Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Luonnontieteiden perusta on ilmiöiden mallinnus ja mallien ratkaisu.  Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin.   Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista.  Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin.  Ohjelma vaatiikin sinulta tavallista enemmän sitoutumista oman osaamisen kehittämiseen ja opintojen tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun.  Opintokokonaisuutesi räätälöidään sinua varten lähtötietojesi ja mieltymystesi  mukaisesti, yhteistyössä ohjelman professorien kanssa.

Ohjelmalla on hyvin voimakas tieteellinen painotus ja se johtaa luontevasti jatko-opiskeluun fysiikan, matematiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen alalla.  Tavallisesti tämä tapahtuu jossain Kumpulan kampuksella olevassa tutkimusryhmässä.

Maisteriohjelman suoritettuasi

 • sinulla on vahva perusosaaminen valituilla luonnontieteen aloilla,
 • sinulla on hyvät analyyttisen ja laskennallisen ajattelun ja päättelyn taidot,
 • osaat soveltaa teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä eri alojen ongelmien analysointiin ja ymmärtämiseen,
 • osaat yleistää luonnontieteiden ilmiöihin liittyvää tietoa ja hahmottaa tämän tiedon sisäisiä yhteyksiä,
 • osaat laatia matemaattisia malleja luonnonilmiöille,
 • osaat ratkaista malleja analyyttisesti sekä numeerisesti.

Maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Ohjelma on monikielinen.  Opetus annetaan englanniksi, mutta kurssit ja opinnäytteet on mahdollista suorittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.  Ohjelman kansainvälisellä linjalla on mahdollisuus suorittaa myös kokonaan englanninkielinen tutkinto, mutta tälle linjalle on haettava erikseen.

Koulutusohjelman erityispiirre on sen laaja-alaisuus: se koostuu useista fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen moduuleista. Näistä sinulle valitaan sopiva kokonaisuus omien mieltymysten ja kandivaiheessa tehtyjen opintojen mukaan. Ohjelmaan kuuluu moduuleita mm. seuraavilta aloilta:

 • teoreettinen fysiikka
 • matematiikka
 • kosmologia ja hiukkasfysiikka
 • laskennallinen fysiikka
 • fysikaalinen kemia
 • laserspektroskopia
 • matemaattinen fysiikka ja stokastiikka
 • sovellettu analyysi
 • ohjelmistotekniikka
 • teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Kursseihin liittyy ryhmä- ja luento-opetusta, harjoitustehtävien ratkaisemista, kirjallisuuteen perehtymistä ja ryhmätyöskentelyä. Yleensä kursseilla on myös kokeita tai harjoitustöitä. Lisäksi opintoja voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä.

Maisteriohjelma ei sisällä erikoistumislinjoja, vaan sen sijaan sinulle räätälöidään sopiva moduulikokonaisuus useista fysiikan, matematiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen moduuleista omien suunnitelmiesi ja pohjatietojesi mukaan. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa varmistetaan, että opinnot muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy

 • 90 op maisteriohjelmaan kuuluvia opintoja, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (30 op), sekä
 • 30 op muita opintoja joko maisteriohjelman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.

Opinnot sisältävät henkilökohtaisen opintosuunnitelman, työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Muut opinnot voivat sisältää myös harjoittelua, pää- tai sivuainetta täydentäviä opintoja tai kokonaan uuden sivuaineen.

Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 opintopistettä.  Tutkielma tehdään usein ohjelmaan kuuluvien laitosten tutkimusryhmien alaisuudessa, joten huippututkimukseen pääsee tututustumaan jo maisteriopintojen aikana.  Nämä työt johtavat luontevasti jatko-opintoihin.

Filosofian maisterin tutkinto teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä soveltavissa tieteissä antaa sinulle erittäin hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin tai työllistyä monenlaisiin tehtäviin kotimaassa, ulkomailla tai kansainvälisesti. Tutkimuksen ja tuotekehityksen pariin teollisuudessa työllistyneet filosofian maisterit ovat hyvin palkattuja. Ura yliopistossa tai tutkimuslaitoksissa puolestaan mahdollistaa vapaan akateemisen tutkimuksen oman kiinnostuksen kohteen parissa.

Maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät esim.

