Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Maisteriohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut suomen kielestä, Viron tai Unkarin kielestä ja kulttuurista tai suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta. Maisteriohjelmaan kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opintosuunta Suomen kieli ja kulttuuri.

Voit valita maisteriohjelmassa opintosuunnaksesi yhden seuraavista oppiaineista:

 • suomen kieli
 • Viron kieli ja kulttuuri
 • Unkarin kieli ja kulttuuri
 • suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Lisäksi maisteriohjelmamme tarjoaa kaikille Helsingin yliopistossa opiskeleville avoimia valinnaisia opintokokonaisuuksia seuraavilta aloilta:

 • alkuperäiskansatutkimus
 • kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus
 • nimistöntutkimus
 • tietokirjallisuus

Voit valmistua maisteriohjelmasta aineenopettajaksi, kielten ja kulttuurien tutkijaksi tai suuntautua esimerkiksi media-, kustannus- tai viestintäalan asiantuntijatehtäviin. Lisäksi maisteriohjelma antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisissä tehtävissä, joissa tarvitaan suomen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien asiantuntemusta.

Maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Voit itse vaikuttaa opintojesi suoritustapaan ja aikatauluun ja täydentää osaamistasi valinnaisilla opinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi. Jos suuntaudut aineenopettajaksi, puolet opinnoistasi on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Maisterintutkinnon suoritettuasi:

 • olet kielen ammattilainen, jolla on kyky analysoida kieltä ja tarkastella sen avulla kulttuuria ja yhteiskuntaa
 • ymmärrät kielen jatkuvaa muutosta ja suhdetta ympäröivään maailmaan ja olet harjaantunut arvioimaan erilaisia viestejä ja kieliympäristöjä
 • tunnet oman opintosuuntasi teoreettisen viitekehyksen ja osaat hyödyntää sitä myös käytännön toiminnassa
 • osaat tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa ja sanallistaa opintosuuntaasi liittyvää tietoa muille sekä omalla alallasi että alasi ulkopuolella
 • pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan alasi kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä ja toimimaan alasi asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä Suomessa ja kansainvälisesti

Maisteriohjelman opinnot suoritetaan suomen kielellä.  Viron kielen ja kulttuurin  opetusta on lähinnä viroksi, samoin  Unkarin kielen ja kulttuurin unkariksi. Maisteriopintoihin voit sisällyttää yksittäisiä kursseja myös muilla kielillä. Tutkimuskirjallisuutta luetaan opintojen aikana eri kielillä.

Maisteriohjelma on sisällöltään laaja. Se kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet. Maisteriohjelmassa saat valmiudet tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan työskentelyyn. Rajaat ohjelman laajasta sisällöstä aihealueen, johon erityisesti haluat syventyä ja erikoistua. Oman erikoisalan lisäksi opintoihin kuuluu mm. oppialan historiaa ja yhteiskunnallisia kytkentöjä sisältäviä opintoja.

Maisteriohjelmassa on valittavana viisi opintosuuntaa. Oman opintosuuntasi valitset opintojesi alussa. Voit erikoistua suomen kieleen, Viron kieleen ja kulttuuriin, Unkarin kieleen ja kulttuuriin tai suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen, jolloin perehdyt tarkemmin itämerensuomalaisiin kieliin, saamelaisiin kieliin, mordvaan, mariin, permiläisiin kieliin, ugrilaisiin kieliin tai samojedikieliin ja vastaaviin kulttuuripiireihin. Jos olet oppinut suomen toisena tai vieraana kielenä voit valita Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan.

Opinnoissa voit perehtyä yhteen tai useampaan seuraavista tutkimusaloista: tekstin- ja diskurssintutkimus, toisen kielen oppiminen ja käyttö, keskustelunanalyysi, sosiolingvistiikka, kielipolitiikka ja vähemmistökielten tutkimus, kielikontaktien ja kielen muutoksen tutkimus, kielihistoria ja etymologia, kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi, sanaston- ja terminologian tutkimus, tietokirjallisuus ja tietokirjoittaminen tai nimistöntutkimus.

