Kemian opetuksen päivät 2006

Valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingissä 2.-3.3.2006. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia kemian opetuksen aiheita ja kysymyksiä, tuotiin esille uusinta tietoa kemiasta ja sen opetuksen tutkimuksesta sekä esiteltiin uusia opetuksen materiaaleja ja tukipalveluja. Ohjelmassa oli luentoja ajankohtaisista kemian sekä kemian opetuksen aiheista, vierailumahdollisuuksia kemian tutkimuslaboratorioihin, työpajoja kemian opetuksen tueksi, posterisessio, oppimateriaalinäyttely, paneelikeskustelu kemian opetuksesta ja illanvietto.

Yhteistyökumppaneina päivien järjestämisessä toimivat Opetushallitus, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura, Suomen Kemian Seuran kemian opetuksen jaosto, Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL ry), Tiedeopetusyhdistys, sekä Helsingin yliopistosta kemian laitos ja sen Kemian opetuksen keskus Kemma, LUMA-keskus ja soveltavan kasvatustieteen laitos. Päivien koordinoinnista vastasi Kemian opetuksen keskus Kemma.

  

Ohjelma

Torstai 2.3.2006 klo 12.00-21.00

Päivän pj. opetusneuvos Marja Montonen

12.00-13.00

Ilmoittautuminen ja näyttelyjä (Kemian laitoksen pääaula)

13.00-13.15

Kemian opetuksen päivien avaus, A129 (Maija Aksela ja Marja Montonen)

13.15-14.00

Kemian tutkimus tänään, A129 (kemian laitoksen johtaja, prof. Markku Räsänen)

Esityksessä käsitellään kemian tutkimuksen nykytilannetta esimerkkien avulla ja tuodaan esille Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkimuksen painopistealueet. Esityksen lopussa mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

14.00-15.00

Kemian yliopisto-opetus muutoksessa, A 129
Kemian yliopisto-opetus on uudistunut syksystä 2006 alkaen Suomessa. Esityksessä käsitellään uutta tutkinnonuudistusohjelmaa sekä kemistin että kemian opettajan koulutusohjelmassa ja sen mahdollisuuksia:

 • Kemistin koulutusohjelma (tutkinnonuudistuskoordinaattori Marika Nieminen)
 • Kemian opettajankoulutusohjelma kemian laitoksella (Maija Aksela)
 • Pedagogiset opinnot soveltavan kasvatustieteen laitoksella (prof. Jari Lavonen)

Esitysten lopussa on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

15.00-15.30

Tauko ja näyttelyjä

15.30-17.00

Tutustumista kemian nykytutkimukseen tutkimuslaboratorioissa kemian laitoksella
Mahdollisuus tutustua kemian laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin. Laboratorioiden vierailujen koordinoinnista vastaa kouluyhteistyökoordinaattori, tutkija Elina Nurminen, kemian opetuksen keskuksesta. Ryhmiin jakautuminen tapahtuu ilmoittautumisten mukaisesti kemian laitoksen pääaulassa oppaiden johdolla.

 • Vihreä kemia ja ympäristökemia: järj. analyyttisen kemian laboratorio, orgaanisen kemian laboratorio ja radiokemian laboratorio
 • Materiaali- ja nanokemia: järj. epäorgaanisen kemian laboratorio ja polymeerikemian laboratorio
 • Laskennallinen ja teoreettinen kemia: järj. fysikaalisen kemian laboratorio ja kemian tieto- ja viestintätekniikan yksikkö, eChemicum

17.15-21.00

Paneelikeskustelu ja illanvietto tarjoilun kera, A129 ja aula
Paneelikeskustelu ”Kysy ja keskustele kemian opetuksesta ja tutkimuksesta” opetusneuvos Marja Montosen johdolla. Paneelikeskusteluun osallistuu kemian ja kemian opetuksen asiantuntijoita eri asteilta ja yhteistyökumppanien edustajia. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen lomakkeella. Mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua tarjoilun kera!

