Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
1 (0)

Siirtovalinnassa valitaan taloustieteen kandiohjelmaan enintään 1 uusi opiskelija.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

 1. sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus
 2. toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 3. olet suorittanut taloustieteen kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoiset 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot vähintään arvosanalla 3,5/5 tai taloustieteen kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3,5/5. Opintojen tulee olla taloustieteen kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia tai niitä vastaavia
 4. olet suorittanut 15-35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia yliopistotasoisia opintoja
 5. olet suorittanut lain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito)

Valinnan edellytyksenä olevat opinnot tulee olla suoritettuina ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkinnät (kohdat 3 ja 4) hakuajan päättymiseen mennessä 16.5.2018. Valinnan edellytyksenä vaadittujen kohdan 3) opintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,5/5. Lisäksi hakuperusteena olevien opintojen tulee vastata sisällöltään ja tasoltaan taloustieteen kandiohjelman voimassaolevaa opetussuunnitelmaa.

Valinnassa otetaan huomioon opintomenestys valinnan edellytyksenä olevissa opinnoissa (kohdat 3 ja 4). Valinnassa huomioidaan ainoastaan vaaditut opinnot ja opintokokonaisuudet. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut opinnot eivät vaikuta valintaan.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­lin­ta

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • opintojen sisällöllinen vastaavuus suhteessa hakukohteena olevan kandiohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan
 • tutkinnon suorittamisen perusteena olevan opiskeluoikeuden jäljellä oleva aika.
 • valinnan edellytyksenä vaadittujen opintojen opintomenestys
 • haussa vaadittujen opintojen suorittaminen suhteessa niihin käytettyyn opintoaikaan

Mikäli useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Ne hakijat, joilla on riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen ja joiden opintojen katsotaan olevan sisällöltään riittävän vastaavat taloustieteen kandiohjelman opetussuunnitelman kanssa, asetetaan järjestykseen vaadittujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan. Mahdollisessa tasatilanteessa ratkaistaan hakijoiden järjestys ensisijaisesti kohdassa 3) vaadittujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti kohdassa 4) vaadittujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla on useampia hakijoita tasatilanteessa, niin valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään samantasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, millä hait:

 • jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen.
 • jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa/koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut kun otat vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtyy Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku –palvelussa viimeistään 28.6.2018. Katso täältä mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Tarvittavat liitteet

Pa­kol­li­set liit­teet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallinen opintosuoritusote

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140