Hakeminen

Siirtohaku, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Yliopistojen siirtohaku kevät 2019
Hakuaika
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
4 (0)

Voit hakea siirtohaussa tähän hakukohteeseen, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto

 • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa tai
 • Helsingin yliopistossa toisessa tiedekunnassa (pl. Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijat), ja haluat vaihtaa koulutusohjelmaa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa (*).
 2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 16.5.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(*) Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/uudessa koulutusohjelmassa tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Opintosuunnan valinta

Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus koulutusohjelmassa ilman opintosuuntaa. Opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin myöhemmin opintojen aikana erikseen määritettävien kriteerien ja kiintiöiden perusteella riippumatta aiemmin suoritetuista opinnoista (ks. pääaineen tai erikoistumisalan valinta koulutuksen kuvaus -välilehdellä). Opinto-oikeuden saaminen koulutusohjelmassa ei takaa opinto-oikeuden saamista juuri haluamaasi opintosuuntaan.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (2.5.2019–16.5.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
 • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 1. Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman jonkin opintosuunnan (sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia tai talous- ja sosiaalihistoria) tai saman sisältöisen lähialan yliopistotasoiset perusopinnot (25 op) TAI yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Näiden opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,5/5 ja niiden tulee olla yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia tai niitä vastaavia.
 2. 15 – 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia opintoja.

Hakuperusteopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä (16.5.2019) ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot ilman lisäaikaa.

 • Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi.
 • Jos olet aloittanut opintosi ennen lukuvuotta 2005–2006, kyseinen suoritusaikaehto ei koske sinua.

Valintamenettely

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • opintojen sisällöllinen vastaavuus suhteessa hakukohteena olevan kandiohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan
 • tutkinnon suorittamisen perusteena olevan opiskeluoikeuden jäljellä oleva aika
 • valinnan edellytyksenä vaadittujen opintojen opintomenestys
 • haussa vaadittujen opintojen suorittaminen suhteessa niihin käytettyyn opintoaikaan

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen

 • ensisijaisesti kaikkien hakuperusteopintojen painotetun keskiarvon perusteella
 • toissijaisesti yllä mainittujen hakuperusteopintojen kohdan 1 mukaisen opintokokonaisuuden painotetun keskiarvon perusteella
 • kolmanneksi yllä mainittujen hakuperusteopintojen kohdan 2 mukaisen opintokokonaisuuden painotetun keskiarvon perusteella.

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla on useampia hakijoita tasatilanteessa, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Siirtohaussa yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan voidaan valita enintään 4 uutta opiskelijaa.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Valinnassa huomioidaan ainoastaan vaaditut opinnot ja opintokokonaisuudet. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut opinnot eivät vaikuta valintaan. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä. 

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus saman tasoiseen tai saman tasoisiin tutkintoihin kuin minkä perusteella hait:

 • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa.

Jos sinut valitaan ja otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, päättyy tutkinnonsuoritusoikeutesi siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa/koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut. Jos haet ennen 1.8.2017 myönnetyn Helsingin yliopistolla olevan tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, joudut samalla siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa.

Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallinen opintosuoritusote
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
Toimitettava viimeistään 31.5.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140