 

Perjantai 3.3.2006 klo 8.00-16.30

Päivän pj., yliopistonlehtori Maija Aksela

8.00-9.00

Ilmoittautuminen ja näyttelyt (Kemian laitoksen pääaula)

9.00-9.15

Päivän ohjelmasta, A129 (pj., yliopistonlehtori Maija Aksela)

9.15-10.00

Uudistuuko kemian opetus?, A129 (opetusneuvos Marja Montonen)
Esityksessä käsitellään kemian opetuksen nykytilannetta. Esityksen lopussa on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

10.00-11.00

Kemian ymmärtäminen ja ajattelutaidot, A129 (Maija Aksela & Elsi Torn)
Esityksissä käsitellään kemian ymmärtämistä ja ajattelutaitoja uusimman tutkimustiedon pohjalta. FT Maija Akselan alustuksen jälkeen KT Elsi Torn antaa käytännön vinkkejä aiheeseen oman tutkimuksen ja opettajakokemuksen kautta. Esityksen lopussa on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

11.00-12.00

Ainereaali -uhka vai mahdollisuus?, A129 (prof. Heikki Saarinen, lehtori Päivi Ojala, lehtori Tiina Tähkä ja lehtori Mari Juuti)
Esityksessä käsitellään ensi keväänä alkavan uuden ainereaalin uhkia ja mahdollisuuksia professori Heikki Saarisen johdolla.
Käytännön vinkkejä ainereaalin tueksi koulussa kemian opettajien näkökulmasta.

12.00-13.00

Tauko (ruokailumahdollisuus omakustanteisesti & oppimateriaalinäyttelyjä)

13.00-14.00

Posterisessio, kemian laitoksen pääaula
Posterisessiossa esitellään kemian opetuksen ajankohtaisia teemoja: mm. ”Vettä verkossa” -hanke, ”Informaali kemian oppiminen”, ”Vihreä kemia opetuksessa”, ”Ympäristökemia opetuksessa”, ”Materiaali – ja nanokemia opetuksessa”, ”Laskennallinen ja teoreettinen kemia opetuksessa” sekä yhteistyökumppanien kemian opettajien tukipalveluja. Esittäjinä kemian opettajia, kemian opetuksen tutkimuksen edustajia, kemian opettajaopiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita.
Postereiden abstraktit.
Tule tutustumaan ja keskustelemaan!

14.00-14.45

Työpajat I
Työpajoissa tutustutaan konkreettisesti ajankohtaisiin ja kemian opettajien toivomiin aiheisiin kemian opettajien ja muiden asiantuntijoiden kouluttamina. Ilmoittautuminen erikseen jokaiseen työpajaan. Samat työpajat sekä 14.00-14.45 että 15.00-15.45.

14.45-15.15

Tauko (kahvimahdollisuus omakustanteisesti ja näyttelyt)

15.15-16.00

Työpajat II
Työpajoissa tutustutaan konkreettisesti ajankohtaisiin ja kemian opettajien toivomiin aiheisiin kemian opettajien ja muiden asiantuntijoiden kouluttamina. Ilmoittautuminen erikseen jokaiseen työpajaan. Samat työpajat sekä 14.00-14.45 että 15.00-15.45.

16.00-16.30

Päivien koonti ja arviointi, A129 (pj. Maija Aksela ja opetusneuvos Marja Montonen sekä yhteistyökumppanien edustajia)
Keskustellaan päivien annista ja kootaan toivomuksia seuraaville Kemian opetuksen päiville. Palkitaan parhaat posterit. Palautetaan päivien ohjelmaa koskevat arviointilomakkeet.

