Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja opit tunnistamaan sekä tutkimaan erilaisia yhteiskunnassa ilmeneviä eriarvoisuuksia. Opintojen aikana saat välineitä tutkimukseen perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman monitieteisyys ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tekevät siitä ainutlaatuisen maisteriohjelman suomalaisissa yliopistoissa.

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana:

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat lähtökohtaisesti suomi ja ruotsi, opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti sukupuolentutkimuksen tieteenalan erityiskysymyksiin ja harjaannut sukupuolentutkimuksen lähestymistavan soveltamiseen ajankohtaisiin aiheisiin ja keskusteluihin. Vahva feminististen teoriasuuntauksien ja sukupuolen teoretisoinnin osaaminen muodostaa pohjan tieteenalan erityiskysymyksiin ja temaattisiin alueisiin syventymiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämiseen. Kaksivuotisen maisteriohjelman opintoihin sisältyy:

 • feministiseen teorian, filosofian ja käsitehistorian syventäviä opintoja
 • intersektionaalisuutta ja sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä opintoja
 • feminististä metodologiaa ja tutkimusetiikkaa syventävät opintojaksot
 • erityiskysymyksiä, teemoja ja keskeisiä käsitteitä käsittelevät opintojaksot
 • työelämän tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja johtamista syventävät opinnot
 • ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvia opintojaksoja
 • projektiosaamisen, tiimityöskentelyn ja ryhmänjohtamiseen liittyvien taitojen harjoittelua eri opintojaksoissa
 • valinnainen työharjoittelu
 • tieteellinen tutkielma (pro gradu)
 • vapaavalintaisia opintoja

Monitieteisyys sekä vapaavalintaisten opintojen osuus takaavat, että pystyt tekemään tutkinnostasi tarpeisiisi sopivan. Maisteriohjelmassa huomioidaan jo suorittamasi opinnot ja opintoihisi sisältyy henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops). Opiskelun aikana voit hakea työharjoitteluun esimerkiksi ministeriöihin ja niiden alaisiin organisaatioihin sekä erilaisiin järjestöihin.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa tarkoituksena on suunnata opintosi tukemaan pro gradu -tutkielmaa painottamalla opintosuorituksissa tutkielmaasi tukevia teemoja. Voit myös valita sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman valinnaisista ja vapaavalinnaisista opinnoista sinua erityisesti kiinnostavia teemoja ja teoriaa painottavia opintojaksoja.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) joka on tarkoitus suorittaa kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot 75 op

 • Feministinen ja queerteoria 5 op
 • Feministiset metodologiat 5 op
 • Sukupuolen kulttuuriset merkitykset 5 op
 • Sukupuolen globaalit ja paikalliset kysymykset 5 op
 • Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op
 • Seminaari 5 op
 • Pro gradu -tutkielma 30 op

Valinnaiset opinnot yhteensä 15 op valitaan seuraavista opintojaksoista:

 • Sukupuolentutkijana ja asiantuntijana työelämässä 5 op
 • Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 op
 • Ajankohtaista feminististä tutkimusta 5 op
 • Feministinen teoria ja filosofia 5 op
 • Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op
 • Vuosittain vaihtuvat valinnainen opetus 5 op

Näiden lisäksi voit valita enintään 45 op muita opintoja, jotka voit koostaa vapaasti. Tutustu kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamaan opetukseen ja valitse opintojaksot oman kiinnostuksesi mukaan.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Nämä suoritukset sisältyvät koulutukseen, mutta niistä ei saa opintopisteitä.

Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä, eli 40-60 sivua. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Tutkielma tehdään sukupuolentutkimuksen graduseminaarin kuluessa. Seminaarissa saat ohjausta ja opit käymään rakentavaa tieteellistä keskustelua, argumentoimaan, kommentoimaan ja tukemaan muiden opiskelijoiden tutkimustyötä.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta sen voi sovittaessa tehdä myös englanniksi.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen,
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuttuasi osaat tarkastella kriittisesti erilaisia yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia ja näiden ilmenemismuotoja yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueilla. Omilla kiinnostuksillasi ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle sijoitut työelämässä. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät sukupuolentutkimuksen tieteenalan syvällistä tuntemusta, kuten

 • ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä
 • ministeriöissä ja niiden alaisissa organisaatioissa
 • kansainvälisissä organisaatioissa
 • humanitaarisissa tehtävissä
 • eri alojen kansalaisjärjestöissä
 • media- ja kulttuurialoilla
 • yksityisellä sektorilla.

Sukupuolentutkimuksesta ovat valmistuneet esimerkiksi tasa-arvoon ja moninaisuuteen liittyvää asiantuntijakoulutusta tarjoavan yrityksen Ekvalitan toimitusjohtaja Malin Gustavsson ja Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikkö Anna Moring. Moring toimii työkseen perhepolitiikan asiantuntijana ja pyrkii vaikuttamaan perheitä koskevaan lainsäädäntöön, jotta se huomioisi paremmin kaikenlaiset perheet.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa. Kansainvälistymistä voit edistää Helsingin yliopistossa esim. seuraavasti:

 • osallistumalla opiskelijavaihtoon Erasmus vaihto-ohjelman kautta
 • osallistumalla opiskelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle HY:n vaihto-ohjelman kautta
 • hankkimalla itse vaihto-opiskelupaikka ja hakemalla matka-apurahaa
 • harjoittelujaksolla ulkomailla opintojen aikana
 • toimimalla tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijalle
 • osallistumalla sukupuolentutkimuksen kansainvälisen tutkijayhteisön tarjoamaan opetukseen
 • osallistumalla humanistisen tiedekunnan kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan tarjoamaan opetukseen.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa pääset osalliseksi laajoihin yhteistyöverkostoihimme Helsingin yliopistossa. Maisteriohjelma tekee läheistä yhteistyötä valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen opetuksen verkoston HILMA:n sekä Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) -tohtoriohjelman kanssa. Maisteriohjelman opiskelija voi suorittaa vapaavalintaisia opintoja muiden Helsingin yliopiston maisteriohjelmien valinnaisesta opetustarjonnasta.

Maisteriohjelmalla on läheisiä yhteyksiä myös monen Helsingin yliopiston ulkopuolisen toimijan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • lukuisat kansainväliset yliopistot ja tutkimuslaitokset
 • tutkimusinstituutit
 • ministeriöt ja niiden alaiset laitokset
 • yrityssektorin toimijat
 • kansalaisjärjestöt
 • aktivistiryhmät.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimus on kansainvälisesti arvostettua, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä. Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Helsingin yliopiston sukupuolentutkimus on kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa.

Tällä hetkellä Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenalan tutkijoita kiinnostavat esimerkiksi seuraavat teemat:

 • feministinen filosofia, teoria ja ajattelu
 • käsitehistoria
 • työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tutkimus
 • organisaatioiden ja johtamisen tutkimus
 • sukupuolistuneen väkivallan tutkimus
 • feministinen metodologia ja tutkimusetiikka
 • intersektionaalisuus
 • queertutkimus
 • transtutkimus
 • kriittinen feministinen eläintutkimus
 • sukupuolentutkimuksen yhteydet ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, sekä 
 • aktivismin ja akateemisen tutkimuksen yhteistyö.

Helsingin yliopiston ajankohtaisia tutkimushankkeita on esitelty maisteriohjelman verkkosivuilla

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) –tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen jatkokoulutukseen.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.