Taloustieteen maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
18000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Taloustieteen maisteriohjelmassa suoritat valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinnon.  Ohjelmasta valmistuneen ammattinimike on ekonomisti, ja tutkinto valmentaa taloustieteellistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin niin yrityksissä, rahoitusmarkkinoilla kuin julkisella sektorillakin. Ohjelma kehittää monenlaisia valmiuksia:

 • taloustieteen teorian syvällinen tuntemus ja perehtyneisyys taloustieteelliseen kirjallisuuteen,
 • kyky soveltaa talousteoriaa käytännön ongelmanratkaisutilanteisiin ja tulkita taloudellisia ilmiöitä teorian valossa,
 • ekonometristen tutkimusmenetelmien tuntemus ja kyky soveltaa niitä käytännön tutkimusongelmiin sekä empiiristen havaintoaineistojen keräämisen ja tulkitsemisen taidot,
 • kyky kommunikoida johtopäätöksiä ja arvioida tehtyjen oletusten merkitystä niiden kannalta,
 • taito viestiä sujuvasti alan kysymyksistä erilaisille kotimaisille ja kansainvälisille kohderyhmille sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön,
 • valmius arvioida omaa ammattiosaamista ja kehittää sitä systemaattisesti ja
 • taloudellisen tiedon lähteiden tuntemus ja kyky omaksua uusia taloudellisen analyysin välineitä.

Ohjelmassa on kaksi opintosuuntaa. Tutkimuksen opintosuunta johtaa yleistä opintosuuntaa syvällisempään talousteorian ja ekonometristen menetelmien osaamiseen ja soveltuu sinulle erityisesti, jos tavoitteenasi on myöhemmin suorittaa tohtorin tutkinto. Erittäin syvällisestä talousteorian ja menetelmien osaamisesta on jatko-opintojen lisäksi hyötyä myös useissa erityisen vaativissa ekonomistin tehtävissä.

Tutkintovaatimukset kummassakin opintosuunnassa vastaavat alan kansainvälisiä standardeja, mikä edesauttaa työllistymistä ja siirtymistä jatko-opintoihin sekä Suomessa että globaalisti.

Lisätietoa opinnoista maisteriohjelman verkkosivulla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Koulutusohjelman opetus järjestetään englanniksi. Opintosuorituksia on mahdollista tehdä ja saada maisterintutkielmaan liittyvää ohjausta myös kotimaisilla kielillä. Valitset opiskelukielen hakuvaiheessa ja osoitat sen taidon.

Ohjelman rungon muodostaa opintojen aluksi suoritettava taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus, jossa perehdyt keskeiseen mikro- ja makrotalousteoriaan sekä ekonometrisiin perusmenetelmiin. Tämän kokonaisuuden suoritettuasi voit valita laajasta valikoimasta ne taloustieteen erikoisalat, joihin haluat keskittyä. Vapaasti valittavat opinnot voit suunnata joko taloustieteeseen tai muihin yliopistotasoisiin opintoihin. Tutkintoon sisältyy myös työelämäjakso.

Taloustieteen maisteriohjelman opetus on pitkälti kurssimuotoista, ja on tärkeää suorittaa opintojaksot suositellussa järjestyksessä, jotta tutkinto tulee suoritetuksi kahdessa vuodessa. Talousteorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus suoritetaan luentokursseina, joihin sisältyy erillisiä harjoituksia, ja suoritustapa on pääasiallisesti kirjallinen loppukuulustelu. Taloustieteen valinnaisiin syventäviin opintoihin sisältyy opintosuunnasta riippuen 3 - 4 erikoisalojen kurssia, jotka voit valita mielenkiintosi mukaan.  Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää vielä lisää taloustieteen erikoisalojen opintojaksoja. Erikoiskursseilla sovelletaan luento-opetuksen ja tenttien ohella erilaisia opetusmenetelmiä ja suoritustapoja kuten ongelmalähtöistä oppimista ja muuta ryhmätyöskentelyä sekä harjoitustöitä ja seminaareja.

Taloustiede on luonteeltaan kvantitatiivinen yhteiskuntatiede, ja opiskelu edellyttää hyviä matematiikan ja tilastotieteen perustietoja, joita ohjelmassa systemaattisesti kehitetään. Varsinkin, jos tähtäät erityisen vaativiin ekonomistin tehtäviin tai jatko-opintoihin, sinun on syytä harkita vapaavalintaisten opintojen suuntaamista menetelmällisten valmiuksien kehittämiseen. Matematiikan ja tilastotieteen ohella tietojenkäsittelytieteen perustietojen hankkiminen on suositeltavaa.

