Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan sukupuolta ja seksuaalisuutta tieteellisesti osana muuttuvaa yhteiskuntaa ja ymmärtämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä. Maisteriohjelma tarjoaa laajan valikoiman analyyttisia lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja muuttaa yhteiskunnan ja kulttuurin sukupuolittuneita käytäntöjä.

Maisteriohjelmassa kouluttaudut monitieteisen tutkimusotteen kautta sukupuolentutkimuksen erityisosaajaksi ja valmistuttuasi hallitset syvällisesti sukupuolentutkimuksen erityiskysymykset. Työelämää varten opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua sekä tieteellisen tutkimisen taitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi itsenäinen projektinsuunnittelu ja -toteutus, tutkimusprosessin hallinta sekä selkeä ja tasokas kirjallinen ilmaisu ja viestintä. Opetusmenetelmissämme painotamme vuorovaikutuksellisuutta, itsenäisiä tiedonhankintaa, kirjoitustöitä, esitelmiä ja ryhmässä tehtävää työtä. Tämä harjaannuttaa johdonmukaiseen ja tavoitteelliseen toimintaan yhteistyössä muiden maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa ja oppimaan tieteellisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot.

Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja meiltä käsin johdetaan useita merkittäviä ulkopuolisen rahoituksen saaneita hankkeita. Tekemämme tutkimus on suorassa vuorovaikutuksessa opetuksemme kanssa ja tartumme tutkimuskentällä tapahtuviin muutoksiin. Opiskelijanamme hyödyt viimeaikaisimmasta tutkimuksesta niin tiedollisesti kuin metodologisesti.

Valmistuttuasi osaat tunnistaa eriarvoisuuteen liittyviä mekanismeja ja kehittää tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä käytäntöjä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Opiskelu tarjoaa sinulle mahdollisuuksia soveltaa sukupuolen osaamista esimerkiksi eri organisaatioiden tasa-arvotyössä, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä tehtävissä kansainvälisissä organisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä, sekä media- ja kulttuurialoilla.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/maisteri/sukupuolentutkimuksen-maisteriohjelma

Maisteriohjelman opetuskielet ovat lähtökohtaisesti suomi ja ruotsi, opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tarkoituksena on mahdollistaa sinulle sukupuolentutkimuksen erityisalueisiin syventyminen. Ohjelmassa syvennyt feministiseen teoretisointiin ja keskusteluihin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Teorioiden rinnalla opintosi sisältävät sukupuolentutkimuksen metodologioihin ja keskeisiin tutkimusalueisiin keskittymistä sekä erikoistumisen johonkin teemaan itsenäisen tutkielman muodossa.

Näiden opintojen lisäksi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen työharjoittelu mahdollistaa sinulle oman alan työkokemusta. Työharjoittelupaikkoina toimivat usein esimerkiksi koti- tai ulkomaiset kansalaisjärjestöt sekä ministeriöt.

Maisteriohjelman opintosuunnitelmassa huomioidaan kiinnostuksesi kohteet ja jo suorittamasi opinnot. Voit tarvittaessa sisällyttää erityisopintoja muiltakin tieteenaloilta opintosuunnitelmaasi.

Ensimmäisenä vuonna opiskelusi painottuu tieteenalan syventävien opintojen suorittamiseen, tutkimusmetodologian opiskeluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Maisteriohjelman toisena vuonna keskityt pro gradu -tutkielman tekemiseen ja kirjoittamiseen ja osallistut graduseminaariin samalla kun suoritat valinnaisia opintoja. Tutkielmasi aihe sovitaan ohjaajan kanssa yhteistyössä. Tutkielmasi etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti tapaavassa graduseminaarissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opiskelusi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa tapahtuu monitieteisessä ympäristössä, joka mahdollistaa eri alojen soveltamisen sukupuolentutkimuksen näkökulmasta sinua kiinnostavassa aiheessa. Maisteriohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistut lähiopetukseen ja seminaareihin. Ohjelma sisältää seminaarityöskentelyn lisäksi esimerkiksi luentokursseja, pienryhmätyöskentelyä, mahdollisiin projekteihin osallistumista, kirjatenttejä ja esseitä.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa voit suunnata opintosi tukemaan pro gradu -tutkielmaa ja sinua erityisesti kiinnostaviin teemoihin tai teorioihin sukupuolentutkimuksen alalta.

