Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta.

Tieteenalakohtaiset tiedot ja taidot

Opiskelija

 • ymmärtää miten teologiaan ja uskontoon kohdistuva tutkimustieto syntyy ja miten se eroaa muusta uskontoa koskevasta ajattelusta
 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tutkimusmenetelmät sekä pystyy muodostamaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä
 • kykenee soveltamaan joitakin tieteenalan tutkimuksellisia välineitä uskontojen yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen analyysiin
 • on saanut valmiuksia ihmisen kohtaamiseen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä työhön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen puolesta

Yleiset taidot ja valmiudet

Opiskelija

 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alan asiantuntijoille ja muulle yleisölle äidinkielellä, toisella vieraalla kielellä ja toisella kotimaisella kielellä
 • kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen
 • osaa tuottaa itsenäisiä esityksiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida alalle relevanttia ja tutkimusperäistä tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • osaa käyttää monipuolisesti tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä

Asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot 

Opiskelija

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa rakentaa omaa asiantuntijuuttaan
 • osaa asettaa tavoitteita omalle kehittymiselleen ja suunnitella opintojaan niiden mukaan 
 • on saanut valmiuksia asiantuntijuutensa soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä

Opintoja voi suorittaa suomen- ja ruotsinkielellä. Opetusta voidaan järjestää myös englanninkielellä.

Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidessä oppialassa:

 • eksegetiikassa (raamatuntutkimuksessa)
 • kirkkohistoriassa
 • systemaattisessa teologiassa
 • käytännöllisessä teologiassa
 • uskontotieteessä

Näissä aloissa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajasti.  Monet kandiohjelman opintojaksot ja -kokonaisuudet toteutetaan oppialojen yhteistyönä.

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opintosuunta on niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opettajan pedagogisiin opintoihin (opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta) tai kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta).  Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin kandivaiheessa, maisterintutkintoa suorittavien mahdollisuuksista hakea pedagogisiin opintoihin päätetään syksyn 2017 aikana. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa  on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi.

Kandiohjelma on kolmivuotinen ja sen laajuus on 180 op. Sen opinnot antavat perustiedot teologian ja uskonnon asiantuntemukselle, minkä jälkeen opiskelija voi syventää osaamistaan. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suorittanut jatkaa opintojaan ja valmistuu maisteriksi. Kandidaatintutkinnossa ensimmäisenä vuonna suoritettavat opinnot ovat kaikille teologisen tiedekunnan opiskelijoille samat.  Opiskelija tutustuu koulutusohjelman oppialoihin, teorioihin ja näkökulmiin sekä oppii tiedonhankintaan ja viestintään liittyviä perustaitoja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat oppivat keskustelemaan ja analysoimaan teologian ja uskonnontutkimuksen teemoja ja ilmiöitä laajemmin sekä saavat työelämävalmiuksia ja työkaluja oman asiantuntijaidentiteetin kehittämiseen. Opinnot eriytyvät sen mukaan, hakeutuuko opiskelija opiskelemaan jommankumman opintosuunnan mukaisesti ja mitä kursseja hän valitsee kurssitarjonnasta oppialaosaamista laajentaviksi opinnoiksi ja teemaopinnoiksi. 

Yhteiset opinnot 120 op

koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op

 • viestintä ja kieliosaaminen 15 op 
 • työelämäopinnot 10 op   

klassisia kieliä (kreikka, heprea tai latina) 10 op
perusopinnot (5 x 5 op) 25 op     
aineopinnot 60 op  

 • oppialaosaamista laajentavat opintojaksot (2 x 5 op)  
 • proseminaari (4 op)   
 • kandidaatintutkielma (6 op)     
 • temaattiset opinnot  (2 x 5 op):
    A) filosofia, tiede ja uskonto     
    B) ihminen, yhteisö ja uskonto     
 • temaattiset opinnot (3 x 5 op): Uskonto, historia ja yhteiskunta 
 • temaattiset opinnot (3 x 5 op): Arvot ja globaalin maailman haasteet  

