Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat? Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa, miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? 

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenalat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa monipuolisia yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan syventämään tieteenalakohtaista erityisosaamistasi, hakea maisteriohjelmassa oleviin kriminologian tai väestötieteen opintosuuntiin, tai siirtyä työelämään. Pystyt toimimaan erilaisissa työtehtävissä sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti moniasiantuntijaisessa yhteistyössä.

Valmistuttuasi:

 • Tunnet sosiaalitieteiden keskeiset yhteiset ja tieteenalojen erityiset teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat
 • Tunnistat yhteiskuntatieteellisen tiedon tärkeyden ja ajankohtaisuuden
 • Sinulla on perusvalmiudet analyyttiseen ajatteluun, kriittisiin kysymyksenasetteluihin, yhteiskunnallisten kysymysten eettiseen arviointiin ja ratkaisujen kehittämiseen
 • Osaat käyttää yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • Osaat tietotyön perustaidot, kuten kyvyn argumentoida ja soveltaa tietoa
 • Sinulla on laaja-alainen sosiaalitieteellinen näkökulma ja perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä.

Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa:

 • Sosiaalipsykologiassa tutkitaan mm.  yksilöiden ja ryhmien välisiä  suhteita, vuorovaikutusta,  identiteettiä, arvoja, asenteita.
 • Sosiaalityössä keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalipalvelut, asiantuntijuus, huono-osaisuus, vanhuuden ja lapsuuden tutkimus.
 • Sosiologiassa tutkitaan mm. maahanmuuttoa, etnisiä suhteita, kasvokkaista ja medioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ammatteja, sosioekonomisia terveyseroja, ikääntymistä ja sen seurauksia, tiedettä ja teknologiaa ja kaupunkialueiden eriytymistä.
 • Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.

Opintojen aikana saat käsityksen sosiaalisista ilmiöistä ja niiden tutkimisesta. Opit käyttämään aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa.
Pystyt lukemaan tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja arvioimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä niiden taustoja ja vaikutuksia. Osaat ottaa harkitusti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Perehdyt eri tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Uudet opiskelijat valitaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan ja opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Opintosuunta täsmentyy toisen opintovuoden aikana erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

 • sosiaalipsykologia n. 20 %
 • sosiaalityö n. 30 %
 • sosiologia n. 30 %
 • yhteiskuntapolitiikka n. 20 %

Opiskelijalle nimetään opintosuunnan täsmentämisen yhteydessä sama opintosuunta myös maisteriopintoihin. Opiskelija voi suorittaa maisteriohjelman samassa opintosuunnassa kuin kandiohjelman. Maisteriopintoihin siirryttäessä on myös mahdollista hakea opintosuunnan vaihtamista ohjelman sisällä. Helsingin yliopiston muiden maisteriohjelmien tarjoamia vaihtoehtoja näet kohdassa ”Jatko-opintomahdollisuudet”.

Ohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op). Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tämä edellyttää kuitenkin opiskelijalta mahdollisuutta osallistua luento- ja muuhun lähiopetukseen.

Tutkintoon sisältyy opintosuunnasta riippuen:

 • Perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 60 op
 • Menetelmäopinnot 25 op
 • Työelämäopinnot 10 - 15 op
 • Muut opinnot 15 op
 • Valinnaisia opintoja 40 - 45 op

Kandidaattiopintojen päätteeksi kirjoitat noin 15–25 sivun pituisen kandidaatintutkielman (6 op) itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkielman kirjoittamisen tukena on seminaariryhmä jossa saat palautetta muilta opiskelijoilta ja seminaarin vetäjältä.

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus ja tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia sekä löytämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi harjaannut kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman koulutuksen saaneet voivat sijoittua työelämässä monenlaisiin tehtäviin. Jo alempi korkeakoulututkinto avaa mahdollisuuden hakeutua työelämään, vaikka monet jatkavatkin opintojaan suorittamalla maisterin tutkinnon. Sosiaalitieteiden kandiohjelma avaa lisäksi mahdollisuuden hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa kriminologian tai väestötieteen opintosuuntiin.

Sosiaalityön opintosuunnasta saa suoraan opinto-oikeuden sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalityön linjaan, josta maisteriksi valmistuminen antaa mahdollisuuden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattioikeuksista löydät Valviran sivuilta.

Sosiaalitieteitä opetetaan laajasti eri puolilla maailmaa ja Helsingin yliopisto kannustaa lukuisilla vaihto-ohjelmillaan opiskelijoita lähtemään vaihtoon. Helsingin yliopistolla on Suomen laajimmat kansainvälisen vaihdon ohjelmat. Myös Helsingin kampuksella voi tavata sosiaalitieteiden opiskelijoita kaikkialta maailmasta.

Opiskelijavaihto kestää yleensä 3-12 kk, ja siihen on mahdollista saada taloudellista tukea yliopistolta. Opiskelijavaihtoon on suositeltavaa lähteä opintojen keskivaiheessa. Vaihdossa suorittamasi kansainväliset opinnot liitetään suoraan osaksi kotimaista tutkintoasi.

Opiskelijavaihto kasvattaa paitsi kielitaitoasi myös kansainvälistä verkostoasi. Työelämässä on hyötyä monipuolisesta kielitaidosta ja eri kulttuurien tuntemuksesta. Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai toimimalla ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä. Voit myös osallistua Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Sosiaalitieteiden kandiohjelma on monitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen koulutusohjelma, jossa neljä eri tieteenalaa toimivat yhteistyössä keskenään. Tutkintoon voi sisällyttää opintoja myös muissa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaattiohjelmissa sekä soveltuvin osin muiden tiedekuntien kandidaattiohjelmissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen eri vaiheissa. Työelämä- ja asiantuntijuuskurssit sekä työelämätapahtumat tutustuttavat opiskelijat tulevaisuuden työnantajiin sekä työelämään sijoittuneisiin entisiin opiskelijoihin.

Tutkinnonsuoritusoikeus tässä kandiohjelmassa mahdollistaa hakeutumisen sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan ilman erillistä valintaa. Sosiaalitieteen kandiohjelma avaa myös mahdollisuuden hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa oleviin kriminologian tai väestötieteen opintosuuntiin.

Kandidaattiohjelman pohjalta on mahdollista hakea myös johonkin muuhun maisteriohjelmaan Helsingin yliopistossa tai muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. Tämä edellyttää kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandidaatintutkinnon valinnaisia opintoja.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnan omat sivut.

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.