Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä. Tutkinnon suorittamalla hankit itsellesi perusvalmiudet taiteen ja sen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun sekä tieteelliseen työskentelyyn. Ohjelma luo vahvan pohjan niin taidemaailmassa ja kulttuurielämän parissa työskentelyyn kuin tutkijanuralle suuntautumiseen. Voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opinnot kattavat taiteiden historian ja suhteet muihin yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin, taidehallinnon, taiteiden tutkimuksen lähestymistavat, virtaukset ja oppihistorian, taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmät, arjen ja populaarikulttuurin kysymykset sekä kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen erityisesti suhteessa taide-elämän keskeisiin kysymyksiin.

Kandiohjelmassa voit valita opintoja Helsingin yliopiston laajasta tarjonnasta, josta voit yhdistää kursseja omaan erityisalaasi. Monipuolisuus auttaa sinua erottumaan ja menestymään tulevaisuuden työlämässä. Opinnot tarjoavat sinulle tilaisuuksia tutustua teatterien, musiikki- ja kirjakustantamojen, gallerioiden, konserttitalojen, festivaalien, taideinstituutioiden, arkistojen ja muiden vastaavien kulttuurityötä tekevien tahojen toimintaan sekä päästä niihin harjoittelemaan ja verkottumaan. Helsingissä on tarjolla runsaasti harjoittelupaikkoja kandiohjelman opiskelijoille.

Taiteiden tutkimuksen kandidaattina

 • sinulla on vähintään yhden taiteentutkimuksen alan erityisosaamista, jota voit hyödyntää monenlaisissa asiantuntijatehtävissä taide- ja kulttuurialoilla
 • osaat hakea ja analysoida taidetta ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä hyödyntää sitä kulloistenkin työtehtävien vaatimalla tavalla
 • kykenet työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä ja omaat sujuvat tietotekniset ja viestinnälliset valmiudet
 • osaat jäsentää monitahoisia kokonaisuuksia ja esittää perusteltuja näkemyksiä kulloinkin käsiteltävinä olevista asioista.

Kandiohjelman suorittaminen mahdollistaa sinulle opintojen jatkamisen taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa. Muita jatkomahdollisuuksia ovat kulttuuriperinnön, kirjallisuudentutkimuksen, filosofian ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmat. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi erikoistuessasi jatkat opiskeluasi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa tai taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa. Opiskelupaikan varmistamiseksi haluamaasi maisteriohjelmaan  sinun kannattaa painottaa opintojasi sen mukaisesti jo kandivaiheessa.

Voit suorittaa opintojaksoihin jakautuvat opinnot  suomeksi tai ruotsiksi, mutta opetusta annetaan myös englanniksi, joka on myös mahdollinen suorituskieli.

Ohjelmassa perehdyt yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään ja voit erikoistua valintasi mukaan joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Lisäksi voit valita jonkun toisen taiteentutkimuksen alan tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista.  Jälkimmäinen mahdollistaa sinulle yksilöllisesti suunnitellun ja hyvinkin monitieteisen tutkinnon suorittamisen. Vaihtoehdot ulottuvat siis huomattavan laaja-alaisesta perehtymisestä taiteiden ilmiöihin ja teorioihin erikoistumiseen jonkin yksittäisen taiteenalan problematiikkaan.

Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa valitset opintojesi alkupuolella opintosuunnan sekä valinnaiset kokonaisuudet. Koulutusohjelman henkilökunta auttaa sinua näissä valinnoissa. Mikäli kuitenkin haet koulutusohjelmaan avoimen väylän haussa tai siirtohaussa, sinun tulee ilmoittaa opintosuunta jo hakuvaiheessa.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • tieteenalaopinnot (90-105 opintopistettä, sisältää kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä tieteenalasi perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (60-75 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Opinnot alkavat tieteenalan yhteisillä opinnoilla (yhteisiä kaikille kandiohjelmassa opiskeleville), jonka jälkeen etenet tieteenalasi perus- ja aineopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Pääsääntöisesti opintojen alussa suoritat opintoja etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan, mutta mitä pidemmälle opinnoissa etenet, voit itse vaikuttaa vapaammin siihen, mitä opintoja suoritat missäkin järjestyksessä.

Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä sinua erityisesti kiinnostaviin aiheisiin. Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä omassa tiedekunnassa että muissakin tiedekunnassa, joten jo oman yliopistomme sisällä sinun on mahdollista keskittyä mitä erilaisimpiin kysymyksiin. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Yleisopintoihin kuuluvia opinnot suoritetaan useimmiten kahden ensimmäisen opintovuoden aikana.