Ohjelma vastaa rakenteeltaan ja sisällöltään parhaissa ulkomaisissa yliopistoissa tarjottavia taloustieteen maisteriohjelmia. Kotimaisten kauppakorkeakoulujen ohjelmista se poikkeaa erityisesti siinä suhteessa, että vaativien taloustieteen teorian ja ekonometrian kurssien osuus pakollisista opinnoista on suurempi ja sen tavoitteena on nimenomaan antaa valmiudet vaativiin ekonomistin tehtäviin. Tutkimuksen opintosuunta vastaa joidenkin ulkomaisten yliopistojen tarjoamia kvantitatiivisen taloustieteen ohjelmia, jotka Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelman tavoin valmistavat erittäin vaativiin ekonomistin tehtäviin ja antavat erinomaiset valmiudet taloustieteen jatko-opintoihin.

Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa:

 • yleinen opintosuunta
 • tutkimuksen opintosuunta

Opintosuunnan valitset hakuvaiheessa, ja se määrittää ne opinnot, jotka sinun tulee suorittaa. Opintosuuntien välinen ero on se, että tutkimuksen opintosuunnassa tavoitteena on saavuttaa syvällisempi taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien osaaminen, kun taas yleisessä opintosuunnassa painotetaan taloustieteen erikoisaloja ja sovelluksia ja tutkintoon on mahdollista sisällyttää enemmän vapaasti valittavia opintoja. Tutkimuksen opintosuunta valmentaa erityisesti tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin, ja siinä suoritetaan valtaosa tohtorin tutkintoon sisältyvistä talousteorian ja ekonometrian runkokursseista, mikä nopeuttaa tohtorin tutkinnon suorittamista myöhemmin. Valittaessa opiskelijoita Helsingin yliopiston taloustieteen tohtoriohjelmaan etusijalle asetetaan tutkimuksen opintosuunnasta valmistuneet. Tutkimuksen opintosuuntaa voi kuitenkin suositella myös siinä tapauksessa, että haluat hankkia erityisen syvällisen taloustieteellisen osaamisen suorittamalla vaativammat runkokurssit, vaikka tavoitteenasi ei olisikaan jatkaa taloustieteen opintoja tohtorin tutkintoon asti.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyvät seuraavat opintokokonaisuudet (yleisessä / tutkimuksen opintosuunnassa):

 • Taloustieteen syventävät opinnot (vähintään 90 op / 100 op)
  • Taloustieteen teoria ja ekonometriset menetelmät (30 op / 45 op)
  • Tutkimustaidot (10 op)
  • Maisterintutkielma (30 op)
  • Taloustieteen valinnaiset syventävät opinnot (20 - 24 op / 15 - 18 op)
 • Työelämäjakso (5 - 15 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (11 - 25 op / 2 - 15 op)

Taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuuden suoritat opintojen aluksi. Sen jälkeen valitset ne taloustieteen erikoisalat, joihin haluat keskittyä valinnaisissa syventävissä opinnoissa. Vapaasti valittaviin opintoihin on suositeltavaa sisällyttää lisää taloustieteen syventäviä erikoiskursseja ja menetelmäopintoja. Toisen lukuvuoden syyslukukauden aikana suoritettava tutkimustaidot-kokonaisuus valmistaa maisterintutkielman laadintaan, ja siinä perehdytään tutkimustyöhön, tutkimusetiikkaan ja tutkimustulosten raportointiin sekä laaditaan tutkielman tutkimussuunnitelma. Tutkintoon sisältyy myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta, urasuunnittelua opintoihin integroituna sekä työelämäjakso (vähintään 5 op), johon voi sisältyä työharjoittelua tai työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja. Vapaasti valittavia opintoja sinun on suoritettava yhteensä 11 - 25 op (tutkimuksen opintosuunnassa 2 - 15 op). Taloustieteen valinnaiset syventävät opinnot, vapaasti valittavat opinnot ja työelämäjakso on tarkoitettu suoritettaviksi ensimmäisen kevätlukukauden ja toisen syyslukukauden aikana.

