Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa sinulle syvällisen näkökulman taiteiden kenttään erilaisine ilmiöineen. Ohjelmassa opiskelet monipuolisesti
elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Samalla kun muodostat rikkaan kuvan taiteiden kirjosta ja niiden välisistä suhteista, syvennät osaamistasi valitsemallasi taiteentutkimuksen saralla.
 

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme laajasti taiteiden tutkimuksen lähestymistapojen ja teorioiden asiantuntijoita. Korostamme eri taiteiden
kriittisiä analysointi- ja tulkintamenetelmiä. Ohjelma tutustuttaa sinut laajasti oman aikamme taiteisiin, niiden historiaan ja perinteisiin. Sinulla on mahdollisuus erikoistua muun muassa taiteidenvälisyyden, populaarikulttuurin ja ympäristön esteettiseen problematiikkaan. Tavoitteena on, että kykenet ymmärtämään ja erittelemään ohjelmasta valitsemiesi taiteenlajien yhteyksiä, piirteitä, rakenteita, lajeja, tyylikeinoja sekä historiallista vaihtelua. Opinnot tarjoavat sinulle valmiudet kulttuuri- ja taide-elämän analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun, minkä lisäksi opinnot sisältävät työllistymistä edistäviä jaksoja kuten taidehallintoa, viestintää ja -markkinointia.
   

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmasta valmistuneena maisterina työskentelevät itsenäisesti erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla. Tutkinnon suorittaneena maisterina: 

 • Hallitset laajoja kokonaisuuksia ja tarkastelet taiteita ja esteettistä kulttuuria yleisemminkin laaja-alaisesti ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 
 • Olet erikoistunut tarkemmin yhteen maisteriohjelman edustamista taiteiden tutkimuksen aloista.  
 • Osaat soveltaa työssäsi tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyt pätevään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon. 
 • Pystyt toteuttamaan laajoja projekteja itsenäisesti ja kykenet tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä oma-aloitteisesti. 
 • Omaat valmiudet kansainväliseen toimintaan ja hyödynnät monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia. 
 • Osaat kehittää omaa oppimistasi, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointiasi muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Erilaiset syventymiskohteet mahdollistavat työllistymisesi myös perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolelle. Lisäksi Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma antaa sinulle riittävän koulutuspohjan eri yliopistojen tohtoriohjelmiin sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti.  

Kontaktit teatterien, musiikki- ja kirjakustantamojen, gallerioiden, konserttitalojen, orkesterien, sanoma- ja aikakauslehtien sekä muiden kulttuuri-instituutioiden, festivaalien ja arkistojen kanssa ovat tärkeitä syvällisen kulttuurielämään perehtymisen ja työllistymisen kannalta. Monet niistä tarjoavat sinulle harjoittelupaikkoja, projektitöitä ja pro gradu-tutkielman aiheita.

Tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan myös englanniksi. Taidehallinnon opetuskokonaisuudet ovat lähes poikkeuksetta englanninkielisiä.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma on Suomen ainoa eri taidelajeja laajasti käsittelevä sekä niiden erittelyyn, tulkintaan ja historialliseen kehitykseen keskittyvä koulutusohjelma.  

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa on kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia, joissa kehität eri taiteenlajien tuntemustasi ja opit niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja analysointitapoja. Olennaista on myös perehtyminen taiteenlaijien historiaan sekä niiden keskeisiin teoksiin.   

Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi. Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai
yleinen kirjallisuustiede. Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne.
 

Tutkielma kirjoitetaan yhden lukukauden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksessa. Tutkielmaseminaaria edeltävät siihen valmistavat opintojaksot.  

Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja.

Maisteriohjelmassa valitaan varhain opintosuunta. Voit erikoistua estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteeseen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen.

Filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä.
Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:
 

 • tieteenalan syventävät opinnot vähintään 60 op 
 • valinnaisia opintoja enintään 60 op 

FM-tutkinnon tavoiteaika on kaksi vuotta kokopäiväisesti opiskellen. 

Maisterintutkinnossa keskityt pitkälti nimenomaan tieteenalasi opintoihin. Tällöin syvennät tietämystäsi omasta alastasi niin opintojen kuin tutkielman teon kautta. Tieteenalan syventäviin opintoihin voi sisältyä työelämäopintoja, jotka suoritetaan tyypillisesti työharjoitteluna. 

Maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja. 

Maisterintutkinnon alkuvaiheessa laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa. 

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  

Pro gradu -tutkielman laadittuasi 

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssäsi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät,    
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja ala kirjallisuuteen ja 
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuneet maisterit työskentelevät asiantuntijoina esimerkiksi taide- ja kulttuurihallinnossa, opetus- ja koulutustehtävissä, tiedotuksessa ja viestinnässä, kustannusalalla, kirjastoissa sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Monet taiteilijat, muusikot, opettajat ja teknisten alojen ammattilaiset ovat syventäneet osaamistaan opiskelemalla taiteiden tutkimusta. Voit myös jatkaa opintojasi hakemalla tohtoriopiskelijaksi, mikäli haluat sijoittua tieteellisen
tutkimuksen pariin.
 

