Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
14.9.2018 - 27.9.2018

Bottom content

Koulutus

Tohtorin tutkinto tuottaa syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja yleisiä tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat syvällinen ymmärrys tieteenalojen luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot syvenevät. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tohtoriohjelman järjestämä opetus tapahtuu pääasiassa suomen ja englannin kielillä. Opintosuorituksia on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma tarjoaa opetusta kaikilla teologian ja uskonnontutkimuksen tieteenaloilla:

 • Eksegetiikka
 • Kirkkohistoria
 • Systemaattinen teologia
 • Uskontotiede
 • Käytännöllinen teologia

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op)
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Tohtorin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.  Teologian tohtoriohjelmasta valmistuvat tohtorit työllistyvät akateemisen opetus- ja tutkimusuran lisäksi suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen sekä erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

Tohtorintutkintoon teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa on mahdollista sisällyttää kansainvälistymisjakso, joka voi koostua esimerkiksi esitelmästä kansainvälisessä konferenssissa, tutkijavaihdosta ulkomaisessa yliopistossa tai kansainvälisestä opetustoiminnasta. Tohtoriohjelma myöntää matkatukea tohtorikoulutettavien konferenssimatkoihin sekä muihin kansainväliseen, väitöskirjatyötä edistäviin, ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Lisäksi tohtoriohjelmassa vierailevien kansainvälisten tutkijoiden pitämät luennot ja kurssit tutustuttavat tohtorikoulutettavia alan kansainvälisiin virtauksiin ja käytäntöihin. Kaikki kuvaillut aktiviteetit auttavat heitä verkostoitumaan kansainväliseen tiedeyhteisöön.

Tohtoriohjelma ja tutkijakoulu järjestävät myös kansainvälistymistä tukevia opintojaksoja esimerkiksi kansainvälisestä julkaisemisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta ja esiintymisestä muulla kuin suomen kielellä.

Tohtoriohjelma osallistuu kahteen yhteiseurooppalaiseen tohtorikoulutusohjelmaan: The European Ph.D.Net: Literary and Cultural Studies ja The European Ph.D.Net in Philosophy. The European Ph.D.Net: Literary and Cultural Studies -verkosto koostuu kuuden yliopiston yhteistyöstä ja siihen valitut opiskelijat suorittavat Cotutelle-tutkinnon. Mukana olevat yliopistot ovat Helsingin lisäksi Bergamon, Grazin, Giessenin Justus Liebig , Portugalin Katolinen ja Tukholman yliopistot. Ohjelmaan valitaan kaksi opiskelijaa joka kolmas vuosi. The European Ph.D.Net in Philosophy-verkostoon kuuluu Helsingin ohessa Bergenin, Bielefeldin, Bolognan, Bukarestin ja Uppsalan yliopistot. Ohjelmaan valitaan kahdesta kolmeen opiskelijaa joka kolmas vuosi. Opiskelijat saavat suorituksestaan yliopistojen yhteisen Educational Agreementin mukaisen todistuksen.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.

Hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.