Sisältöjen kirjo tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen. Yhtenä mahdollisuutena on suuntautuminen aineenopettajaksi. Siinä tapauksessa puolet maisterin tutkinnon opinnoista on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Voit itse vaikuttaa maisteriohjelman opintojen suoritustapaan ja aikatauluun. Opinnot on mahdollista suorittaa käymällä kurssi tai tenttimällä vastaava kirjallisuuspaketti. Opetusmuodot vaihtelevat lukupiireistä luentoihin. Useimpiin kursseihin sisältyy opiskelua verkossa ja osa kursseista suoritetaan kokonaan verkossa. Suurin osa opintojaksoista on myös mahdollista suorittaa tenttimällä tai kirjallisin tehtävin.

Maisteriopintojen ytimenä on tutkielma, jonka laadit valitsemastasi aihepiiristä kokeneen asiantuntijan ohjauksessa. Tutkielman laatimista tukee seminaarityöskentely, jonka myötä harjaannut myös tieteelliseen keskusteluun sekä monipuoliseen tiedonhakuun ja tiedon tuottamiseen.

Jos olet opiskellut suomalaisessa yliopistossa suomen kieltä tai suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja, voit valita opintosuunnaksesi suomen kielen tai  suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen.

Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta on tarkoitettu niille suomalaisista tai ulkomaisista yliopistoista tuleville opiskelijoille, jotka ovat oppineet suomen vieraana tai toisena kielenä ja joiden aiempiin opintoihin sisältyy suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opintoja.  

Jotta voisit valita Viron kielen ja kulttuurin tai Unkarin kielen ja kulttuurin opintosuunnan, sinulla täytyy olla aiempia opintoja näiltä aloilta sekä hyvä viron tai unkarin kielen taito.

Ulkomaisissa yliopistoissa fennougristiikkaa opiskelleet voivat maisteriohjelmassa valita joko suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tai Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • enintään 60 op muita opintoja

Syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, maisteriopintoihisi  sisältyy 60 opintopisteen verran opettajan pedagogisia opintoja. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti oman maisteriohjelmasi tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat tarjoavat  15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia monitieteisiä opintokokonaisuuksia, joita valitsemalla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille sopivia opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi alkuperäiskansatutkimus, digitaalinen humanismi, tietokirjallisuuden tutkimus ja vuorovaikutuksen tutkimus. Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Moniin ohjelman kursseihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat palautetta maisteriopinnoistaan.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelmasta voit valmistua erilaisiin kielen ja viestinnän asiantuntijatehtäviin. Humanistisille tutkinnoille on tyypillistä, että ne antavat monenlaisia taitoja tiedonhankintaan, oman alan tietojen soveltamiseen ja tiedon esittämiseen.

Opettajaksi: Jos suoritat maisteriohjelmassa opettajan pedagogiset opinnot (60 op), saat laajan pätevyyden ja voit toimia peruskoulussa ja lukiossa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja muussa aikuiskoulutuksessa opettajana.  Voit valmistua suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi, suomi toisena kielenä -opettajaksi sekä viron kielen opettajaksi.

Opettajaopintoja arvostetaan monessa muussakin tehtävässä kuin varsinaisessa opettajan työssä, mm. kustantamoissa sekä koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Kieliasiantuntijaksi tai kielikonsultiksi: Maisteriopinnoissa opit kielenkäytöstä, normeista ja käytännöistä sekä tekstien ja tilanteiden suhteesta. Opit kirjoittamaan ja editoimaan tekstejä sekä osallistumaan muiden ammattilaisten kanssa kielenkäytön ja kieliteknologisten apuvälineiden kehittämiseen sekä sanasto- ja termityöhön. Opit myös suunnittelemaan ja arvioimaan monikielisiä kielitilanteita ja kielipolitiikkaa.

Viestintätehtäviin: Jos liität opintoihisi viestinnän opintoja, harjaannut toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä niin painetussa kuin sähköisessä mediassa.

Tutkijaksi: Maisteriopinnot antavat vahvan teoreettisen lähtökohdan tutkijakoulutukseen ja toimimiseen tiedeyhteisössä.