 • teollisuuteen, erityisesti korkean teknologian yrityksiin (soveltava tutkimus ja tuotekehitys, johtotehtävät),
 • yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin ulkomailla ja Suomessa (tieteellinen perustutkimus),
 • opetustehtäviin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa,
 • ohjelmistotuotantoon, esim. pelialalle,
 • erilaisiin suunnittelu- ja konsulttitehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Esimerkiksi aiemman tutkintojärjestelmän vastaavilta erikoistumislinjoilta valmistuneita on työllistynyt tutkijoiksi ja opettajiksi yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin Suomessa ja ulkomailla (mm. CERN, ESA, NASA), hallintotehtäviin (esim. Suomen Akatemia) ja liike-elämän palvelukseen. Koulutuksen vankoilla analyyttisillä taidoilla on kysyntää esim. data-analyysitehtävissä (teollisuus, mediayritykset, pelialan yritykset, rahoitusala), teollisuusyritysten tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja konsulttitehtävissä (mm. Nokia, Ericsson, Apple, Sanoma, Spinverse, Supercell, Nielsen, Valo Research and Trading, Planmeca, Reaktor, Comptel, Vaisala, KaVo Kerr Group, IndoorAtlas ja Goldman Sachs).

Maisterin tutkinto (Filosofian Maisteri) on ylempi korkeakoulututkinto, joka pätevöittää moniin asiantuntijatehtäviin ja jatko-opintoihin tohtoriohjelmissa sekä koti- että ulkomailla.  Yhdistämällä maisteriohjelman opintoihin pedagogisia opintoja voi saada pätevyyden toimia peruskoulun ja lukion opettajana.

Koulutusohjelmalla on hyvin kansainvälinen ilmapiiri ja siinä opettavat monet koti- ja ulkomaiset huippututkijat.  Jos teet pro gradu -tutkielman jossain tutkimusryhmässä, näet kuinka kansainvälinen tutkimustyö toimii. Tämän lisäksi Helsingin yliopisto ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoavat sinulle monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen,
 • työharjoittelu ulkomailla,
 • tiedekunnan englanninkielinen opetustarjonta,
 • yhteistyö ohjelman kansainvälisen linjan opiskelijoiden kanssa,
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät ja
 • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikurssit.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta tähtää Euroopan kärkeen omien tieteenalojensa tutkimuksessa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu lukuisia kansainvälisiä huippututkimuskeskuksia, kuten Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERN, Euroopan avaruusjärjestö ESA, synkrotronisäteilytutkimuskeskus ESRF ja fuusiotutkimusreaktori ITER.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua tutkimusharjoitteluun esimerkiksi CERNiin Geneveen, Sveitsiin tai ESRF-keskukseen Grenobleen, Ranskaan. Harjoittelu yhdessä kampuksen kansainvälisesti aktiivisista tutkimusryhmistä mahdollistaa tutustumisen ja yhteydenpidon kansainväliseen tutkijayhteisöön jo opiskeluaikana. Lisäksi kansainväliset opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suorittaa osan tutkinnostasi ulkomaisessa yliopistossa.

Maisteriohjelman opiskelijana voit valita sivuaineopintoja niin oman tiedekuntasi kuin yliopiston muidenkin tiedekuntien oppiaineista. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voit tarvittaessa opiskella muissakin Suomen korkeakouluissa, joten tutkinnon räätälöinti mieleiseksesi on helppoa.  Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Lisäksi voit opintojesi aikana olla mukana oman alasi tutkimushankkeissa eli konkreettisessa tutkimustyössä.  Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kanssa on suosittu keino työelämävalmiuksien parantamiseen.  Ohjelma on läheisessä yhteistyössä fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) ja tietotekniikan tutkimuslaitoksen (HIIT) kanssa.

Ohjelma pitää yllä kontakteja alumneihinsa yrityssektorilla.  Omaa yritysideaa pääsee kehittämään yliopiston yrittäjyyskursseilla sekä Think Company -yrittäjyyspajassa, joka on uudenlainen yhteisöllinen kohtaamispaikka yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille sekä eri alojen yrittäjille.

Maisteriohjelma on vahvasti tutkimuksellisesti suuntautunut.  Kumpulan kampuksella tehdään huippututkimusta monilla maisteriohjelmaan liittyvillä aloilla: näihin kuuluvat mm. teoreettinen hiukkasfysiikka, kosmologia, laskennallinen materiaalifysiikka, aerosolifysiikka, matemaattinen fysiikka, inversio-ongelmat, teoreettinen kemia, laserspektroskopia ja algoritmiteoria.  Ohjelman opettajat ovat näiden ryhmien tutkijoita.  Maisteriohjelma antaa sinulle vahvat valmiudet siirtyä jatko-opiskelijaksi ja tutkijaksi johonkin näistä aloista.

Koulutusohjelma on yhteistyössä fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) ja tietotekniikan tutkimuslaitoksen (HIIT) kanssa ja liittyy Analyysin ja dynamiikan, Inversio-ongelmien ja Ilmakehätieteiden huippuyksiköiden toimintaan.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi

Voit tutustua tohtoriohjelmiin tarkemmin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.