Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, teologian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita.

Oppialakohtaiset tiedot ja taidot

 • Opiskelija hallitsee syvällisesti vähintään yhden teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluvan oppialan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tutkimusmenetelmät, ja hän kykenee soveltamaan niitä käytäntöön.  
 • Opiskelija syventää tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja osaa tuottaa viimeisteltyä tutkimustekstiä.
 • Opiskelija tuntee ja osaa analysoida kriittisesti oppialan tutkimia ilmiöitä.  
 • Opiskelija ymmärtää ja kykenee arvioimaan kriittisesti koulutusohjelman oppialoihin sekä niiden rajapintoihin kytkeytyviä ongelmia ja pystyy ratkaisemaan niitä luovasti muuttuvissa tilanteissa.    
 • Opiskelijalla on valmiudet ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. 

Yleiset taidot ja valmiudet   

 • Opiskelija kykenee analysoimaan ja arvioimaan katsomuksia, arvoja ja etiikkaa koskevia kysymyksiä sekä etsimään ja luomaan niihin ratkaisuja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.
 • Opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijana sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.   
 • Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, ohjata ja johtaa alaansa liittyviä töitä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.    
 • Opiskelija hallitsee hyvin oppialansa edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.  
 • Opiskelijalla on hyvät taidot viestiä alan kysymyksistä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille kotimaisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.   

Asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot   

 • Opiskelija on sisäistänyt akateemisen asiantuntijaroolinsa sekä siihen kuuluvan eettisen vastuun.  
 • Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan sekä kehittämään sitä tavoitteellisesti.

Opintoja voi suorittaa suomen- ja ruotsinkielellä. Opetusta voidaan järjestää myös englanninkielellä.

Ohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opintosuunta on niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opettajan pedagogisiin opintoihin (opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta) tai kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta).  Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin kandivaiheessa, maisterintutkintoa suorittavien mahdollisuuksista hakea pedagogisiin opintoihin päätetään syksyn 2017 aikana. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa  on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi.

Opiskelija valitsee oppialan, johon opinnoissaan syventyy. Oppialoja on 12:

 • Uuden testamentin eksegetiikka 
 • Vanhan testamentin eksegetiikka 
 • Yleinen kirkkohistoria 
 • Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 
 • Dogmatiikka 
 • Ekumeniikka 
 • Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 
 • Uskonnonfilosofia 
 • Käytännöllinen teologia 
 • Kirkkososiologia 
 • Uskonnonpedagogiikka 
 • Uskontotiede

Maisteriohjelma on kaksivuotinen ja sen laajuus on 120 op. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat suorittavat syventävät opinnot 60-70 op. Sinulle voidaan lisäksi määrätä enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin viran kelpoisuuden saavuttamiseksi. 

Syventävät opinnot 60-70 op       

 • pro gradu -tutkielma 30 op  
 • seminaari (sis. menetelmät) 10 op  
 • tutkielman oppialan opinnot 15 op  
 • temaattiset opinnot (1-3 x 5 op) 5-15 op     

Lisäksi opiskelija suorittaa 50-60 op sisältäen     

 • soveltavat opinnot 15 op
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista 35 op

Mikäli et ole suorittanut osana aiempaa tutkintoasi/täydentäviä opintoja tai niitten lisäksi teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 25 op (tai vastaavia opintoja) ja klassista kieltä 10 op, suoritat nämä opinnot valinnaisten opintojen sijaan.

tai

opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunnassa

 • pedagogiset opinnot 60 op

Teologian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, jonka laajuus on 30 op. Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, tutkielman aihepiirin tuntemusta sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -työssä opiskelija pääsee tutkimaan ja perehtymään itseä kiinnostavaan aiheeseen syvällisesti.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Tällaista osaamista tarvitaan esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Koulutus on monialaista ja antaa opiskelijalle valmiuksia muuttuvaan työelämään monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa voi suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka tuottaa kelpoisuuden ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa on mahdollista suorittaa vieraskielisiä opintojaksoja tai opintokokokonaisuuksia. Opiskelija voi myös suorittaa soveltaviin opintoihin sisältyvän työharjoittelun ulkomailla tai kotimaassa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutusohjelma tekee yhteistyötä teologeja työllistävien tahojen kanssa kutsumalla työnantajia opiskelijatapaamisiin sekä kursseille. Joidenkin opintojaksojen aikana voidaan vierailla teologeja työllistävillä työpaikoilla ja tarjolla on myös kursseja, jotka toteutetaan ulkopuolisen toimijan kanssa yhteistyönä (palveluoppiminen).

Koulutusohjelmassa tehdään myös muuta yhteistyötä eri tieteenalojen ja työnantajan edustajien kanssa. Yhteistyö voi liittyä koulutuksen uudistamiseen, koulutuksen seuraamiseen ja teologian opiskelijoiden tukemiseen. Teologisella alalla tutkimus on korkeatasoista ja tähän liittyy yhteistyötä muiden tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Erityisvahvuudet:

 • länsimaisen uskonto- ja aateperinnön juuret
 • kristillisen aatehistorian kehitys ja sisältö
 • uskonto Suomessa ja lähialueilla

Nousevat alat:

 • uskonto yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteissa
 • etiikan ja arvokeskustelun uudet haasteet
 • uskonto Euroopassa ja uskontojen globaalit kehitystrendit

Lue lisää tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta tiedekunnan verkkosivuilta.

Teologian maisterin tutkinnolla saat kelpoisuuden hakea teologian tohtorin opintoihin niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Lisätietoa vaatimuksista ja hakemisesta löydät tiedekunnan sivuilta.

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta on suurin Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yksiköstä ja opiskelijamäärältään teologian alalla Euroopan suurimpia. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa uskontoon ja sen eri ilmenemismuotoihin kohdistuvaa tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiedekunnassa on neljä osastoa: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja käytännöllinen teologia. Uskontotiede on teologisen ja humanistisen teidekunnan yhteinen oppiaine.

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antavat välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa.Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Teologinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsingin yliopiston keskustakampusta. Tiedekunta on opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston, kansalliskirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä. Kaisa-kirjasto ja oppimiskeskus Aleksandria tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Kaisa-kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja kurssikirjat). Tiedekunta on mukana pilotoimassa uutta tenttiakvaariota oppimisympäristönä.

As a University of Helsinki degree student, you can participate in a student exchange or traineeship outside Finland. The University has approximately 500 high-quality partner universities throughout the world, and each year some 1,000 University students embark on a student exchange or traineeship. A stay abroad gives valuable skills and experiences:

 • You can incorporate an international dimension into your degree and obtain international expertise in your field. A well-planned student exchange provides you with diverse, unique skills!
 • You will gain a new perspective on the world, learn more about yourself and enhance your language proficiency.
 • You will get better acquainted with the culture of the target country, meet new people and be able to establish international networks in your field.

More information about studying abroad: guide.student.helsinki.fi/en/study-abroad

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.