Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Voit hakea tässä siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto

  • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa tai
  • Helsingin yliopistossa, ja haluat vaihtaa koulutusohjelmaa.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus saman tasoiseen tai saman tasoisiin tutkintoihin kuin minkä perusteella hait:

  • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkintojen suorittamiseen.
  • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden teologian kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Jos haet siirtoa toisesta korkeakoulusta, tulet hyväksytyksi ja otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, päättyy tutkinnonsuoritusoikeutesi kyseisessä korkeakoulussa ja siirtyy Helsingin yliopistoon. Jos haet siirtoa Helsingin yliopiston sisällä ja tulet hyväksytyksi, siirtyy aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeutesi teologiseen tiedekuntaan, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan. HUOM! Jos haet ennen 1.8.2017 myönnetyn Helsingin yliopistolla olevan tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, joudut samalla siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (*)
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
  • olet suorittanut teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) tai vastaavan opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3/5
  • olet suorittanut 25 op muita teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja
  • olet suorittanut lain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito).

(*) Arvioinnissa otetaan huomioon aika, joka on käytetty siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaiseen opiskeluun, ja jäljellä oleva opintoaika: sinulla tulee olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi. (Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman tutkinnon suoritusajan.)

HUOM! Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/uudessa koulutusohjelmassa tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Hakuperusteopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen (16.5.2018) mennessä ja teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnoista (tai vastaavasta) tulee olla kokonaisuusmerkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Opinnot (kokonaisuudet sekä yksittäiset opinnot), joiden perusteella haet, eivät saa olla sisällytettyinä toiseen tutkintoon eivätkä ne saa hakuajan päättyessä olla yli 3 vuotta vanhoja. Opintojen on annettava riittävät valmiudet teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa opiskeluun ja ne on voitava riittävässä määrin hyväksilukea teologian kandidaatin tutkintoon.

Va­lin­ta

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen opintojaksojen keskiarvon (kahden desimaalin tarkkuudella) perusteella.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • jäljennös virallisesta opintosuoritusotteesta.

Katso ohjeet liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140