 

Posterisessio

Kemia elinympäristössä -kurssin tuotoksia
Kemian opetuksen keskus Kemma

 • mm. ”Informaali kemian oppiminen”, ”Vihreä kemia opetuksessa”, ”Ympäristökemia opetuksessa”, ”Materiaali- ja nanokemia opetuksessa”, ”Laskennallinen ja teoreettinen kemia opetuksessa”

 

KRC – en resurs för skolans kemiundervisning
Vivi-Ann Långvik, Kemilärarnas resurscentrum, Ruotsi

 

Laboratoriotöiden ongelmalähtöinen ohjauskokeilu
Kati Vilonen, Teknillinen korkeakoulu

 • Posteri käsittää esittelyn ongelmalähtöisestä ohjauksesta laboratoriotöissä ja parin vuoden aikana saatuja kokemuksia menetelmän käytöstä.

 

Laboratorio-opetusta virtuaalisesti
Päivi Korte

 • Virtuaalisen laboratorio-oppaan avulla pääset tutustumaan orgaanisen kemian laboratorioon. Sivusto esittelee ja havainnollistaa kemian laboratoriota ja laboratoriotyöskentelyä monipuolisin mediaelementein. Laboratorio-oppaan avulla saat kattavan kokonaiskäsityksen orgaanikon työkuvasta.

 

Suomen Kemian Seuran kemian opetuksen jaosto

 

Tiedeopetusyhdistys

 

Toimintaa ja kokeita luokkahuoneeseen ammattikorkeakoulun kemian peruskurssilla
Auli Alanko, Chydenius-instituutti – Avoin yliopisto
Heli Kantola, Vaasan ammattiopisto
Riitta Niemelä, Vaasan ammattikorkeakoulu
Maija Pohjakallio, Helsingin suomalainen yhteiskoulu
Pekka Stén, Vaasan ammattikorkeakoulu

 • Opettajankoulutuksen opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parantavatko luokassa tehtävät kemialliset demonstraatiot ja harjoitustyöt oppimismotivaatiota ja -tuloksia ammattikorkeakoulun kaikille insinööriopiskelijoille pakollisella kemian peruskurssilla. Keskeinen osa opinnäytetyötä oli myös demonstraatiopohjaisen kemian peruskurssin suunnittelu. Kirjallisuuteen ja laboratoriossa työskennelleiden kemistien koulutukseen ja työkokemukseen perustuen valittiin ja testattiin kymmenen demonstraatiota ja harjoitustyötä, jotka kattavat tasaisesti koko kurssin.
 • Kemian peruskurssin demonstraatiopohjainen toteutus testattiin käytännössä Vaasan ammattikorkeakoulun rinnakkaisilla opiskelijaryhmillä. Kyselytutkimuksella mitattiin opiskelijoiden motivaatio ennen kurssia ja sen jälkeen sekä vertailtiin motivaation kehittymistä ja oppimistuloksia, kun kokeiluryhmän opetus sisälsi paljon demonstraatioita ja vertailuryhmän opetus vähän demonstraatioita. Kyselylomakkeen Likert-asteikollisiin motivaatioaiheisiin väittämiin saatujen vastausten faktorianalyysi ja T-testit osoittivat demonstraatioihin perustuvan opetuksen ylläpitävän oppimismotivaatiota. Tämän opetuskokeilun demonstraatiopohjaisessa toteutuksessa ei kuitenkaan jäänyt riittävästi aikaa yhteisiin laskuharjoituksiin oppitunneilla. Niinpä demonstraatiopohjainen opetus ei tässä kokeilussa parantanut perinteisellä laskuvoittoisella tentillä mitattuja oppimistuloksia.

 

Vettä verkossa
Pirjo Häkkinen ja Marjo Mäntylä, kemian laitos, Jyväskylän yliopisto

 • Perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2004 ja lukion 1.8.2005. Merkittävinä uudistuksina ja painopistealueina opetussuunnitelmissa ovat aihekokonaisudet. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ainakin aihekokonaisuudet vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä lukion opetuksessa kesstävä kehitys koskettavat kemian opetusta. Aihekokonaisuuksien opettaminen lisää kemian opettajien täydennyskoulutustarvetta. Tällä hankkeella luomme verkkomateriaalia, jolla voimme parantaa työelämässä toimivien opettajien täydennyskoulutustarvetta sekä saavuttamaan saavuttamaan opettajankoulutksessa olevat tulevat opettajat.

