Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta.

Tieteenalakohtaiset tiedot ja taidot

Opiskelija

 • ymmärtää miten teologiaan ja uskontoon kohdistuva tutkimustieto syntyy ja miten se eroaa muusta uskontoa koskevasta ajattelusta
 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tutkimusmenetelmät sekä pystyy muodostamaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä
 • kykenee soveltamaan joitakin tieteenalan tutkimuksellisia välineitä uskontojen yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmenemismuotojen analyysiin
 • on saanut valmiuksia ihmisen kohtaamiseen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä työhön hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen puolesta

Yleiset taidot ja valmiudet

Opiskelija

 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alan asiantuntijoille ja muulle yleisölle äidinkielellä, toisella vieraalla kielellä ja toisella kotimaisella kielellä
 • kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen
 • osaa tuottaa itsenäisiä esityksiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida alalle relevanttia ja tutkimusperäistä tietoa tarkoituksenmukaisesti 
 • osaa käyttää monipuolisesti tietotekniikkaa tiedon hakemisessa ja esittämisessä

Asiantuntijaidentiteettiin liittyvät tiedot ja taidot 

Opiskelija

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa rakentaa omaa asiantuntijuuttaan
 • osaa asettaa tavoitteita omalle kehittymiselleen ja suunnitella opintojaan niiden mukaan 
 • on saanut valmiuksia asiantuntijuutensa soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä

Opintoja voi suorittaa suomeksi ja ruotsiksi. Opetusta voidaan järjestää myös englanniksi.

Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidessä oppialassa:

 • eksegetiikassa (raamatuntutkimuksessa)
 • kirkkohistoriassa
 • systemaattisessa teologiassa
 • käytännöllisessä teologiassa
 • uskontotieteessä

Näissä aloissa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin, uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajasti sekä islamia keskeisten tekstien ja muslimien arjen elämän kautta. Monet kandiohjelman opintojaksot ja -kokonaisuudet toteutetaan oppialojen yhteistyönä.

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa ammatilliseen pätevyyteen johtava opintosuunta on niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opettajan pedagogisiin opintoihin (opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta) tai kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta) tai suuntautuvat islamilaisen teologian opintoihin (islamilaisen teologian opintosuunta). Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).  Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi.

Kandiohjelma on kolmivuotinen ja sen laajuus on 180 op. Sen opinnot antavat perustiedot teologian ja uskonnon asiantuntemukselle, minkä jälkeen opiskelija voi syventää osaamistaan. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suorittanut jatkaa opintojaan ja valmistuu maisteriksi. Ensimmäisenä vuonna opiskelija tutustuu koulutusohjelman oppialoihin, teorioihin ja näkökulmiin sekä oppii tiedonhankintaan ja viestintään liittyviä perustaitoja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat oppivat keskustelemaan ja analysoimaan teologian ja uskonnontutkimuksen teemoja ja ilmiöitä laajemmin sekä saavat työelämävalmiuksia ja työkaluja oman asiantuntijaidentiteetin kehittämiseen. Opinnot eriytyvät sen mukaan, hakeutuuko opiskelija opiskelemaan jonkin opintosuunnan mukaisesti ja mitä kursseja hän valitsee kurssitarjonnasta oppialaosaamista laajentaviksi opinnoiksi ja teemaopinnoiksi. 

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen teologisen tiedekunnan sivuilla.

Kolmannen vuoden kevätlukukaudella opiskelija osallistuu proseminaariin ja laatii opinnäytetyön.  Proseminaarit voivat olla teemapainotteisia tai oppialaan keskittyviä. Proseminaari ja kandidaatintutkielma muodostavat tutkinnon päätösvaiheen, jossa opiskelija soveltaa koulutusohjelman tarjoamia tutkimuksellisia välineitä tieteellisen tutkielman kirjoittamisessa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Tällaista osaamista tarvitaan esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Koulutus on monialaista ja antaa opiskelijalle valmiuksia muuttuvaan työelämään monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta antaa valmiudet suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa tuottaa kelpoisuuden ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma). Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Kandiohjelman opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa vieraskielisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Opiskelija voi lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon ensisijaisesti 2. tai 3. lukuvuoden aikana.

Erityisvahvuudet:

 • länsimaisen uskonto- ja aateperinnön juuret
 • kristillisen aatehistorian kehitys ja sisältö
 • uskonto Suomessa ja lähialueilla

Nousevat alat:

 • uskonto yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteissa
 • etiikan ja arvokeskustelun uudet haasteet
 • uskonto Euroopassa ja uskontojen globaalit kehitystrendit

Tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen voit tutustua tiedekunnan nettisivuilla.

Tutkinnonsuoritusoikeus teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa mahdollistaa hakeutumisen teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan ilman erillistä valintaa.

Voit myös hakea erillisessä haussa muihin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin ja muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Teologinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta on suurin Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yksiköstä ja opiskelijamäärältään teologian alalla Euroopan suurimpia. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa uskontoon ja sen eri ilmenemismuotoihin kohdistuvaa tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiedekunnassa on neljä osastoa: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja käytännöllinen teologia. Uskontotiede on teologisen ja humanistisen teidekunnan yhteinen oppiaine.

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antavat välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa.Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Teologinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsingin yliopiston keskustakampusta. Tiedekunta on opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston, kansalliskirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä. Kaisa-kirjasto ja oppimiskeskus Aleksandria tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Kaisa-kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja kurssikirjat). Tiedekunta on mukana pilotoimassa uutta tenttiakvaariota oppimisympäristönä.

As a University of Helsinki degree student, you can participate in a student exchange or traineeship outside Finland. The University has approximately 500 high-quality partner universities throughout the world, and each year some 1,000 University students embark on a student exchange or traineeship. A stay abroad gives valuable skills and experiences:

 • You can incorporate an international dimension into your degree and obtain international expertise in your field. A well-planned student exchange provides you with diverse, unique skills!
 • You will gain a new perspective on the world, learn more about yourself and enhance your language proficiency.
 • You will get better acquainted with the culture of the target country, meet new people and be able to establish international networks in your field.

More information about studying abroad: guide.student.helsinki.fi/en/study-abroad

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.