Suuntautumisvaihtoehtoja on useita: feministisen teorian, filosofian tai politiikan tutkiminen, työelämän tasa-arvo-, hyvinvointi- ja moninaisuus-kysymykset, globaalin politiikan kysymykset, kulttuuriset representaatiot tai mediatutkimus. Voit valita keskittyväsi niin kriittiseen miestutkimukseen, nais- ja sukupuolentutkimukseen kuin queer- tai transtutkimukseen.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot 75 op

 • Feministinen ja queer teoria 5 op
 • Feministiset metodologiat 5 op
 • Sukupuolen kulttuuriset merkitykset 5 op
 • Sukupuolen globaalit ja paikalliset kysymykset 5 op
 • Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op
 • Seminaari 5 op
 • Pro gradu-tutkielma 30 op

Valitse kolme seuraavista, yhteensä 15 op

 • Sukupuolentutkijana ja asiantuntijana työelämässä 5 op
 • Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 op
 • Ajankohtaista feminististä tutkimusta 5 op
 • Feministinen teoria ja filosofia 5 op

Enintään 45 op muita opintoja

Sukupuolentutkimuksen syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Muut opintosi voit koostaa melko vapaasti. Muut koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15 tai 30 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa tutustua kaikkien tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Tutkielma tehdään sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa graduseminaariin osallistuttaessa, niin että sen edistymistä tukee jatkuva ohjattu vertaiskommentointi.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta sen voi tehdä myös sovittaessa englanniksi.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen myös opiskelemallasi kielellä,
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Filosofian maisterin tutkinto antaa monia valmiuksia työelämään. Maisterit valmistuvat kulttuurien ja yhteiskunnan ammattilaisiksi, joilla on erinomaiset edellytykset työskennellä erilaisissa tehtävissä Suomessa sekä ulkomailla.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuudet soveltaa sukupuolen ja seksuaalisuuden osaamista esimerkiksi:

 • ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä tehtävissä,
 • kansainvälisissä organisaatioissa,
 • humanitaarisissa tehtävissä,
 • kansalaisjärjestöissä ja
 • media- ja kulttuurialoilla.

Sukupuolentutkimus antaa kyvyn tarkastella kriittisesti ja kehittää yhteiskuntaa. Omilla intresseillä ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle päädyt.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin! Sukupuolentutkimuksesta ovat valmistuneet esimerkiksi toimitusjohtaja Malin Gustavsson ja projektipäällikkö Anna Moring.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Sukupuolentutkimuksen monitieteisessä tutkimusyhteisössä toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa pääset osalliseksi laajoista yhteistyöverkostoistamme Helsingin yliopistossa. Teemme läheistä yhteistyötä valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen opetuksen verkoston HILMA:n sekä Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) tohtoriohjelman kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä lukuisien maisteriohjelmien kanssa myös yli tiedekuntarajojen, kuten esimerkiksi Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman, Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman, Master's Programme in Intercultural Encounters (ICE), sekä Kasvatustieteiden maisteriohjelman kanssa.

Sukupuolentutkimuksessa harjoitetaan tieteenalarajat ylittävää tutkimusta erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilla.

Tällä hetkellä Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksessa tehdään tutkimusta seuraavilla kentillä:

 • feministinen filosofia, teoria ja ajattelu,
 • sukupuolen ja politiikan tutkimus,
 • työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tutkimus
 • feministinen kulttuurintutkimus sekä
 • feministiset metodologiat.

Oppiaineen tutkijoita kiinnostavia teemoja ovat mm.

 • intersektionaalisuus,
 • queer-tutkimus,
 • käsitehistoria,
 • globaalin ja lokaalin kohtauspisteet sekä
 • organisaatioiden ja johtamisen tutkimus.

Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja se linkittyy vahvasti kansainväliseen ja kansalliseen feministiseen tutkimukseen. Yksikön tekemä tutkimus on kansainvälistä huipputasoa, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä. Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Sukupuolentutkimuksessa tehty tutkimus on usein myös kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa. Se saa voimaa oppiaineen yhteisöllisyydestä ja vapaasta ajatustenvaihdosta konferensseissamme, seminaareissamme ja oppiaineemme käytävillä. Intohimoinen suhtautumisemme tutkimukseen näkyy myös opetuksessa.

Helsingin yliopiston humanistissa tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty seuraavalla sivulla: www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa. Helsingin yliopistossa toimii Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) tohtoriohjelma, johon sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma antaa erinomaiset valmiudet.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.