Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
2.4.2019 - 15.4.2019

Bottom content

Koulutus
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY) on viiden tiedekunnan yhteinen monitieteinen kokonaisuus. Ohjelma keskittyy sukupuolen, seksuaalisuuden ja feministisen tutkimuksen kysymyksiin laajasti eri humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen näkökulmista. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen ajantasalla olevaa ja innostavaa tutkijakoulutusta sukupuolesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta laajasti ymmärrettynä. Ohjelmassa sukupuoli ymmärretään moniulotteisena kategoriana, jota tarkastellaan yhdessä muiden erojen, kuten etnisyyden ja rodun, iän, luokan, uskonnon ja seksuaalisuuksien, kanssa.
Tohtorin tutkinto tuottaa erittäin syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat erittäin syvällinen ymmärrys tieteenalojen luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelman-ratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot sekä kestävän kehityksen osaaminen syvenevät. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti englanniksi ja jonkin verran suomeksi. Väitöskirjan voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Ohjelman ydintä on intensiivinen ja korkealaatuinen ohjaus. Ohjelma kokoaa yhteen viidestä tiedekunnasta laajan joukon ohjaajia, jotka ovat sitoutuneita sukupuoliaiheiseen tohtorikoulutukseen ohjelmassa. Tohtoriopiskelijan pääaineen nimittämien ohjaajien antaman ohjauksen lisäksi ohjelma tarjoaa kaikille opiskelijoilleen säännöllistä lisäohjausta monitieteisissä ryhmissä sukupuolentutkimuksen laajalla alueella. Säännölliset ohjaustapaamiset ja merkittävien kansainvälisten tutkijoiden verkosto, joka tarjoaa ohjelmalle vierailuja ja seminaareja, takaavat tohtoriopintojen etenemisen ja väitöskirjan valmistumisen neljässä viidessä vuodessa. Ohjelman teoreettinen ja metodologinen opetus tarjotaan pääsääntöisesti englanniksi, ja ohjelma tekee läheistä yhteistyötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sukupuolentutkimuksen yksiköiden kanssa.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

  • henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa
  • yleisten valmiuksien osuus (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
  • kansainvälistä tieteellistä toimintaa, esim. tutkimusyhteistyötä tai osallistumista kansainvälisiin konferensseihin
  • väitöskirja

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys. Väitöskirjan etenemistä tulee esitellä oman tieteenalan tutkijaseminaarissa. Väitöskirjatutkimuksen toteutus ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä väitöskirjan ohjaajan/ohjaajien kanssa.

Väitöskirjatutkimuksen laadittuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvällisesti erityisalaansa ja laajasti oppialaansa; 
  • osaa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • kykenee hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia, analysoimaan niitä johdonmukaisesti ja eri näkökulmia huomioon ottaen sekä tekemään niiden pohjalta uutta tietoa antavia päätelmiä
  • osaa raportoida tutkimuksen tuloksista selkeästi, johdonmukaisesti ja kiinnostavasti;
  • hallitsee ajallisesti ja aiheeltaan rajatun projektin toteuttamisen ja kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Tohtorintutkinnon suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. He toimivat myös vaativissa kansainvälisissä ja ja kotimaisissa asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä kansalaisjärjestöissä. Ohjelmasta valmistuneita sijoittuu yliopistoissa monille eri tieteenaloille tutkimukseen ja opetukseen. Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmasta valmistuvilla on erityisiä valmiuksia sukupuolen ja seksuaalisuuden alan erityistehtäviin tutkimuksen, politiikan, oikeuden, median, kasvatuksen ja kulttuurityön alalla.

Tohtorintutkintoon Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa sisältyy 4 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Kansainvälinen tieteellinen toiminta, joka voi koostua esimerkiksi tohtoriopiskelijan esitelmistä kansainvälisissä konferenssissa ulkomailla tai Suomessa, tutkijavaihdosta ulkomaisessa yliopistossa tai kansainvälisestä opettamisesta. Tohtoriohjelma myöntää matkatukea tohtorikoulutettavien ulkomaille suuntautuviin konferenssimatkoihin. Tohtoriohjelmassa vierailevien kansainvälisten tutkijoiden pitämät kurssit ja luennot ovat olennainen osa ohjelmaa ja tutustuttavat tohtorikoulutettavia alan kansainvälisiin keskusteluihin ja käytäntöihin. Tohtoriohjelma järjestää myös tohtoriopiskelijoiden yhteisiä vierailuja eri ulkomaisten yliopiston tohtoriohjelmiin sekä yhteiskursseja ulkomailla. Kaikki kuvaillut aktiviteetit mahdollistavat tohtorikoulutettavien verkostoitumista kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Tohtoriohjelmassa järjestetään myös kansainvälistymistä tukevia opintojaksoja esimerkiksi kansainvälisestä julkaisemisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta ja esiintymisestä muulla kuin suomen kielellä. 

Tohtoriohjelma on rakentanut ja kehittää edelleen säännöllistä kurssiyhteistyötä eurooppalais-pohjoismaisen InterGender tohtorinkoulutuksen konsortiumin sekä esimerkiksi Université Paris 8:n, Budapestin Central European Universityn ja University of Leedsin kanssa.

Ohjelmalle on ominaista sisällöllinen ja metodologinen monitieteisyys. Järjestetyt kurssit painottuvat varioivasti yhdistellen eri tutkimusalueille, kuten filosofiaan, historiaan, kirjallisuuteen, taiteen ja kulttuurien tutkimukseen; politiikan ja sosiaalitieteiden globaaliin tutkimukseen sekä oikeustieteen, teologian ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kysymyksiin. Erityiskursseilla keskitytään laajasti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eri metodeihin. Tohtorikoulutuksen ytimessä on tohtorikoulutettavan hyvä ohjaussuhde pää- ja sivuohjaajien kanssa, ja tohtoriohjelma tukee tätä suhdetta.

Tohtoriohjelmassa tehdään tutkintoon johtavaa tutkimustyötä sekä itsenäisesti että tutkimusryhmissä. 

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.