Opintoja suoritat suunnitelmallisesti. Opintosi alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa osana opintojasi. Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös tiedekunnan ja yliopiston tahoilta, jonka lisäksi myös toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Opiskelet tutkielman tekoa edeltävissä opinnoissa (esim. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia suppean tieteellisen raportin. Työssä esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta tutkielman aiheen vuoksi voi olla perusteltua tehdä se, sikäli kun ohjaus voidaan järjestää, myös muulla kielellä.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman tai –kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan  keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin/tutkimusraportin
 • hallitset oman tieteenalan tieteelliset käytännöt

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmasta valmistuneet kandidaatit työskentelevät esimerkiksi asiantuntijoina taide- ja kulttuurihallinnossa, taidekriitikkoina, opetus- ja koulutustehtävissä, tiedotuksessa ja viestinnässä, kustannusalalla, kirjastoissa sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Kandidaattitason osaamista voi myös syventää jatkamalla opintoja taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin! Koulutusohjelman oppiaineista on valmistunut merkittäviä kulttuurivaikuttajia, jotka ovat tehneet myös kansainvälistä uraa. Esimerkiksi musiikkitieteestä valmistunut Risto Nieminen toimi Radion sinfoniaorkesterin intendenttinä, Pariisissa sijaitsevan nykymusiikkikeskuksen johtajana ja Helsingin juhlaviikkojen johtajana ennen kuin siirtyi Lissabonissa toimivan Gulbenkian-säätiön musiikkiosaston johtajaksi.

Taiteen tutkimuksen kandiohjelmassa voit suuntautua äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi) aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan

 • suomen kielen perus- ja aineopinnot
 • yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden perus- ja aineopinnot
 • puheviestinnän opinnot 10 op
 • yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen syventävät opinnot (suoritetaan maisteriohjelmassa)

 Lisäksi pätevyyteen vaaditaan

 •  opettajan pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana) ja
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Suorittamalla yleisen kirjallisuustieteen, kotimaisen kirjallisuuden tai suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muut vaadittavat opinnot, saat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden sekä peruskouluun että lukioon. Jos suoritat perus- ja aineopinnot toiselta tieteenalalta, joka antaa opettajan pätevyyden, riittää sekä peruskoulua että lukiota varten perus- ja aineopintojen suorittaminen.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Sopiva aika opiskelijavaihdolle on usein kandidaatintutkinnon jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Voit suorittaa ulkomailla myös työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma tekee yhteistyötä muun muassa Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman kanssa. Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman tärkeimmät yhteistyökumppanit yliopiston ulkopuolella ovat  pääkaupunkiseudulla toimivat taideinstituutiot, teatterit, musiikki- ja kirjakustantamot, galleriat, konserttitalot ja orkesterit sekä muut taideinstituutit ja arkistot. Ne tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia opetukseen erilaisten ilmiöpohjaisten projektikurssien muodossa sekä työelämäjaksoja, harjoittelupaikkoja ja projektitöitä.

Taiteidenvälisyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa käsitellään taiteenlajien eroja ja yhtäläisyyksiä, kirjallisuuden, kuvallisuuden, esittävien taiteiden, tekstuaalisuuden ja musiikin yleisiä ehtoja ja ilmaisukeinoja. 

Estetiikantutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Viime aikoina myös erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle. 

Musiikkitieteessä lähestytään musiikkia analyyttisesti, kulttuurisesti ja laskennallisesti. Menetelmällisesti monialaisen tutkimuksen kohteet ulottuvat esihistoriasta nykypäivään, taide- ja kansanmusiikista populaarimusiikkiin. Tutkimuksessa painottuvat musiikinteoria ja -historia, esitystutkimus, musiikkiteknologia, digitaalinen musiikkikulttuuri, alkuperäiskansojen musiikit, musiikkifilosofia ja arkeoakustiikka. Monitieteiseen yhteistyöhön pohjaava opetus tarjoaa valmiuksia soivan ja kirjoitetun musiikin sekä erilaisten musiikillisten käytäntöjen teoreettiseen, kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja historialliseen analyysiin.

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Teatteritieteessä myös analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä. Teatterin ja esityksen tutkimista tarvitaan myös metodologisesti, sillä esityksellistyminen on yhteiskunnassa lisääntynyt. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa yksilöille mahdollisuuden esityksiin ja luo yleisöjä. 

Televisio- ja elokuvatutkimuksessa tarkastellaan elokuvan suhdetta todellisuuteen, toisaalta muihin taiteenlajeihin ja representaation problematiikkaan ylipäätään. Tutkimuksen lähtökohdat ovat pääasiassa kognitiivisessa elokuvatutkimuksessa ja formalistisessa poetiikassa, keskiössä ovat myös laajemmat esteettiset kysymykset että elokuvan ja television yhteiskunnalliset kytkökset.

Yleisessä kirjallisuustieteessä tutkitaan maailmankirjallisuutta keskittyen erityisesti suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuuteen. Se erittelee sitä, miten kirjallisuus synnyttää merkityksiä ja minkälaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tehtäviä sillä on aikojen saatossa ollut. Oppiaineessa kehitetään erilaisia menetelmiä tarkastella kirjallisuutta, jotta tehtäisiin oikeutta sen monimuotoisuudelle. Tutkimuksen kohteita ovat esimerkiksi kirjallisuuden lajien problematiikka, kerronnan kysymykset, rajankäynti fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien välillä ja intertekstuaalisuus.

Tultuasi hyväksytyksi kandiohjelmaan, saat optio-oikeuden taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmaan. Voit hakeutua myös esimerkiksi kulttuuriperinnön, kirjallisuudentutkimuksen, filosofian ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmiin.  Muihin maisteriohjelmiin hakeutumiseen voi liittyä erillinen haku tai opintojen arvosanavaade, joista kerrotaan tarkemmin opintojen aikana.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.