurasta (Heleena Karrus), Suomen Kemian Seuran kemian opetuksen jaostosta (Nina Aremo), Tiedeopetusyhdistyksestä (Merike Kesler), LUMA-keskuksesta (Maija Aksela), Helsingin yliopiston kemian laitokselta (Maija Aksela) ja Soveltavan kasvatustieteen laitokselta (Jarkko Lampiselkä) sekä Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (Bengt Stenlund). Lisäksi yhteistyötahoina olivat lukuisat yritykset ja järjestöt, mm. Luonnontieteellisten Akateemisten Liitto, LAL ry sekä Taloudellinen tiedotustoimisto (Timo Lindroos).

Yhteistyötahot