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu
humanisteihin
Koulutusohjelman oppiaineista on valmistunut merkittäviä kulttuurivaikuttajia, jotka ovat tehneet myös kansainvälistä uraa. Esimerkiksi
musiikkitieteestä valmistunut Risto Nieminen toimi Radion sinfoniaorkesterin intendenttinä, Pariisissa sijaitsevan nykymusiikkikeskuksen johtajana ja
Helsingin juhlaviikkojen johtajana ennen kuin siirtyi Lissabonissa toimivan Gulbenkian-säätiön musiikkiosaston johtajaksi.

Taiteen tutkimuksen maisteriohjelmassa voit suuntautua äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi.  Se edellyttää, että olet kandiopinnoissasi suorirttanut äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi) aineenopettajan pätevyyteen vaaditut opinnot

 •  suomen kielen perus- ja aineopinnot
 • yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden perus- ja aineopinnot
 • puheviestinnän opinnot 10 op
 •  yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen syventävät opinnot (suoritetaan maisteriohjelmassa)

 Lisäksi pätevyyteen vaaditaan maisteriopinnoissasi

 •  opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Suorittamalla yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muut vaadittavat opinnot saat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden sekä peruskouluun että lukioon. Jos suoritat perus- ja aineopinnot toiselta tieteenalalta, joka antaa opettajan pätevyyden, riittää sekä peruskoulua että lukiota varten perus- ja aineopintojen suorittaminen.

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa. 

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu. 

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun. 

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston muiden humanistisen alan koulutusohjelmien kanssa. Taidehallinnon, viestinnän ja -markkinoinnin opinnot järjestetään yhteistyössä Cultural Management Masters -ohjelman kanssa (Estonian Academy of Music and Theatre). 

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman tärkeimmät yhteistyökumppanit yliopiston ulkopuolella ovat  pääkaupunkiseudulla toimivat taideinstituutiot, teatterit, musiikki- ja kirjakustantamot, galleriat, konserttitalot ja orkesterit sekä muut taideinstituutit ja arkistot. Ne tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia opetukseen erilaisten ilmiöpohjaisten projektikurssien muodossa sekä opiskelijoille työelämäjaksoja ja harjoittelupaikkoja sekä myös projektitöitä ja pro gradu -tutkielmien aiheita.

Taiteidenvälisyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa käsitellään taiteenlajien eroja ja yhtäläisyyksiä, kirjallisuuden, kuvallisuuden, esittävien taiteiden, tekstuaalisuuden ja musiikin yleisiä ehtoja ja ilmaisukeinoja. 

Estetiikantutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Viime aikoina myös erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle. 

Musiikkitieteessä tutkitaan suomalaisen taidemusiikin säveltäjien, heidän tuotantonsa ja musiikkielämän historian ja instituutioiden lisäksi populaarimusiikkia
ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja kulttuurisesta ja etnomusikologisesta näkökulmasta. Oppiaineessa tehdään myös tietokoneavusteista musiikkianalyysia ja elektroakustisen musiikin tutkimusta ja kehitetään musiikillisen tiedon käsittelyyn tarkoitettujen tietokoneohjelmia.
 

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja
tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Teatteritieteessä myös analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä. 
Teatterin ja esityksen tutkimista tarvitaan myös metodologisesti, sillä esityksellistyminen on yhteiskunnassa lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa yksilöille mahdollisuuden esityksiin ja luo yleisöjä. 

Televisio- ja elokuvatutkimuksessa tarkastellaan elokuvan suhdetta todellisuuteen, toisaalta muihin taiteenlajeihin ja representaation problematiikkaan
ylipäätään. Tutkimuksen lähtökohdat ovat pääasiassa kognitiivisessa elokuvatutkimuksessa ja formalistisessa poetiikassa, keskiössä ovat myös laajemmat esteettiset kysymykset että elokuvan ja television yhteiskunnalliset kytkökset.

Yleisessä kirjallisuustieteessä tutkitaan maailmankirjallisuutta keskittyen erityisesti suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuuteen. Se erittelee sitä, miten kirjallisuus
synnyttää merkityksiä ja minkälaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tehtäviä sillä on aikojen saatossa ollut. Oppialalla kehitetään erilaisia menetelmiä tarkastella kirjallisuutta, jotta tehtäisiin oikeutta sen monimuotoisuudelle. Tutkimuksen kohteita ovat esimerkiksi kirjallisuuden lajien problematiikka, kerronnan kysymykset, rajankäynti fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien välillä ja intertekstuaalisuus.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja
tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan, esimerkiksi Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin seuraavan linkin kautta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.