Lisäksi opiskelijat suorittavat 60 op, jotka sisältävät

 • toisten tieteenalojen opintokokonaisuuksia  vähintään 25 op     
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista 35 op

         tai

kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa

 • klassisia kieliä (kreikka, heprea ja latina) 20 op          
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista 40 op

        tai

opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunnassa

 • toisen opetettavan aineen opinnot 60 op

Kolmannen vuoden kevätlukukaudella opiskelija osallistuu proseminaariin ja laatii opinnäytetyön.  Proseminaarit voivat olla teemapainotteisia tai oppialaan keskittyviä. Proseminaari ja kandidaatintutkielma muodostavat tutkinnon päätösvaiheen, jossa opiskelija soveltaa koulutusohjelman tarjoamia tutkimuksellisia välineitä tieteellisen tutkielman kirjoittamisessa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Tällaista osaamista tarvitaan esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Koulutus on monialaista ja antaa opiskelijalle valmiuksia muuttuvaan työelämään monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta antaa valmiudet suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa tuottaa kelpoisuuden ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma).

Kandiohjelman opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa vieraskielisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Opiskelija voi lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon ensisijaisesti  2. tai 3. lukuvuoden aikana.

Erityisvahvuudet:

 • länsimaisen uskonto- ja aateperinnön juuret
 • kristillisen aatehistorian kehitys ja sisältö
 • uskonto Suomessa ja lähialueilla

Nousevat alat:

 • uskonto yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteissa
 • etiikan ja arvokeskustelun uudet haasteet
 • uskonto Euroopassa ja uskontojen globaalit kehitystrendit

Tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen voit tutustua oheisten tutkijayhteisöesittelyvideoiden kautta:

Tutkinnonsuoritusoikeus teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa mahdollistaa hakeutumisen teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan ilman erillistä valintaa.

Voit myös hakea erillisessä haussa muihin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin ja muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta on suurin Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yksiköstä ja opiskelijamäärältään teologian alalla Euroopan suurimpia. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa uskontoon ja sen eri ilmenemismuotoihin kohdistuvaa tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiedekunnassa on neljä osastoa: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja käytännöllinen teologia. Uskontotiede on teologisen ja humanistisen teidekunnan yhteinen oppiaine.

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antavat välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa.Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Teologinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsingin yliopiston keskustakampusta. Tiedekunta on opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston, kansalliskirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä. Kaisa-kirjasto ja oppimiskeskus Aleksandria tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Kaisa-kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja kurssikirjat). Tiedekunta on mukana pilotoimassa uutta tenttiakvaariota oppimisympäristönä.

As a University of Helsinki degree student, you can participate in a student exchange or traineeship outside Finland. The University has approximately 500 high-quality partner universities throughout the world, and each year some 1,000 University students embark on a student exchange or traineeship. A stay abroad gives valuable skills and experiences:

 • You can incorporate an international dimension into your degree and obtain international expertise in your field. A well-planned student exchange provides you with diverse, unique skills!
 • You will gain a new perspective on the world, learn more about yourself and enhance your language proficiency.
 • You will get better acquainted with the culture of the target country, meet new people and be able to establish international networks in your field.

More information about studying abroad: guide.student.helsinki.fi/en/study-abroad

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

As a student at the University of Helsinki, you will have access to a wide range of services and benefits; such as housing, meals, health care, wellbeing and sports. On the New Student web pages, you will find information on necessary insurance, permits, and fees. As a member of the University of Helsinki Student union (HYY) you will have a great variety of services at your disposal and will be able to participate in various events and activities. Discounts are available for students, for example for travelling, cultural events, and several stores. Sub-organisations of HYY also organise a wide variety of social events. You will find more information on the University of Helsinki website http://www.helsinki.fi/newstudents.