 

Yleisöäänestyksessä parhaaksi valittiin posteri ”Vihreä kemia” (perusteluja: monipuolinen tietoaine erilaisille vastaanottajaryhmille, ytimekäs koonti tärkeimmistä asioista ja päivystävät esittelijät erinomaisia ja taitavia keskustelijoita; väritys, hyvä jäsentely, informatiivinen, innostava).

 

Työpajat perjantaina 3.3.2006

Samat työpajat järjestetään sekä klo 14.00-14.45 että klo 15.00-15.45.
Työpajat esitetty aakkosjärjestyksessä.

 

Kemiaa lapsille (Merike Kesler, Kerhokeskus- koulutyön tuki ry)
Työpajassa esitetään Kerhonetti- sivustoa ja tehdään helppoja kokeellisia töitä. Esillä on vinkkejä kerhotyöskentelyyn ja oppitunneille. Pajassa esitetään myös integrointi- ideoita (esim. teknologia ja kemia, biologia ja kemia, ympäristökasvatus ja kemia). Suurin osa tehtävistä on suunniteltu 5-12 -vuotiaille.

 

Kemia on kivaa – oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista (tutkija, lehtori, KT Elsi Torn)
Erilaiset ja eri tavoin motivoituvat oppilaat pitävät kemiaa mukavana oppiaineena. Edellytys on työtapojen vaihtelu niin, että jokainen tuntee mielihyvää työskentelystä. Monille käytännön työt laboratoriossa ovat antoisinta. Kaikki eivät koe noin, vaan sanovat: ”Mä tykkään, kun asiat opetetaan niin, kuin ne on kaavoilla ja sellaisilla.” Mallintaminen on tehokasta, mutta kaikki -varsinkaan asiasta syvästi innostuneet – eivät ”piirileikeistä” välitä. Tiedon jäsentyminen, useimmilla aito ymmärtäminen on tärkeää. Nekin, joiden motivaatio riittää tekemiseen, ei asiaan, jäsentävät ja lajittelevat tietoa. Osa oppilaista haluaa valmiin, opettajan jäsennyksen, eivätkä välitä hidastavista käytännön töistä. Onko heidän joukossaan piilossa potentiaalisia kemistejä? Nopean edistymisen pakko ja kilpailu kun sokaisevat.

 

Kivi ja kemisti (prof. Martti Lehtinen, geologian laitos, Helsingin yliopisto)
Työpajassa tutustutaan kiviin (erityisesti mineraaleihin) kemiallisina yhdisteinä ja niiden syntyyn kivisulista, kuumista liuoksista sekä keskinäisiin kiinteän tilan reaktioihin metamorfoosissa (vuorijonomuodostuksessa). Lisäksi voisi pohtia, miksi ja mihin tarkoituksiin. Suomessa louhitaan 5 miljoonaa tonnia (tai 15 miljoonaa tonnia, jos Siilinjärvi lasketaan mukaan) kalsiumkarbonaattia vuodessa.

 

Kokeellista kemiaa 5.- 6. luokkien kemian opetuksessa (Elina Nurminen, Kemian opetuksen keskus)
Testaa omaan kemian opetukseesi uusi kokeellinen työohje. Voit valita työohjeen itse esimerkiksi Ksenonit -sivustojen materiaaleista tai ehdottaa omaa aihetta ilmoittautumislomakkeen kautta. Mahdollisuus myös kysymyksiin ja keskusteluun kokeellisen työskentelyn käytännön järjestämisestä kouluopetuksessa.