Muihin tehtäviin: Suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin sekä suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisterit työskentelevät myös järjestöissä, eri organisaatioiden hallintotehtävissä ja yrityksissä.

Linkki alumnien haastatteluihin: https://vimeo.com/147694844  

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla.

Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat:

 • opetettavan aineen opinnot: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen tai suomen kielen ja kulttuurin opintoja ja kirjallisuusaineen opintoja sekä puheviestinnän opinnot (10 op). Perus- ja aineopinnot suoritetaan osana kandidaatintutkintoa, syventävät opinnot suoritetaan maisterintutkinnossa.
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa. Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Erityisesti suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoille tarkoitettuja opiskelijavaihtopaikkoja on tarjolla  yli 20 eurooppalaisessa yliopistossa. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta.

Voit  myös suorittaa työharjoittelun ulkomailla. Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan monessa ulkomaisessa yliopistossa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä yliopistot ottavat vuosittain harjoittelijoiksi suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoita. Maisteriohjelman opiskelijoille sopivia harjoittelupaikkoja on myös esimerkiksi Suomen ulkomailla toimivissa kulttuuri-instituuteissa.

Kansainvälisestä toiminnasta voit saada kokemuksia myös kotimaassa. Helsingin yliopistossa voit toimia tuutorina kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Maisteriohjelman opiskelijat voivat työskennellä myös opetusassistentteina yliopiston kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetuilla kielitaitokursseilla.

Maisteriopintoihin voi sisällyttää opintojaksoja humanistisen tiedekunnan laajasta tieteenalavalikoimasta mutta myös Helsingin yliopiston muista koulutusohjelmista ja sekä pääkaupunkiseudun muista korkeakouluista JOO-sopimuksen kautta. Opetusyhteistyötä tehdään myös koti- ja ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Maisteriohjelman tieteenaloja edustavat tieteelliset seurat ja muut organisaatiot tarjoavat opiskelijoille aineistoja ja aiheita tutkielmiin, harjoittelumahdollisuuksia ja näköaloja uusimpaan tutkimukseen. Yhteistyötä tehdään mm. Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen, Kotikielen Seuran, Suomalais-Ugrilaisen Seuran, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Tuglas-seuran, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (CIMO) ja opetushallituksen kanssa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään esimerkiksi KELAn ja Helsingin kaupungin eri virastojen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen painoaloja Helsingin yliopistossa ovat seuraavat:

 • vuorovaikutuksen tutkimus
 • kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi
 • kielikontaktit, muutos ja vaihtelu
 • tekstit ja yhteiskunta

Tutkimusalat kuvaavat maisteriohjelman tieteenalojen monipuolisuutta Helsingin yliopistossa. Esimerkiksi kielellisen vuorovaikutuksen tutkimuksen osalta tästä on osoituksena monitieteinen huippuyksikkö Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa. Kielen merkityksen ja rakenteen painoaloja ovat kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi; näillä aloilla Helsingin yliopiston suomen kielen tutkijat  ovat uranuurtajia sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Merkityksen ja rakenteen tutkimusalalla voit myös erikoistua sanastontutkimukseen ja terminologiaan. Myös yliopiston suomi toisena kielenä  -tutkimuksen metodiikassa näkyvät  edellä mainitut tutkimuksen painoalat. Tekstin- ja diskurssintutkimuksella ja sosiolingvistiikalla on vahva asema; erityisesti historiallisen sosiolingvistiikan painotus on suomen kielen tutkimuksen alalla ainutlaatuinen. Nimistöntutkimukseen voit tässä laajuudessa erikoistua vain Helsingin yliopistossa, samoin tietokirjallisuuteen ja tietokirjoittamiseen. Kielen muutoksen tutkimus keskittyy suomen ja sen sukukielten historiaan ja vertailuun. Helsingin yliopisto on maisteriohjelman tieteenalojen suurin keskittymä Suomessa ja kansainvälisestikin. Tämä mahdollistaa lähestymistapojen runsauden ja eri näkökulmien kohtaamisen tutkimuksessa ja opetuksessa.

Helsingin yliopiston humanistissa tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty seuraavalla sivulla: www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut, ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

 • Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
 • Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
 • Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin seuraavan linkin kautta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.