Ohjelman opintoihin sisältyy toisen lukuvuoden kevätlukukaudella laadittava maisterintutkielma, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Työ on itsenäinen, teoreettinen tai empiirinen opinnäyte, jossa sovellat ohjelmassa opittuja tietoja ja taitoja. Tutkielman aiheen valitset yhteistyössä työn ohjaajan kanssa. Teoreettisessa tutkielmassa tyypillisesti tarkastellaan jotain taloudellista ongelmaa aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa ja mahdollisesti laajennetaan aiemmin esitettyjä taloudellisia malleja. Empiirisessä tutkielmassa taas lähestytään jotain taloudellista ongelmaa soveltaen ekonometrisia menetelmiä sopiviin empiirisiin havaintoaineistoihin. Tutkielma voi myös keskittyä uuden ekonometrisen menetelmän kehittämiseen tai aiemmin esitettyjen  menetelmien ominaisuuksien vertailuun.

Tutkielman laatimiseen valmistaudut toisen opintovuoden syksyllä perehtymällä tutkimuksen tekemisen taitoihin ja laatimalla tutkimussuunnitelman tutkimustaidot-opintokokonaisuudessa. Tutkielman ohjaus tapahtuu ensisijaisesti koko toisen opintovuoden kevätlukukauden kestävässä tutkielmaseminaarissa. Voit kirjoittaa tutkielman englanniksi tai kotimaisilla kielillä.

Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelma valmistaa vaativiin ekonomistin tehtäviin niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. Tyypillisesti ekonomistit toimivat taloustieteellistä osaamista vaativissa hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Esimerkkejä työtehtävistä ovat riskien hallintaan sekä rahoitusinstrumenttien hinnoitteluun ja sijoitusstrategiaan liittyvät analyytikon tehtävät, yritysten toimintaympäristön,  tuotannon ja hinnoittelun analysointiin liittyvät tehtävät, talouspolitiikan arviointiin ja valmisteluun liittyvät tehtävät sekä taloustiedotus. Keskeistä ekonomistin työssä on analyyttisyys ja kvantitatiivisten menetelmien osaaminen. Ekonomisteja työllistävät erityisesti valtionhallinto, rahoituslaitokset, keskuspankit ja erilaiset kotimaiset ja kansainväliset järjestöt sekä yritykset.

Taloustieteen erikoisalojen, vapaasti valittavien opintojen ja maisterintutkielman aiheen valinnoilla voit profiloitua eri aloille. Tutkintoon sisältyvä työelämäjakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada kokemusta itseäsi kiinnostavista työtehtävistä. Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta valmistaa erityisen vaativiin ekonomistin tehtäviin, ja se on myös erinomainen väylä taloustieteen jatko-opintoihin.

Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineen sekä Aalto-yliopiston ja Hankenin taloustieteen laitosten muodostaman Helsinki Graduate School of Economics -yksikön (HGSE) ilmapiiri on varsin kansainvälinen. Henkilökunta julkaisee säännöllisesti tutkimuksiaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja tekee tutkimusyhteistyötä ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Säännöllisesti järjestetään useita seminaarisarjoja, joissa useimmiten ulkomaiset vierailijat käyvät esittelemässä tutkimustaan. Seminaarivieraiden lisäksi yksikössä vierailee usein ulkomaisia tutkijoita, ja suuri osa jatko-opiskelijoista on ulkomaisia.

Ohjelman kaikki opetus on lähtökohtaisesti englanninkielistä, ja maisterintutkielmista huomattava osa kirjoitetaan englanniksi. Opetushenkilökunnalla on runsaasti kokemusta ulkomaisista yliopistoista, ja heidän joukossaan on useita ulkomaisia opettajia. Ohjelman omien opiskelijoiden lisäksi opetukseen osallistuu säännöllisesti paljon ulkomaisia vaihto-opiskelijoita Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Hankenilta.  Ohjelman vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää Kielikeskuksen  järjestämiä vieraiden kielten opintojaksoja.

Taloustieteen osalta tutkintovaatimukset vastaavat alan kansainvälisesti varsin yhdenmukaisia standardeja. Kansainvälisten vaihtosopimusten puitteissa sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä kokemusta ja suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yliopistoissa. Maisteritasoisilla taloustieteen opinnoilla on mahdollista korvata taloustieteen erikoiskursseja, ja muiden alojen ulkomailla suorittamiasi kursseja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Sopivin opiskelijavaihdon ajankohta on teoriakurssien suorittamisen jälkeen ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella. Työelämäjaksoon voit myös sisällyttää ulkomailla suoritettua työharjoittelua.