 

Kokeellista kemiaa perusopetuksen 7.-9. luokkien ja lukion kemian opetuksessa (Hanna Tanskanen, Kemian opetuksen keskus)
Testaa omaan kemian opetukseesi uusi kokeellinen työohje. Voit valita työohjeen itse esimerkiksi kemian opetuksen keskuksen uusista työohjeista sivustojen materiaaleista (http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/palvelut/opetusaineistot/kokeellis...) tai ehdottaa omaa aihetta ilmoittautumislomakkeen kautta. Mahdollisuus myös kysymyksiin ja keskusteluun kokeellisen työskentelyn käytännön järjestämisestä opetuksessa.

 

Molekyylimallinnus kemian opetuksessa (akatemiatutkija Jan Lundell, kemian tieto – ja viestintätekniikan keskus, eChemicum, kemian laitos, Helsingin yliopisto)
Kokeile, miten tietokoneilla voidaan rakentaa kolmiulotteisia molekyylimalleja ja millaisia kemian opetukseen soveltuvia visualisointeja voidaan luoda Spartan- molekyylimallinnusohjelmalla. Tarjolla vinkkejä virtuaalimallien ja simulaatioiden soveltamisesta kemian opetuksessa.

 

SOLO- taksonomian hyödyntäminen arvioinnissa (tutkija, FT Maija Kiviahde, Oulun yliopisto)
Työpajassa esitellään uusinta tutkimustietoa SOLO -taksonomian käytöstä kemian tehtävien arvioinnissa. Osoitteessa http://herkules.oulu.fi/isbn9514278488/ sivulla 73 on lisätietoa aiheesta.

 

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa (lehtori Marja-Leena Mäkelä, Forssan ammatillinen oppilaitos)
Työpajassa haetaan yhdessä toimivia ratkaisuja osallistujien esittämiin kemian kokeelliseen työskentelyyn liittyviin turvallisuuskysymyksiin.

 

Verkkomateriaali kemian opetuksen ja oppimisen tukena (yliopistonlehtori Maija Aksela, Kemian opetuksen keskus ja lehtori Mari Juuti, Ressun lukio)
Työpajassa esitellään verkkomateriaalien mahdollisuuksia kemian opetuksen ja oppimisen tukena sekä tuodaan esille uusia kemian verkkomateriaaleja. Osallistujille jaetaan esitteitä ja linkkilista hyvistä materiaaleista.

 

Vinkkejä kokeellisuuden järjestämiseen ja arviointiin lukion kemian opetuksessa (Päivi Ojala, Kalajoen lukio)
Suurissa ryhmissä ja vaatimattomissa opetustiloissa lukion kemian kokeellisuuden toteuttaminen asettaa opettajalle melkoisen haasteen. Työpajassa voit tutustua menetelmiin, miten kokeellisuutta voidaan toteuttaa ja arvioida puutteellisissa tiloissa huomioiden uuden opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet.

Esityksiä

Torstai 2.3.2006

 • Kemian opetuksen päivien avaus, Maija Aksela ja Marja Montonen

 

 • Kemian tutkimus tänään, prof. Markku Räsänen

 

 • Kemian yliopisto-opetus muutoksessa: 
  • Kemistin koulutusohjelma, Marika Nieminen
  • Kemian opettajankoulutusohjelma kemian laitoksella ja Pedagogiset opinnot soveltavan kasvatustieteen laitoksella, Maija Aksela ja Jari Lavonen

Perjantai 3.3.2006

 • Uudistuuko kemian opetus?, Marja Montonen

 

 • Kemian ymmärtäminen ja ajattelutaidot, Maija Aksela & Elsi Torn

 

 • Kemian ymmärtäminen ja ajattelutaidot, Maija Aksela

 

 • Ainereaali -uhka vai mahdollisuus? Heikki Saarinen, Tiina Tähkä ja Mari Juuti

 

 • Verkkomateriaali kemian opetuksen ja oppimisen tukena, Maija Aksela

 

 • Hyödyllisiä www-sivuja opetukseen

 

 • Kemia on kivaa – oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista, KT Elsi Torn