Taloustieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tohtorintutkinnon suorittaneella on syvällistä tieteenalakohtaista osaamista. Hän ajattelee kriittisesti ja omaa argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaitoja. Hänellä on itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti sekä kyky laaja-alaiseen tiedeviestintään.

Taloustieteen tohtoriohjelman tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat:

 • taloustieteen teorian, käsitteistön ja ekonometristen menetelmien syvällinen tuntemus,
 • perehtyneisyys taloustieteelliseen kirjallisuuteen,
 • kyky tutkia taloudellisia ilmiöitä tieteellisin keinoin,
 • kyky kommunikoida ja tulkita taloustieteellisiä tuloksia,
 • valmius arvioida omaa tieteellistä osaamista ja kehittää sitä systemaattisesti.

Taloustieteen tohtoriohjelman opillinen sisältö on laadittu alan parhaiden kansainvälisten standardien mukaisesti, mikä:

 • tukee rekrytoitumista kansainvälisille akateemiselle työmarkkinoille,
 • niveltyy erityisesti taloustieteen maisteriohjelman tutkimuksen opintosuuntaan.

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti englanniksi. Väitöskirjan voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Taloustieteellinen tutkimus edellyttää monipuolisia menetelmällisiä ja teoreettisia valmiuksia.

Taloustieteen tohtoriohjelma on organisoitunut kansainvälisten käytänteiden mukaisesti:

 • ohjelma muodostaa yhdessä taloustieteen maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunnan kanssa kokonaisuuden, joka kattaa modernin taloustieteen keskeiset osaamisalueet:
  • mikro- ja makrotaloustieteen sekä ekonometrian runkokurssit perehtyvät talousteoriaan ja empiirisiin menetelmiin,
  • erikoiskurssit syventyvät erikoistumisalueiden tutkimusteemoihin,
 • väitöskirjatyö tavoittelee kansainvälistä vaikuttavuutta,
 • opiskelu tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa alan tutkijayhteisön kanssa:
  • tutkimus ja opetus toteutetaan Helsingin taloustieteellisessä tutkimuskeskuksessa HECERissä, joka on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja ruotsalaisen kauppakorkeakoulun Hankenin yhteinen taloustieteen yksikkö,
  • tutkimustuloksia esitellään säännöllisesti erikoistumisalueiden FDPE-seminaareissa.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa
 • yleiset valmiustaidot (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälistä tieteellistä toimintaa
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Taloustieteen tohtoriohjelma valmentaa korkeinta taloustieteellistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, kansainvälisissä organisaatioissa, rahoituslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

 • Ohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä.
 • Opetus järjestetään kansainvälisten standardien mukaisesti.
 • Noin 40% opiskelijoista on ulkomaisia, vuosittain ulkomaisia opettajia.
 • Tyypillisesti opiskelijat vierailevat toisen tai kolmannen opintovuoden ulkomaisessa yliopistossa.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus esiintyä vähintään yhdessä kansainvälisessä konferenssissa vuosittain.
 • Väitöstutkimuksen tavoitetaso on julkaisukelpoisuus JUFO-luokitelluissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

Tutkimus ja opetus toteutetaan Helsingin taloustieteellisessä tutkimuskeskuksessa HECERissä, joka on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Ruotsalaisen kauppakorkeakoulun Hankenin yhteinen taloustieteen yksikkö. Lisäksi tohtoriohjelma toteutetaan yhteistyössä relevanttien työnantajatahojen kuten tutkimuslaitosten tai Suomen Pankin kanssa. Yhteistyön muotoja ovat:

 • ohjausvastuun jakaminen,
 • yhteiset aineistot,
 • yhteiset tutkimusseminaarit ja kursseja.

Taloustieteen teoriat, käsitteistö, moninaiset taloustieteen ilmiöt sekä ekonometriset menetelmät, joiden avulla ilmiöitä tutkitaan.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.