Maisteriohjelman opetus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Hankenin taloustieteen laitosten kanssa. Nämä laitokset yhdessä Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineen kanssa muodostavat Helsinki Graduate School of Economics -yksikön (HGSE), joka opetusyhteistyön lisäksi edistää tutkimusyhteistyötä mm. järjestämällä useita säännöllisiä tutkimusseminaareja. HGSE:n yksiköiden kanssa samoissa tiloissa toimii Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), ja yhdessä nämä muodostavat Suomen laajimman ekonomistien keskittymän. Taloustieteen oppiaineessa on myös VATT:n kanssa yhteinen julkistalouden professuuri ja Tilastokeskuksen kanssa yhteinen empiirisen makrotaloustieteen professuuri.

Vapaasti valittaviin opintoihin sinun on HGSE-yhteisön kurssitarjonnan lisäksi mahdollista sisällyttää opintojaksoja Helsingin yliopiston erittäin monipuolisesta tarjonnasta sekä joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta muissa yliopistoissa suoritettuja opintojaksoja. Yhdessä YK:n Wider-instituutin kanssa toteutetaan kehitystaloustieteen opintojaksoja. Taloustieteen oppiaine osallistuu Matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan, ja sen sekä tutkimusyhteistyön kautta oppiaineella on kiinteät yhteydet myös Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen osastoon.

Helsingin yliopistossa keskeisiä taloustieteen tutkimusaloja ovat aikasarjaekonometria, peliteoria ja soveltava mikrotalousteoria sekä makrotaloustiede, kansainvälinen talous ja julkistalous.

Aikasarjaekonometrisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää taloudellisten aikasarja-aineistojen mallintamisessa käyttökelpoisia tilastollisia menetelmiä ja soveltaa niitä empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa. Helsingin yliopistossa on tutkittu erityisesti makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden välisten yhteyksien tarkasteluun sopivia malleja ja menetelmiä, ja niitä on sovellettu mm. kansantalouden tilinpidon tuottamiin kokonaistaloutta kuvaaviin aikasarjoihin, osaketuottoihin ja korkoihin.

Mikrotalousteoria tutkii yksittäisen päätöksentekijän ja yhteisöjen, esimerkiksi markkinoiden vuorovaikutusta. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat kuluttajakäyttäytyminen, hinnoittelu, kilpailu ja markkinavoiman hyväksikäyttö ja yrityksen toiminta.  Keskeinen mikrotaloustieteen menetelmä on päätös- ja peliteoria, joka ottaa huomioon päätöksentekijöiden strategisen käyttäytymisen. Helsingin yliopistossa peliteoriaa on sovellettu mm. neuvottelu-, etsintä- ja sopimusteoreettisiin sekä immateriaalioikeudellisiin ongelmiin.

Makrotaloudellinen tutkimus sisältää talouskasvun ja suhdannevaihtelujen tutkimusta. Helsingin yliopistossa kasvututkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet globalisaation, ympäristötekijöiden ja työmarkkinainstituutioiden vaikutukset talouskasvuun. Suhdannevaihteluiden tutkimuksessa on viime aikoina tarkasteltu raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitusjärjestelmän rooliin suhdannevaihteluissa. Julkistalouden tutkimus on keskittynyt tulonjaon ja sosio-ekonomisen liikkuvuuden tarkasteluun.

Taloustieteen maisteriohjelmassa suorittamasi ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuden hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin kansainvälisiin yliopistoihinkin. 

Jos tavoitteenasi on opintojen jatkaminen tohtorin tutkintoon asti, taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta on erittäin suositeltava, sillä siinä suoritetaan suurin osa tohtorin tutkinnon teoriakursseista,  mikä nopeuttaa tohtoriksi valmistumista. Valittaessa opiskelijoita Helsingin yliopiston taloustieteen tohtoriohjelmaan etusijalle asetetaan tutkimuksen opintosuunnasta valmistuneet, ja sen suorittamisesta on etua myös haettaessa taloustieteen jatko-opintoihin ulkomaisiin yliopistoihin.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnan omat sivut.

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.